"Nowy Ład" vertalen - Engels

PL

"Nowy Ład" in het Engels

PL Nowy Ład
volume_up
{mannelijk}

1. geschiedenis

Nowy Ład
volume_up
New Deal {eigenn.} [Am. Eng.]
(Zielony Nowy Ład)”, który zastąpi sformułowanie "Zielony Nowy Ład” w treści uwag do następujących linii budżetowych:
(Green New Deal)' should be added to the remarks instead of the words 'Green New Deal' in the remarks adopted on the following budget lines:
Dziś jest nam potrzebne porozumienie w kwestiach gospodarczych i społecznych, "nowy ład”.
(EL) Madam President, what we need here today is a new economic and social agreement, a 'new deal'.
Podczas debaty powiedziano, że Zielony Nowy Ład powinien być finansowany z tych zasobów: zasobów regionalnych.
It has been said in the course of the debate that the Green New Deal should be paid for out of these resources: the regional resources.

Vergelijkbare vertalingen voor "Nowy Ład" in Engels

nowy zelfstandig naamwoord
English
nowy bijvoeglijk naamwoord
ład zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "Nowy Ład" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishTak zwany nowy zielony ład powinien być podstawą naprawy gospodarczej i nowego wzrostu.
The 'New Green Deal', as it is known, must be a basis for recovery and new growth.
PolishChcę ponownie powiązać bieżący spór o zielony nowy ład z europejskim planem naprawy.
I should like to link the current dispute about a new green deal with the European recovery plan once again.
PolishCzy naprawdę istnieje nowy zielony ład, czy też zamierzacie kontynuować strategie z ubiegłego dziesięciolecia?
Is there a new green deal or do you indeed wish to pursue the strategies of the last decade?
PolishTo jest nasz nowy ład gospodarczy - zarządzanie, które powinno być kompleksową reakcją na kryzys.
This is our new economic governance at work - governance that should be the comprehensive response to the crisis.
PolishNowy europejski ład sam w sobie umożliwi nam obronę wspólnej waluty, wspieranie wzrostu, zatrudnienia i integracji społecznej.
New European governance alone will allow us to defend the single currency, promote growth, employment and social inclusion.
PolishNowy ład europejski musi zapewnić trzy szczeble interwencji: politykę na rzecz wzrostu, odpowiednie instrumenty finansowe i zarządzanie kryzysowe.
New European governance must assure three levels of intervention: a policy for growth, suitable financial instruments and emergency management.
PolishPotrzebna jest nam jednolita polityka Wspólnoty i nowy ład instytucjonalny oraz nowy system zarządzania gospodarczego, by przywrócić podstawową równowagę w gospodarce strefy euro.
We need a single Community policy and new institutional and economic governance to restore the basic balance of the economy in the eurozone.
PolishW Zielony Nowy Ład zdolny do tworzenia nowych zielonych miejsc pracy należy zainwestować co najmniej 50 % funduszy odłożonych przez UE i państwa członkowskie na rzecz wydobycia nas z kryzysu.
At least 50% of the funding set aside by the EU and the Member States to get us out of the crisis needs to be invested in a new Green Deal capable of creating these new green jobs.