PL

przekazywać [przekazuję|przekazywałbym] {imperfectief werkwoord}

volume_up
1. algemeen
I wtedy odwróciłem tok myślenia i stwierdziłem, że przecież mógłbym przekazywać go neonazistom.
And then I kind of flipped that around and thought, well I could give it to the neo-Nazis.
Nie mogą przekazywać danych z unijnej bazy danych lub z bazy danych Prüm i w tym punkcie wyraziłam się jasno.
They cannot give data from the EU database or the Prüm database and I was very clear on that point.
W tym celu główne instytucje powinny przekazywać im jasne, istotne, zbiorowe wiadomości.
To that end, they must be given clear, relevant and concerted messages by the principal institutions.
Naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych będziemy przekazywać jedynie te dane, które faktycznie wiązać się będą z terroryzmem.
We will hand over to our friends from the United States only those items that really relate to terrorism.
Jak Komisja Europejska może przekazywać państwom członkowskim środki bez otrzymania dokumentów, w jaki sposób i gdzie są one wydawane?
How can the European Commission hand over money to the Member States without seeing paperwork confirming how and where it is spent?
Nie mam nic do dodania i aby nie tracić czasu przekazuję głos w tej kwestii panu Michelowi z uwagi na jego doświadczenie i elokwencję.
I have nothing else to add, and without wishing to waste his time, I shall hand over to the experience and eloquence of Mr Michel on this subject.
Podmioty o liczbie zatrudnionych nie większej niż 5 osób mogą przekazywać dane statystyczne na uzasadniony wniosek tych podmiotów w formie papierowej.
At their justified request businesses that employ five or fewer people can send statistical data in writing.
Wszyscy przekazujemy jej nasze najlepsze życzenia.
We all send her our very best wishes.
Zakres przekazywania z użyciem filtrów można zwiększyć, łącząc filtry powodujące wysyłanie wiadomości na te same adresy.
You can maximize your filtered forwarding by combining filters that send to the same address.
przekazywać (ook: przekazać, przenieść, przenosić)
volume_up
to devolve [devolved|devolved] {ov.ww.} (sth to/on sb/sth)
Jeżeli szczerze wierzycie w ideę przekazania władzy ludziom, to powinniśmy przekazywać im uprawnienia i pytać, czego jeszcze chcą.
If you truly believe in power to the people, we should devolve power back to them and ask them what they want.
Szwajcarzy natomiast przekazują ją na niższe szczeble władzy - gdy tylko to możliwe, na poziom kantonów.
The Swiss, in contrast, devolve it downwards, wherever possible, to the level of their cantons.
przekazywać (ook: przekazać)
Rada niezwłocznie przekazuje decyzję Parlamentowi Europejskiemu.
The Council shall forward the decision immediately to the European Parliament.
Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę filtrów, ale tylko 20 filtrów może przekazywać wiadomości na inne adresy.
You can create an unlimited number of filters, but only 20 filters can forward to other addresses.
Właśnie dlatego pojawił się spór o to czy informacje rzeczywiście są przekazywane dalej.
That is why there is some dispute as to whether or not the information is coming forward.
przekazywać (ook: przekazać)
Wczoraj było ono przekazywane w Diyarbakir w Turcji oraz w Teheranie i innych irańskich miastach.
Yesterday it was relayed in Diyarbakir in Turkey, and in Teheran and other Iranian cities.
Panie i panowie! Konferencja Przewodniczących podjęła jednomyślną decyzję, którą państwu przekazuję, kierując moje słowa szczególnie do Rady.
Ladies and gentlemen, the Conference of Presidents has taken a unanimous decision, which I am relaying to you, addressing myself in particular to the Council.
Wielu Europejczyków zastanawia się, na których z tych obszarów Komisja chce się skupić w obecnej trudnej sytuacji, a więc dziś przekazuję Panu te opinie.
Many Europeans are wondering which of these things the Commission is going to focus on in the current difficult circumstances, and I am relaying that concern to you today.
Proszę o tym pamiętać reprezentując Polskę i przekazywać, co myśli polskie społeczeństwo uwzględniając tę tendencję.
Please remember this when representing Poland, and convey what Polish society thinks, with this trend in mind.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.
We therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
I w pewnym sensie przekazuje, że jest to zintegrowany system.
Does kind of convey the sense that this is an integrated system.
2. "coś komuś"
przekazywać (ook: przekazać, wyjawiać, wyjawić)
volume_up
to break to {ww.} (break sth to sb)
Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań, które pomogą przerwać międzypokoleniowe przekazywanie ubóstwa.
For this reason it is important to take all possible steps to break the cycle of poverty being handed down from one generation to another.
3. "komuś"
przekazywać (ook: podać, przekazać, podawać)
4. politiek

Voorbeeldzinnen voor "przekazywać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishLek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.
This medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.
PolishNależy przekazywać wsparcie finansowe zasadniczo w oparciu o PKB regionów.
Financial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
PolishKomisja zobowiązuje się przekazywać Parlamentowi informacje określone w tej umowie.
It is committed to providing Parliament with the information set out in that agreement.
PolishJeżeli teraz mamy przekazywać miliardy z kieszeni podatników, zasady muszą być jasne.
If we are now to make billions of taxpayers' money available, the terms must be clear.
PolishKulturę można przekazywać, może ona zarówno wchłaniać, jak i eliminować.
Culture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
PolishLek ten został przepisany dla chorego dziecka i nie należy go przekazywać innym osobom.
This medicine has been prescribed for your baby and should not be passed on to others.
PolishPrzy tym ten "język ciała" powinien też przekazywać coś patrzącej na ten twór osobie.
But also have the body language communicate something to the person who is looking at it.
PolishTa szczepionka została przepisana określonemu dziecku i nie należy przekazywać jej innym
This vaccine has been prescribed for your child and you should not pass it on to others.
PolishDane należy przekazywać na podstawie innych istniejących lub przyszłych umów szczegółowych.
Data must be transferred on the basis of other existing or future specific agreements.
PolishSzczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym.
This vaccine has been prescribed for your child and you should not pass it on to others.
PolishLek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others.
PolishPowinniśmy przekazywać nasza technologię krajom trzecim, nie wymagając rekompensaty.
We should transfer our technologies to third countries without necessarily expecting any recompense.
PolishSłuży oświetleniu, ale jednocześnie jesteśmy w stanie przekazywać te dane.
It's serving the purpose of illumination, but at the same time, we are able to transmit this data.
PolishZawsze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przekazywać opinii publicznej jak najwięcej informacji.
We are always committed to providing as much information as possible to the public.
PolishLek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
PolishLek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom.
This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others.
PolishLek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż
Proceed with the next injection as scheduled immediately and continue as advised by your doctor.
Polish10) Wszystkie agencje powinny przekazywać dane finansowe do bazy danych.
10) All agencies should transfer financial data to a database.
PolishLek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może
This medicine has been prescribed for you personally and you should not pass it on to others.
PolishMusimy w miarę możliwości przekazywać je państwom członkowskim, mając na uwadze ten zasadniczy cel.
We must pass these on to the Member States, where possible, with this essential objective.