"powołać" vertalen - Engels

PL

"powołać" in het Engels

PL

powołać {perfectief werkwoord}

volume_up
1. algemeen
powołać (ook: zwołać)
Komisja może zmieniać projekt budżetu w toku procedury do czasu powołania komitetu pojednawczego, o którym mowa w ustępie 5 poniżej.
The Commission may amend the draft budget during the procedure until such time as the Conciliation Committee, referred to in paragraph 5, is convened.
Nie uda się nam powołać nowego dynamizmu bez odpowiedniego klimatu dla MŚP.
We will never create a new dynamism without the right climate also for our SMEs.
Nie udało nam się powołać nowych stanowisk, ale można przynajmniej wzmocnić istniejące.
We have not had the chance to create new posts but at least should use them to strengthen this area.
We would like to create an initiative.
2. leger
powołać (ook: powoływać)
volume_up
to draft {ov.ww.} [Am. Eng.] (conscript)
Komisja może zmieniać projekt budżetu w toku procedury do czasu powołania komitetu pojednawczego, o którym mowa w ustępie 5 poniżej.
The Commission may amend the draft budget during the procedure until such time as the Conciliation Committee, referred to in paragraph 5, is convened.
3. juridisch
powołać (ook: powoływać)
volume_up
to empanel {ov.ww.} (select)
powołać (ook: powoływać)
volume_up
to impanel {ov.ww.} (select)

Synoniemen (Pools) voor "powołać":

powołać

Voorbeeldzinnen voor "powołać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishMożemy powołać się na cele Unii dotyczące kary śmierci, zawarte w wytycznych.
We might recall the Union's objectives on the death penalty, as enshrined in the guidelines.
PolishJeśli chcemy go powołać, to będzie on musiał być finansowany w zrównoważony sposób.
If we do want to set it up it will have to be financed sustainably.
PolishPierwsza kwestia, na którą chciałbym się powołać, by to podkreślić, jest związana z reformami.
The first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
PolishW rzeczywistości chciałbym powołać się na jeszcze większy autorytet niż John Maynard Keynes.
In fact, let me give you a higher and better authority even than John Maynard Keynes.
PolishMusieliśmy powołać nową dziedzinę nauki, o tym jak muzyk porusza palcami.
So we had to develop a whole new science of how you move your fingers.
PolishMy także chcemy powołać się na art.
(ES) Mr President, we, too, wish to refer to Rule 177 of the Rules of Procedure.
PolishZ uwagi na wielkość budżetu, wspólne przedsięwzięcie powinno powołać komisję ds. audytu.
In view of the size of its budget, the Joint Undertaking should establish an audit committee.
PolishW tym przypadku chciałbym powołać się na przykład Węgier, gdyż Węgry graniczą z Ukrainą.
Allow me to cite Hungary as an example in this case, since Hungary shares a border with Ukraine.
PolishNastępnie spróbujemy powołać grupę 18 osób, które rozpoczną działanie w charakterze rady zarządzającej.
We will then try to set up a group of 18 persons to start as the governing board.
PolishChcę się powołać na niepokojące wyniki analizy McKinsey'a w tym zakresie.
I refer to the worrying McKinsey analysis of the matter.
PolishJaką więc rzeczywistość chcemy powołać do istnienia, osobę ograniczoną, czy wyemancypowaną?
So, what reality do we want to call into existence: a person who is limited, or a person who's empowered?
PolishJako element prac w ramach programu Daphne III na rok 2010 planuje się powołać grupę ekspercką.
The creation of an expert review group is envisaged as part of the Daphne III work programme for 2010.
PolishMusimy powołać do życia partnerstwo energetyczne i transportowe wraz z partnerstwem na rzecz środowiska.
We need to launch the energy and transport partnership alongside the environment partnership.
PolishZamierzamy powołać grupę roboczą, która zajmie się tą sprawą.
We intend to set up a working group to look at this issue.
PolishBędziemy musieli powołać europejski organ nadzoru rynków finansowych i europejską komisję do spraw banków.
We will need to set up a European financial markets authority and a European banking committee.
PolishBezwzględnie warto również powołać specjalnego przedstawiciela wysokiego szczebla UE ds. praw człowieka.
It would also be extremely useful to appoint a special high-level EU representative for human rights.
PolishZamierzamy powołać przewodniczącego Rady Europejskiej.
We are going to have a President of the European Council.
PolishBo można potem powołać się na taką inicjatywę i powiedzieć "No co, przecież mamy demokrację.
Because what happens is that then you can actually point to this initiative and say, "Well, we are having a democracy.
PolishZ tego powodu bardzo się cieszę, że pan komisarz obiecał powołać komisję do zbadania tej sprawy.
Because of this I am very pleased that the Commissioner has promised to establish a committee to examine this matter.
PolishMamy teraz powołać trzech przewodniczących nowych organów nadzoru finansowego.
Mr President, we are now supposed to appoint the three chairpersons for the new Financial Supervisory Authorities.