"mądre" vertalen - Engels

PL

"mądre" in het Engels

EN
PL

mądre {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Mądre serce przyjmuje przykazanie; ale głupi od warg swoich upadnie.
The wise in heart will receive commandments; But a prating fool shall fall.
Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi.
but the wise took oil in their vessels with their lamps.
Świadczy ona o dojrzałości, co jest bardzo mądre.
It testifies to an adult attitude which is very wise.

Voorbeeldzinnen voor "mądre" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishBazowanie na dobrych, sprawdzonych tradycjach to postępowanie mądre.
This approach is sensible, as it is based on good, tried and tested traditions.
PolishMusimy wspólnie wypracować mądre zasady, które przekonają naszych partnerów z grupy G-20.
We must work together on sensible rules to win over our G20 partners.
PolishMądre słowa od kogoś, kto chce znieść edukację.
Ooh, big word from someone who wants to eliminate the Department of Education.
PolishBardziej mądre korzystanie z energii doprowadziłoby do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
Smarter use of energy would reduce environmental pollution.
PolishIstnieją chwile kiedy jest to jedyne mądre posunięcie w grze.
There are moments when it is the only good thing you can do.
PolishW tej kwestii, uważam pańskie sugestie za bardzo mądre.
On this point, I find your suggestions very reasonable.
PolishSpróbujcie wrzucić takie mądre pytanie do Google.
Well, you take that mouthful and you put it into Google.
PolishJest to bardzo mądre rozwiązanie, ponieważ lepiej - dużo lepiej - jest zapobiegać szkodom niż je naprawiać.
In this respect I wish to speak about a particular type of preventable mass disaster: that of building collapse.
PolishNasz przewodniczący w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych powiedział bardzo mądre słowa.
Our Chairman in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs has spoken very wisely.
PolishNiezbędne jest zapewnienie w Unii Europejskiej równowagi pomiędzy wszystkimi tymi trzema sektorami, a nieuznawanie tego nie byłoby zbyt mądre.
Europe needs a balance of all three and not to recognise that would be very foolish.
PolishJakie to mądre!
PolishNie ma cudownych rozwiązań i konieczne jest bardzo ostrożne, mądre i oszczędne gospodarowanie dostępnymi jeszcze zasobami paliw kopalnych.
There are no miraculous solutions and it is necessary for the still available reserves of fossil fuels to be managed very carefully, wisely and sparingly.
PolishTo mądre podejście, w ramach którego kładzie się szczególny nacisk na profilaktykę i uwzględnia się szczególne uwarunkowania występujące w tych krajach.
This is a prudent approach which particularly stresses prevention and takes the special characteristics of the respective countries into account.
PolishNiektóre gospodarki były wystarczająco mądre przed kryzysem, by zrealizować reformy polityczne, które zapewniły solidniejsze podstawy modelu wzrostu.
Some economies had had the wisdom before the crisis to move forward political reforms that have given their model for growth a more solid foundation.
PolishDla ludzkości bezwzględnie konieczne jest mądre zarządzanie pozostałymi na świecie zasobami ropy naftowej, co przede wszystkim oznacza bardzo oszczędne ich wykorzystanie.
It is absolutely necessary for mankind that the world's remaining oil reserves be managed very wisely, which means, first and foremost, very sparingly.
PolishW odpowiedzi na pytanie pana posła: tak, będziemy starali się naśladować w tym zakresie pewne mądre i skuteczne rozwiązania przyjęte w Stanach Zjednoczonych.
In answer to the honourable Member's question: yes, we shall try in this area to follow some of what has been done in the United States in an intelligent and efficient manner.
PolishTe 20% to nie jest żaden cel sam w sobie, ale mądre samoograniczenie, które zwiększa naszą wiarygodność gdy oczekujemy dyscypliny budżetowej od innych instytucji.
This figure of 20% is not an end in itself but a sensible self-imposed limit that increases our credibility when we call for budgetary discipline on the part of other institutions.
PolishMusimy dążyć do zróżnicowanego podejścia opartego na przejrzystości, obiektywizmie i sprawiedliwych kryteriach, pamiętając, że brak działania kosztuje nas więcej niż mądre działanie.
We must strive for a differentiated approach based on transparency, objectivity and fair criteria, and do so on the understanding that it costs more not to act than it does to act wisely.