"odtwarzać" vertalen - Engels

PL

"odtwarzać" in het Engels

volume_up
odtwarzać {imperf. ww.}

PL odtwarzać
volume_up
[odtwarzam|odtwarzałbym] {imperfectief werkwoord}

Oto najpopularniejsze formaty plików wideo, które można przesyłać i odtwarzać:.
These are the most common video formats that you can upload and play:
It'll start playing it back.
Nowy wymóg w odniesieniu do całkowitego nadzoru odtwarza aparat kontroli społecznej.
The new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
Lecz jestem przeciwna tej konkretnej (jak i Traktatowi, który ją odtwarza), ponieważ obywatele UE zasługują na coś lepszego.
But I oppose this particular one (and the Treaty which reproduces it) because EU citizens deserve better.
"Żyć, błądzić, upadać, triumfować "Żyć, błądzić, upadać, triumfować i odtwarzać życie z życia". i odtwarzać życie z życia".
The first is, "To live, to err, to fall, to triumph and to recreate life out of life."
W tym procesie zaczęliśmy odtwarzać plastik, tak jak jest on produkowany.
And in the process, we started recreating how the plastics industry makes plastics.
odtwarzać (ook: odtworzyć)

Voorbeeldzinnen voor "odtwarzać" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishW tym procesie zaczęliśmy odtwarzać plastik, tak jak jest on produkowany.
And in the process, we started recreating how the plastics industry makes plastics.
PolishJeśli różne filmy wideo, które próbujesz odtwarzać, blokują się przy wczytywaniu, możesz:
Most software will allow you specify which websites you'd like to block, and which websites you allow.
PolishPo co odtwarzać warunki, które panowały miej niż miliardowa część po powstaniu wszechświata?
Why create the conditions that were present less than a billionth of a second after the universe began?"
PolishPo przesłaniu filmu do Dokumentów Google możesz go odtwarzać za pomocą odtwarzacza wideo tej usługi.
Once you've uploaded your video to Google Docs, you can watch it with the Google Docs video player.
PolishTe powierzchie można odtwarzać biologicznie.
And so we can regrow these surfaces biologically.
PolishOczywiście, kraje rozwijające się muszą posiadać środki aby chronić i odtwarzać lasy oraz gospodarować nimi w sposób zrównoważony.
Of course, developing countries must have the resources to protect, restore and sustainably manage the forests.
PolishNie należy odtwarzać preparatu Valtropin przy użyciu dostarczonego rozpuszczalnika w przypadku pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na metakrezol.
Valtropin should not be reconstituted with the supplied solvent for patients with a known sensitivity to metacresol.
PolishZacznie je odtwarzać.
PolishPrzygotowanie i stosowanie Nie należy odtwarzać preparatu Valtropin w dostarczonym rozpuszczalniku dla pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na metakrezol (patrz punkt 4. 3).
For use and handling Valtropin should not be reconstituted with the supplied solvent for patients with a known sensitivity to metacresol (see section 4.3).