"przetwarzać" vertalen - Engels

PL

"przetwarzać" in het Engels

volume_up
przetwarzać {imperf. ww.}

PL przetwarzać
volume_up
{imperfectief werkwoord}

1. algemeen

Googlebot może przetwarzać wiele rodzajów treści, choć nie wszystkie.
Googlebot can process many, but not all, content types.
Na przykład nie możemy przetwarzać zawartości plików multimedialnych ani stron dynamicznych.
For example, we cannot process the content of some rich media files or dynamic pages.
Żeby mnie słuchać i rozumieć, co mówię, musicie przetwarzać około 60 bitów na sekundę.
And in order to hear me and understand what I'm saying, you need to process about 60 bits per second.

2. ecologie

Nie można używać wciąż tych samych rzeczy, czy je przetwarzać.
We simply cannot store and maintain or recycle all our stuff.
Mogą też je eskortować do odpadów komórkowych i je przetwarzać, jeśli są zniszczone.
And it can also escort them to the garbage cans of the cell and recycle them if they're damaged.
Budżetu Wspólnoty nie można przetwarzać stosując mechanizm elastyczności.
The Community budget cannot be recycled using the flexibility mechanism.

Synoniemen (Pools) voor "przetwarzać":

przetwarzać

Voorbeeldzinnen voor "przetwarzać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishBudżetu Wspólnoty nie można przetwarzać stosując mechanizm elastyczności.
The Community budget cannot be recycled using the flexibility mechanism.
PolishOd strony praktycznej dane te trzeba przechowywać i przetwarzać zgodnie ze szczegółowym prawodawstwem europejskim.
In practical terms, this data must be stored and processed in accordance with the specific European legislation.
PolishOdpady należy przetwarzać i powtórnie wykorzystywać.
PolishBrzmi to jak jakaś romantyczna przesada, jednak w rzeczywistości nasz system nerwowy nie jest w stanie przetwarzać więcej niż 110 bitów informacji na sekundę.
But actually, our nervous system is incapable of processing more than about 110 bits of information per second.
PolishW zeszłym roku, kiedy na krótko cena masła osiągnęła ponad 4 euro, znaczny odsetek producentów lodów przestał przetwarzać masło.
Last year, when the price of butter reached more than EUR 4 for a short time, a large proportion of the ice cream industry stopped processing butter fat.
PolishNależy zagwarantować przestrzeganie zasad ograniczenia celu i proporcjonalności, określając i zawężając zakres spraw, w których dane można przetwarzać w zwiększonym zakresie.
The principles of purpose limitation and proportionality need to be guaranteed by specifying and restricting the cases where data can be processed further.
PolishMożesz anulować prośbę o zwrot środków, jeśli jeszcze nie zaczęliśmy jej przetwarzać, tzn. zanim wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu środków.
You can cancel your refund request if we haven't started processing your requests -- that is, if we haven't sent you a confirmation email about your refund. Just reactivate your account.
PolishCzy skończymy z dużą liczbą zdezorientowanych osób, ponieważ VIS ma przetwarzać 20 milionów wniosków wizowych rocznie i opóźnienia przypuszczalnie będą miały efekt domina?
Are we going to end up with a lot of confused people, because the VIS is destined to deal with 20 million visa applications a year and delays presumably have a knock-on effect?
PolishAle jeśli bylibyście tak bezczelni, moglibyście je wydobywać, przetwarzać i byłoby to najdobitniejszym dowodem na to, że można zrobić coś wartościowego poza Ziemią.
But, if you were truly bold you could get it there, manufacture it, and it would be the most dramatic demonstration that you could do something worthwhile off this planet that has ever been done.