"podróż" vertalen - Engels

PL

"podróż" in het Engels

PL podróż
volume_up
{vrouwelijk}

podróż (ook: jazda, przejażdżka)
Czasami płaci jedną kwotę za podróż w jedną stroną, a inną za lot powrotny.
Sometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
Powiedział pan również, że podróż jest równie istotna, jak miejsce przeznaczenia.
You also said that the journey is as important as the destination.
Wówczas rozpoczęłam podróż, dzięki której poznałam na nowo wartość snu.
And I began the journey of rediscovering the value of sleep.
podróż (ook: wycieczka, jazda)
volume_up
travel {znw.}
Stworzenie elektronicznego systemu zezwoleń na podróż nie jest uzasadnione z finansowego punktu widzenia.
Creating the Electronic System of Travel Authorisation is not justified financially.
Tego lata w podróż wybiorą się dziesiątki milionów Europejczyków.
Tens of millions of Europeans will travel this summer.
Ich podróż powoduje emisję dwutlenek węgla.
They travel and cause carbon emission while they are getting here.
podróż (ook: wycieczka, pomyłka, potknięcie)
volume_up
trip {znw.}
Później jednak odbyłam podróż do Muzeum Historii Naturalnej.
But then I took a trip to the National Museum of Natural History.
Ta podróż do Arabii Saudyjskiej, dlaczego nie chcesz jechać?
On that trip to Saudi Arabia, why isn't it the right time?
Chcę dzisiaj wziąć was w podróż do zupełnie obcego świata.
So I want to take you on a trip to an alien world.
podróż
volume_up
voyage {znw.}
This is our maiden voyage in this.
Let's take it on a maiden voyage.
A mając dwadzieścia kilka lat, wyruszył w pamiętną podróż na pokładzie statku Beagle.
And when he was in his 20s he embarked upon a remarkable voyage on the ship the Beagle.
Pozwólcie, że zabiorę was teraz w pierwszą podróż w dane.
And with that, let me take you now for a first tour into the data.
Skutki finansowe były poważne: biura podróży i sklepy straciły wielu dobrych klientów.
The financial impact was serious, with tour operators and shops losing many good customers.
Chcę was dziś zabrać w podróż od pierwszej łamigłówki mojego pomysłu, aż do bieżącego projektu.
And I'm here today to give you a little tour, starting from the very first puzzle I designed, through what I'm doing now.

Voorbeeldzinnen voor "podróż" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishOznacza to, że w wyniku tych przepisów podróż w obie strony będzie kosztować 300 euro.
Therefore, a roundtrip will incur a fee of EUR 300 as a result of this legislation.
PolishW tamtym roku między UE a Kanadą podróż odbyło 9 milionów pasażerów.
In that year nine million people were travelling between the EU and Canada.
PolishJeżeli zażywasz leki wydawane na receptę i zabierasz je w podróż, weź ze sobą również receptę.
Take your prescription with you if you are carrying prescribed medicines.
PolishMówię o tym, gdyż tak typowo przebiega podróż Irlandczyków w ostatnich tygodniach.
I raise this because it is typical of the many journeys undertaken by Irish people in recent weeks.
PolishPodróż na Grenlandię to bardziej wędrówka w przeszłość niż tylko wędrówka na daleką północ.
Visiting Greenland was more like traveling back in time than just traveling very far north.
PolishZabiorę Was w małą podróż. ~~~ Zacznijmy w centrum stanu Texas.
Well, we have to take a little excursion, and we'll start in central Texas.
PolishW podróż do krajów UE możesz zabrać ze sobą zwierzęta lub rośliny, w tym ich części.
You may carry animals or plants - including parts thereof - when you are travelling in EU countries.
PolishBell mówi: "Jaką miała pani podróż promem z Burntisland"?
Bell says, "What sort of crossing did you have on the ferry from Burntisland?"
PolishMówię tak, ponieważ zwierzęta z reguły bardzo źle znoszą podróż zmotoryzowanymi środkami transportu.
I use this term because animals, as a rule, find any motorised transport frightening.
PolishPrzewodniczący Barroso odbył podróż do Grecji w ten weekend, aby zapoznać się z sytuacją osobiście.
President Barroso travelled to Greece this weekend to size up the situation for himself.
PolishZnalazłszy się tam, mamy za sobą 2/3 energii potrzebnej na podróż na Księżyc, na Marsa.
Once you're in orbit, you are two thirds of the way, energetically, to anywhere -- the moon, to Mars.
PolishPlanuję nawet podróż w te strony, co może być najlepszą odpowiedzią na pani pytanie.
I even plan to go there, which may be the best answer.
PolishDużym poświęceniem była wielokrotna podróż do laboratorium.
So it was a big commitment to drive to the lab to work multiple times.
PolishTo było jak podróż wehikułem czasu i wróciłem z odmienionym poczuciem swego miejsca w czasie.
Going down there was like entering a time capsule, and I came out with a different sense of myself in time.
Polish"Podróż gołębia" (Pigeon's Progress) wydał mi się chwytliwym tytułem.
"Pigeon's Progress" struck me as a catchy title.
PolishW odpowiednim okresie roku, podróż trwa tylko 6-9 miesięcy.
Six to nine months at the right time of the year.
PolishTaka jest sytuacja, ale jak już wcześniej powiedziałem, nie oznacza to, że zakończyliśmy naszą podróż.
This is the situation but, as I have already said, this does not mean that we have reached the end of the road.
PolishBeatrix kontynuuje swoją podróż na Plac Navona (Piazza Navona).
She continues on her way over Piazza Navona.
PolishDla mnie wizyta na wykopaliskach paleontologicznych jest jak podróż do świetnego parku rozrywki.
When I go to places like this, which are paleontological sites, it's like going to a game park, an extinct game park.
PolishW odpowiednim okresie roku, podróż trwa tylko 6-9 miesięcy.
It's a planet somewhat similar to Earth.