"dostosowywać się do" vertalen - Engels

PL

"dostosowywać się do" in het Engels

PL dostosowywać się do
volume_up
{wederkerend werkwoord}

Vergelijkbare vertalingen voor "dostosowywać się do" in Engels

dostosowywać werkwoord
się voornaamwoord
do zelfstandig naamwoord
English
do voorzetsel
do

Voorbeeldzinnen voor "dostosowywać się do" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishMusimy ciągle dostosowywać się do zmieniających się okoliczności.
We need to adapt constantly to changing circumstances.
PolishInnym równie ważnym czynnikiem jest to, że przedsiębiorcy nie będą musieli dostosowywać się do różnych wymogów.
Another factor which is also just as important is for traders not to have to adapt to different requirements.
PolishTo nie Europejczycy muszą dostosowywać się do Brukseli, to Bruksela powinna dostosować się do mieszkańców Europy!
It is not the European people who have to reconcile with Brussels, it is Brussels that has to reconcile with the European people!
PolishWłaśnie dlatego chcemy zachować elastyczność, która jest ważna, jeżeli mamy dostosowywać się do zmieniających się okoliczności.
That is precisely why we want to maintain this flexibility, which is important if we are to adapt to a changing environment.
PolishSzkoły powinny dostosowywać się do ich obecności i uwzględniać je systematycznie w swoich tradycyjnych programach, służących zapewnieniu edukacji o wysokiej jakości.
Schools must adapt to their presence and include them systematically in their traditional programmes aimed at providing high quality education.
PolishDorośli muszą dostosowywać się do stałych zmian narzuconych przez globalizację i podejmować decyzje, aby mogli przetrwać, utrzymując odpowiednią jakość życia.
Adults must adapt to the continuous change imposed by globalisation and take decisions in order to be able to survive while maintaining an adequate quality of life.
PolishMoim zdaniem dopiero wprawiamy się w takich działaniach i właśnie dlatego możemy być efektywniejsi, elastyczniejsi oraz bardziej zdolni dostosowywać się do nowych warunków od innych.
I think that we are relatively new to these actions and because of this, we can be even more efficient, more flexible, and more able to adapt to new realities than others.