"różnorodny" vertalen - Engels

PL

"różnorodny" in het Engels

PL różnorodny
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

1. algemeen

różnorodny (ook: różny, rozmaity, rozliczny)
Drugi pogląd to pragnienie współpracy, w której uczestniczą partnerzy różnorodni i równi.
The other view wants cooperation involving diverse and equal partners.
Na Ukrainie rozwinęło się dynamiczne i różnorodne społeczeństwo obywatelskie oraz środowisko mediów.
Ukraine has developed a dynamic and diverse civil society and media environment.
Pająki nie występują wszędzie, ale są niezwykle różnorodne.
Spiders are not just everywhere, but they're extremely diverse.
różnorodny (ook: wieloraki, różnoraki)
różnorodny (ook: urozmaicony, różny, rozmaity)
W państwach członkowskich obowiązują różnorodne przepisy, których nie da się porównać.
We have varied legislation in the Member States, which cannot be compared.
Przykładów rozbieżności w prawie karnym na szczeblu krajowym jest wiele i są one różnorodne.
Examples of disparity in criminal law at national level are many and varied.
Krajobraz Zjednoczonego Królestwa jest różnorodny: można tam znaleźć zarówno wybrzeże klifowe, jak i wyżyny, niziny czy wyspy.
The UK’s geography is varied, and includes cliffs along some coastlines, highlands and lowlands and many islands off the coast of Scotland.
Wręcz przeciwnie, musimy nauczyć się funkcjonować w różnorodnym świecie, a nawet szanować prawo innych do błędu.
On the contrary, we have to learn to operate in a diversified world and even to respect the other's right to be wrong.
różnorodny (ook: urozmaicony, różny, rozmaity, przeróżny)
I na przestrzeni różnych lat wynaleźliśmy kilka różnorodnych pojazdów.
And then through the various years we invented various vehicles.
Różnorodne normy dotyczące substancji chemicznych tego nie uwzględniają.
The various standards on chemical substances do not take this into account.
Chodzi o różnorodne mechanizmy kursowe i wiele innych elementów.
These are the various exchange rate mechanisms and many other things.
różnorodny (ook: wieloraki)
volume_up
omnifarious {bn.} [form.]

2. "np. grupa"

różnorodny (ook: mieszany, różny)

Voorbeeldzinnen voor "różnorodny" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW wyniku powstania nowych mediów krajobraz medialny stał się bardziej dynamiczny i różnorodny.
The emergence of new media has brought more dynamism and diversity into the media landscape.
PolishW ostatnich latach sektor wolontariatu stał się bardziej różnorodny.
In recent years voluntary sector has become more ramified.
PolishJest to region bardzo różnorodny, gdzie występuje duża mobilność oraz obserwowany jest wysoki poziom wzajemnych połączeń.
It is a very heterogeneous region where there is a great deal of mobility and a high level of interconnectivity.
PolishAnaliza całego wniosku i właściwe odniesienie się do niego jest utrudnione przez różnorodny charakter pozycji budżetowych zawartych w AM 1/2008.
Analysis of the whole conclusion and relating to it in a suitable way are rendered problematic by the heterogeneous nature of the budget items contained in AM 1/2008.
PolishRezolucja przypomina nam o niebezpieczeństwach związanych z niekontrolowanymi zmianami klimatycznymi, które będą miały różnorodny wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i tradycje kulturowe.
The resolution reminds us of the dangers involved in uncontrolled climate change, which will affect human society in a variety of ways and will seriously impact our economies and cultural traditions.