PL doświadczyć
volume_up
{werkwoord}

Każdy może dogłębnie doświadczyć muzyki, musimy tylko opracować różne narzędzia.
Everybody can experience music in a profound way, we just have to make different tools.
Oczywiście, możecie doświadczyć fantazji magii i kontrolować świat za pomocą umysłu.
Obviously, you can experience the fantasy of magic and control the world with your mind.
Jak doświadczyć uczucia niewidzialności?
How would it be possible to experience a sense of invisibility?
Ci, którzy nie wyciągnęli wniosków z historii, niekiedy muszą doświadczyć katastrofy ponownie.
Those who do not learn their lesson from history will sometimes experience the disaster again.
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń i być w stanie szybko zaoferować pomoc.
We need to learn from experience and be able to offer assistance quickly.
Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki.
We need to learn a lesson from the experiences of the United States of America.
doświadczyć (ook: uważać, dostrzegać, dostrzec, podpatrywać)
W moim odczuciu nadszedł czas, by doświadczyć konkretnych działań.
Now I feel that we actually need to see some concrete action.
Wierzę, że chcieliby tego doświadczyć wszyscy europejscy gracze.
Something that I believe all our European players want to see.
Mam nadzieję, że nikt z nas nie chce ponownie tego doświadczyć.
I hope none of us wants to see that again.
I że muzyka istnieje w czasie. ~~~ Film również istnieje w czasie. ~~~ Jest doświadczeniem, które odwołuje się do emocji.
A film also exists in time; it's an experience that you should go through emotionally.
Pragnę z tego miejsca wyrazić głębokie współczucie ukraińskiemu narodowi, ciężko doświadczonemu tą ogromną tragedią.
I would like to use this opportunity to extend my deepest sympathies to the Ukrainian people, which had to undergo this huge tragedy.
I kiedy doświadczyłem tego, znalazłem rozwiązanie, że jest to współzależność pomiędzy stawem skroniowo-żuchwowym, a zębami.
And when I underwent it and found solutions, this is the interrelationship between the TMJ and the teeth.
Tego wszystkiego doświadcza ludność cywilna, która jest bezbronna i często atakowana przez różne strony konfliktu.
It is the civilian population that undergoes all of this, civilians who are unarmed and often attacked by different sides in the conflict.
Doświadczyliśmy ogromnego wzrostu cen żywności i taka sytuacja będzie trwać przez dłuższy czas.
We have witnessed a massive rise in the price of food and this will remain the position for a considerable time to come.
Portugalia doświadczyła zniszczenia swoich najważniejszych stoczni, takich jak Lisnave w Almadzie, która zatrudniała tysiące pracowników.
Portugal has witnessed the destruction of its most important shipyards, such as Lisnave in Almada, which employed thousands of workers.
W ostatnich latach świat doświadczył znacznego wzrostu liczby katastrof zarówno w kategoriach dotkniętych obszarów geograficznych, jak i liczby ofiar.
In recent years, the world has witnessed a significant rise in disasters, in terms of both the geographic area affected and the number of victims.

Synoniemen (Pools) voor "doświadczyć":

doświadczyć

Voorbeeldzinnen voor "doświadczyć" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishTo najbliższe do orientalnego tańca brzucha, czego kiedykolwiek możecie doświadczyć w Wiedniu.
This is the closest to an Oriental bellydancing feast that you will ever get in Vienna.
PolishMogliby doświadczyć czegoś bardzo wartościowego, na co my pozostawalibyśmy głusi.
But we are just literally deaf to that kind of value.
PolishW innych natomiast nie można będzie jej doświadczyć.
So it may be that, in certain halls, this dynamic may well work.
PolishBy doświadczyć emocji, nie ruszajmy od razu ku pustyni.
For emotions, we should not move quickly to the desert.
PolishDziś można doświadczyć nieważkości w samolocie.
By '08, suborbital flights, the price tag for that, you know, on Virgin, is going to be about 200,000.
PolishPonieważ chcecie doświadczyć tego, który we mnie mówi, Chrystusa, który ku wam nie jest słaby, ale mocny jest w was.
seeing that ye seek a proof of Christ that speaketh in me; who to you-ward is not weak, but is powerful in you:
PolishTe poprawki muszą także uwzględniać, w miarę możliwości, różne sytuacje, jakich można doświadczyć w praktyce.
These amendments must also be line, as far as possible, with the various situations that may be encountered in practice.
PolishW obszarach tych wciąż jednak można doświadczyć nierównego traktowania obywateli państw członkowskich w stosunku do obywateli krajów trzecich.
However, that area still experiences unequal treatment between nationals of a Member State and those from third countries.
PolishMoże nawet doświadczyć widoku 90 objuczonych karawanów wzniecających tumany żwiru na wiejskich drogach, gdzie spacerują matki z dziećmi.
He could even enjoy the spectacle of 90 lorries laden with gravel churning up the country lanes where parents walk with their children.
PolishW sytuacji panującej na Litwie cukrownie mogą doświadczyć niedoboru cukru surowego, a to może mieć negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne.
In Lithuania's situation, sugar factories may face a shortage of raw sugar and this would have negative economic and social consequences.
PolishWiemy o cyrkach, arenach, teatrach... te pozostałości po cywilizacjach były miejscami, do których ludzie szli, by doświadczyć życia w bardziej skoncentrowanej i uporządkowanej formie.
We know about the circuses, the arenas, the theaters.
PolishEuropejska mobilność siły roboczej musi wiele doświadczyć w praktyce, mimo intensywnej promocji jako reguła w rezolucji Parlamentu Europejskiego.
Although intensely promoted as a principle in the resolutions of the European Parliament, the European mobility of labour has much to suffer in practice.
PolishMa również bardzo dobrych pracowników - czego sama mogłam doświadczyć przez kilka ostatnich miesięcy - a to będzie niezwykle istotne dla wyników przedmiotowego projektu.
He also has very good staff - as I have seen for myself over the past few months - and that will be very important for the outcome of this project.
Polish. ~~~ Podnoszących znacznie poprzeczkę dla następnych mówców czego efektów mieliśmy okazję doświadczyć w tym tygodniu.
... Months of preparation crammed into 18 minutes, raising the bar cruelly for the next generation of speakers, with the effects that we've seen this week.
PolishPomijając proces odbudowy, jak wielu tragedii musimy jeszcze doświadczyć, zanim przyjmiemy w końcu wspólnotowe podejście do zapobiegania klęskom żywiołowym?
The reconstruction process aside, however, how many other tragedies will there have to be before we finally have a Community approach to preventing natural disasters?
PolishWiem, że pilotom na widowni się to nie spodoba -- i otrzymałem wiele negatywnych opinii od ludzi którzy chcieliby sami latać, doświadczyć tego samodzielnie.
And I know the pilots in the audience aren't going to like that -- and I've had a lot of bad feedback from people who want to be up there, flying around and experiencing that.