"pańska" vertalen - Engels

PL

"pańska" in het Engels

EN
PL

pańska {voornaamwoord}

volume_up
pańska (ook: twój, twoje, twoja, swój)
Czas nie był ustalany przez nas, tylko przez pańską grupę.
Mr Henin, the time was not established by us, it was established by your group.
Pańska prezydencja, podobnie jak rząd, reprezentuje politykę podwójnych standardów.
Your Presidency, just like your government, represents the politics of double standards.
Niestety, pańska krytyka strefy euro ma jak zawsze charakter ideologiczny.
Unfortunately, your criticism of the euro area is always ideological.

Synoniemen (Pools) voor "pański":

pański

Voorbeeldzinnen voor "pańska" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishPanie Pośle Belder, obiecuję, że odpowiem Panu, zgodnie z pańską prośbą, na piśmie.
Mr Belder, I promise I will reply to you, as you specifically asked, in writing.
PolishA gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
PolishNiechajże będzie chwała Pańska na wieki; niech się rozweseli Pan w sprawach swoich.
Let the glory of Jehovah endure for ever; Let Jehovah rejoice in his works:
PolishAż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Pańska doświadczała go.
Until the time that his word came to pass, The word of Jehovah tried him.
PolishAlbowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki.
For his lovingkindness is great toward us; And the truth of Jehovah [endureth] for ever.
PolishI będą śpiewali o drogach Pańskich, a iż wielka jest chwała Pańska.
Yea, they shall sing of the ways of Jehovah; For great is the glory of Jehovah.
PolishJesteśmy z pana dumni - pańska dotychczasowa walka w Radzie zasługuje na uznanie.
We are proud of you - you have fought well in the Council to date.
PolishPańska prośba jest teraz spóźniona, więc z całą pewnością nie będzie uchwały.
You are now too late, so there will definitely not be a resolution.
PolishChciałbym zwrócić pańską uwagę na próg określony dla Funduszu Solidarności UE.
Minister, could I direct you to the entry threshold under the EU Solidarity Fund.
PolishA była z nimi ręka Pańska, a wielki poczet uwierzywszy, nawrócił się do Pana.
And the hand of the Lord was with them: and a great number that believed turned unto the Lord.
PolishTajemnica Pańska objawiona jest tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im.
The friendship of Jehovah is with them that fear him; And he will show them his covenant.
PolishWiele jest myśli w sercu człowieczem; ale rada Pańska, ta się ostoi.
There are many devices in a man's heart; But the counsel of Jehovah, that shall stand.
PolishGdy warunki te zostaną spełnione, pańska kolejna pięcioletnia kadencja będzie kadencją pozytywną.
Under these conditions, the five-year period of office will be a positive one.
PolishA wszakże, jako Ja żyję, i napełniona jest chwałą Pańską wszystka ziemia:
but in very deed, as I live, and as all the earth shall be filled with the glory of Jehovah;
PolishPrawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
The right hand of Jehovah is exalted: The right hand of Jehovah doeth valiantly.
PolishI była skrzynia Pańska w ziemi Filistyńskiej przez siedm miesięcy.
And the ark of Jehovah was in the country of the Philistines seven months.
PolishKtóż nie wie z tych wszystkich rzeczy, że to ręka Pańska sprawiła?
Who knoweth not in all these, That the hand of Jehovah hath wrought this,
PolishA tak teraz niech proszę uwielbiona będzie moc Pańska, jakoś rzekł, mówiąc:
And now, I pray thee, let the power of the Lord be great, according as thou hast spoken, saying,
PolishDoceniam pańską wypowiedź, ale była ona niezgodna z naszym Regulaminem.
I appreciate what you are saying, but that was not in accordance with our Rules of Procedure.
PolishKtóż wysłowi niezmierną moc Pańską, a wypowie wszystkę chwałę jego?
Who can utter the mighty acts of Jehovah, Or show forth all his praise?