"duży" vertalen - Engels

PL

"duży" in het Engels

PL duży
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord mannelijk}

volume_up
big {bn.}
Sądziłam, że Atlantyk jest duży, ale to Pacyfik jest naprawdę wielki.
Well, I thought the Atlantic was big, but the Pacific is really, really big.
To również duży krok w kierunku promowania przedsiębiorczości kobiet.
It also takes a big step forward in terms of promoting female entrepreneurship.
Nabucco jest duży i skomplikowany, dlatego może dojść do opóźnień.
Nabucco is big and it is therefore complicated and there may be delays.
Przepisy dotyczące płynów są nieskuteczne i wywołują duży sprzeciw.
The rules on liquids are ineffective and arouse great opposition.
Oznacza to, że musimy położyć duży nacisk na ich jakość.
This means that we have to place a great deal of emphasis on their quality.
Na poziomie europejskim zrobiliśmy duży postęp.
We have achieved a great deal of progress at European level.
duży (ook: pokaźny, wielki, szeroki, ogromny)
Ustabilizować skórę, rozciągając lub ujmując między palcami jej duży fałd.
Stabilise the skin by spreading it or pinching up a large area.
Nie jest to duży wzrost, jest to jednak znaczna poprawa.
This is not a large increase but it is a significant improvement.
Jest do duży kraj, który wszedł na drogę ku demokracji dzięki Pomarańczowej Rewolucji.
It is a large country whose Orange Revolution has put it on the road to democracy.
duży (ook: gruby, ciężki)
Problem jednak polega na tym, że te warunki oznaczają duże ofiary dla pracowników.
But the problem is that those conditions always involve heavy sacrifices for the workers.
Na liście znalazło się wiele dużych i ciężkich prezentów składających się z dobrych intencji.
The list includes a lot of well-intentioned, large and heavy presents.
Duże firmy mogą żyć z bardzo ciężkimi i trudnymi regulacjami.
Big companies can live with very heavy and difficult regulation.
duży (ook: obfity)
Okulary nie są bardzo drogie i występują w dużych ilościach.
. ~~~ They're quite plentiful.
Kosztują znacznie mniej niż ropa i są w dużych ilościach, mam nadzieję że widzieliście na zdjęciach.
It certainly doesn't cost as much as oil, and it's plentiful, as I hope that you've been able to see from the photographs.

Voorbeeldzinnen voor "duży" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishEuropa wyprzedza inne kontynenty w tej dziedzinie przynajmniej o duży krok.
Europe is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
PolishMusimy uczynić duży krok naprzód, zwłaszcza co się tyczy budynków i efektywności.
We need to leapfrog, especially when it comes to buildings and efficiency.
PolishBariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
PolishTakie podejście stanowi duży problem i jest to pański problem, panie przewodniczący.
There is a problem with this approach, and it is your problem, Mr President.
PolishMemetyka jako nauka jest mocno oczerniana, bardzo opacznie rozumiana i budzi duży strach.
The whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
PolishJest do duży krok naprzód - jedno z realnych osiągnięć tych negocjacji.
That is a major step forward - one of the real achievements of these negotiations.
PolishTazonermina ma duży wpływ na składowe komórkowe układu immunologicznego.
Tasonermin has profound effects on cellular components of the immune system.
PolishNa okres półtrwania lamotryginy duży wpływ mają podawane jednocześnie produkty lecznicze.
The half-life of lamotrigine is greatly affected by concomitant medicinal products.
PolishNie będę ich ponownie wymieniał, ale wystarczy powiedzieć, że to duży postęp dla konsumentów.
I will not repeat these, but suffice to say, this is a major advance for consumers.
PolishPo mimo tych braków przedmiotowe sprawozdanie posiada duży walor informacyjny.
Despite these shortcomings, this report is certainly informative.
PolishKilka słow o tym, jak to się wszystko zaczęło... a ma to duży związek z poczuciem szczęścia.
A few words about how I got started, and it has a lot to do with happiness, actually.
PolishKryzys gospodarczy miał nieproporcjonalnie duży wpływ na grupy społeczne.
in writing. - (RO) The economic crisis has had a disproportionate impact on social groups.
PolishEuro to duży sukces.
Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, the euro is a major success story.
PolishDziękuję sprawozdawcy za duży nakład pracy związany z opracowaniem.
I should like to thank the rapporteur for all the work he has put into the document.
PolishOświetlenie ma duży wpływ na możliwość identyfikacji osób i obiektów.
Illumination greatly affects the ability to identify persons or objects.
Polishpacjent ma duży obrzęk zmienionej chorobowo ręki lub nogi wynikający z miejscowego
if you are suffering from severe swelling of the affected arm or leg due to local fluid build-up,
PolishW wymiarze dwustronnym istnieje duży potencjał umożliwiający rozwinięcie stosunków.
Bilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
PolishBardzo duży postęp osiągnięto z Radą, która na początku nie chciała współpracować.
Very significant progress has been made with the Council, which at first did not want to respond.
PolishPierwszy duży sukces odniósł w roku 1992 inscenizując „Emilię Galotti”.
His breakthrough came in 1992 with his production of “Emilia Galotti".
PolishUchwycić na tyle duży fałd skóry, aby nie było to niewygodne.
Pinch as much of a skin fold as possible without making yourself uncomfortable.