"naruszyć" vertalen - Engels

PL

"naruszyć" in het Engels

volume_up
naruszyć {perf. ww.}

PL naruszyć
volume_up
{werkwoord}

1. algemeen

naruszyć (ook: naruszać)
volume_up
to fracture {ov.ww.} [fig.] (economy, unity)
The syntax is fractured.

2. juridisch

naruszyć
Zatem teoretycznie Unia Europejska może naruszyć europejską konwencję praw człowieka.
The European Union could therefore theoretically infringe the European Convention on Human Rights.
W kwestiach językowych, zasada ta naruszona została niezliczoną ilość razy.
On the linguistic front, this has already been infringed countless times.
To prawo nie zostało w żaden sposób naruszone w Traktacie z Lizbony.
This right is not infringed by the Lisbon Treaty in any way.

Voorbeeldzinnen voor "naruszyć" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishStabilność Iraku jest delikatna i łatwo mogą ją naruszyć zatwierdzone przez państwo egzekucje.
The stability of Iraq is fragile and may well be disturbed by state-endorsed executions.
PolishWreszcie, tylko dwie lub trzy kwestie wydają się nienaruszone i w Radzie Europejskiej nikt nie myślał, aby je naruszyć.
In the end, only two or three things seem untouchable, and in the European Council nobody has thought of touching them.
PolishPrzykro mi, że muszę naruszyć bieg posiedzenia plenarnego, ale czuję, że muszę, zgodnie z art.
(DE) Madam President, I am sorry that I must burden the plenary session, but in accordance with Rule 151, I feel forced to make a personal remark.
PolishKryzys może mieć także inne reperkusje na szczeblu regionalnym, a jego eskalacja na szerszą skalę może naruszyć stabilność na obszarze całej Azji.
The crisis is likely to have other repercussions at regional level, and wider developments affecting stability throughout Asia.
PolishTemat jest szczególnie ważny w danym momencie, kiedy zdaliśmy sobie sprawę, jak kryzys żywnościowy może naruszyć stabilność w poszczególnych państwach.
This topic is particularly current at the present moment when we have realised how the food crisis can affect states' stability.
PolishTen oszust, Henry Oberlander, był tak skuteczny, że zdaniem brytyjskich władz mógł naruszyć cały system bankowy Zachodu.
This con man, Henry Oberlander, he was such an effective con man British authorities say he could have undermined the entire banking system of the Western world.
PolishPo drugie: kiedy otrzymamy szczegółową ocenę wpływu, z której dowiemy się, w jakim zakresie porozumienie ACTA mogłoby naruszyć prawa podstawowe w UE?
Secondly: When will we receive a detailed impact assessment on the extent to which ACTA could affect fundamental rights within the EU?
PolishBardzo ważną ostatnio kwestią jest, że w każdym kraju świata, dyktatorzy i osoby, które chcą naruszyć prawa człowieka, uzasadniają swoje działania zasadą suwerenności.
The final very important point is that, in every country in the world, dictators and people who want to undermine human rights hide behind sovereignty.
PolishAby nie naruszyć właściwości powierzchni samoprzylepnej plastra Livensa, w miejscu wybranym do naklejenia plastra nie należy stosować żadnych kremów, emulsji ani pudru.
To prevent interference with the adhesive properties of Livensa, no creams, lotions or powder should be applied to the skin where the patch is to be applied.
PolishAby nie naruszyć właściwości powierzchni samoprzylepnej plastra Intrinsa, w miejscu wybranym do naklejenia plastra nie należy stosować żadnych kremów, emulsji ani pudru.
To prevent interference with the adhesive properties of Intrinsa, no creams, lotions or powder should be applied to the skin where the patch is to be applied.
PolishAni powstania w Berlinie Wschodnim z 1953 roku, w Polsce i na Węgrzech z 1956 roku, ani praska wiosna z 1968 roku nie były w stanie poważnie naruszyć fundamentów komunistycznej władzy.
Neither the uprisings in East Berlin in 1953 and in Poland and Hungary in 1956, nor the Prague Spring of 1968, succeeded in seriously shaking the foundations of communist rule.
PolishRealizowanie podstawowych wolności gospodarczych na jednolitym rynku nie może naruszyć prawa do prowadzenia sporów zbiorowych i prawa do strajku, które zapisano w ustawodawstwie krajowym.
Implementation of the fundamental economic freedoms of the Single Market must not affect collective bargaining rights and the right to strike as defined by national legislation.