"niemoc" vertalen - Engels

PL

"niemoc" in het Engels

PL niemoc
volume_up
{vrouwelijk}

niemoc
Obecna sytuacja uświadamia nam i potwierdza naszą niemoc wobec sił natury.
(PL) Mr President, the current situation makes us realise and testifies to our impotence before the forces of nature.
W obliczu tragedii, które targają tym regionem, oraz szerzącego się przelewu krwi, nie możemy milczeć ani uskarżać się na niemoc.
Faced with these tragedies that are tearing apart the region and spreading bloodshed, we do not have to remain silent or claim impotence.
Widzę dotychczasową niemoc, nie tylko naszą - Parlamentu i Unii Europejskiej - ale właściwie wszystkich gremiów łącznie z Organizacją Narodów Zjednoczonych.
I see our impotence to date, not just ours, that is, of the European Parliament and the European Union, but also of all assemblies including the United Nations.
niemoc (ook: słabość, ułomność)
Duch męża znosi niemoc swoję; ale ducha utrapionego któż zniesie?
The spirit of a man will sustain his infirmity; But a broken spirit who can bear?
volume_up
malaise {znw.} [form.]
Projektanci pracują więc nad tą niemocą, którą odczuwamy, tym poczuciem dyskomfortu, i starają się ułatwić nam życie.
So designers work on this particular malaise that we have, these kinds of discomforts that we have, and try to make life easier for us.
Moim zdaniem będzie to sygnał dla świata finansów, że strefę euro ogarnęła zbyt duża niemoc, by była zdolna przyjąć mały, ale odpowiedzialny pod względem fiskalnym kraj.
To my mind, it would signal to the financial world that the malaise in the euro area is so deep that it is incapable of accepting a small but fiscally responsible country.

Synoniemen (Pools) voor "niemoc":

niemoc

Voorbeeldzinnen voor "niemoc" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishSugerowanie, że Bóg wyraża się poprzez niemoc, a nie poprzez moc.
Suggesting that God expresses Himself or Herself through powerlessness, rather than power.
PolishZnamy tę niemoc i beznadzieję, którą zapewne wszyscy odczuwaliśmy.
We have that helplessness and hopelessness that we perhaps shared.
PolishDowodem na to są niekompetencja i niemoc ze strony dwóch głównych prywatnych udziałowców EADS.
The incompetence and weakness demonstrated by EADS' two main private shareholders are proof of this.
PolishChcieli przełamać niemoc, chcieli zrobić krok naprzód.
They wanted to overcome the deadlock; they wanted to move ahead.
PolishJest to przede wszystkim kryzys polityczny, którego fundamentem jest niemoc Europy w stosunku do agresywnej polityki Putina.
It is above all a political crisis, based on Europe's helplessness in the face of Putin's aggressive policy.
PolishBiada mnie nad zniszczeniem mojem: bolesna jest rana moja, chociażem był rzekł: Zaiste tę niemoc będę mógł znieść!
PolishJest to niezrozumiałe dla zdecydowanej większości opinii publicznej, która w coraz większym stopniu odrzuca taką niemoc.
An overwhelming majority of the public are finding this difficult to understand, and they are increasingly refusing to accept such powerlessness.
PolishWszelaką też niemoc, i wszelaką plagę, która nie jest napisana w księgach zakonu tego, przywiedzie Pan na cię, aż cię wytraci.
Also every sickness, and every plague, which is not written in the book of this law, them will Jehovah bring upon thee, until thou be destroyed.
Polishniemoc płciowa
PolishA zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
And he called unto him his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of disease and all manner of sickness.
PolishI stało się potem, że się rozniemógł syn onej niewiasty, pani domu onego, a była niemoc jego bardzo ciężka, tak, że w nim tchu nie zostało.
And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore, that there was no breath left in him.
PolishOto kilka przykładów niechcianych spraw: choroba, śmierć, niepotrzebne cierpienie, okrucieństwo, ograniczenia, utrata pamięci, niewiedza, twórcza niemoc.
Here are a number of things that we don't want -- illness, involuntary death, unnecessary suffering, cruelty, stunted growth, memory loss, ignorance, absence of creativity.
PolishWobec tego z wielką obawą patrzę teraz na narzędzie służące osiągnięciu tego celu - pakiet klimatyczny, który z każdym mijającym dniem przejawia coraz większą niemoc.
It is therefore with great concern that I now see the tool for achieving this aim, the climate change package, becoming more and more impotent with each day that passes.
PolishI obchodził Jezus wszystkę Galileją, ucząc w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliją królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem.
And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness among the people.
PolishOddali też Pan od ciebie każdą niemoc, i wszelkie choroby egipskie złe, o których wiesz; nie dopuści ich na cię, ale je przepuści na wszystkie, którzy cię nienawidzą.
And Jehovah will take away from thee all sickness; and none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, will he put upon thee, but will lay them upon all them that hate thee.
PolishI obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w bóżnicach ich, i każąc Ewangieliję królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę, i wszelką niemoc między ludem.
And Jesus went about all the cities and the villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of disease and all manner of sickness.