"aspekt" vertalen - Engels

PL

"aspekt" in het Engels

PL aspekt
volume_up
{mannelijk}

aspekt (ook: widok, wygląd)
volume_up
aspect {znw.}
Ale jest też bardzo poważny aspekt Anonymous - są motywowani ideologicznie.
But there is also a very serious aspect to Anonymous -- they are ideologically driven.
Drugi aspekt dotyczy wzajemnego charakteru dostępu do rynków zamówień rządowych.
The second aspect relates to reciprocity of access to the public procurement markets.
W tym względzie, najistotniejszy aspekt nie jest objęty tym sprawozdaniem.
In this respect, the most decisive aspect is not covered by this report.
aspekt (ook: faseta)
volume_up
facet {znw.}
Jest to kolejny aspekt kryzysu, który dotknął kapitalizm.
This is one more facet of the crisis of capitalism.
Nie jest to zaskoczeniem w panujących okolicznościach, ale pokazuje kolejny aspekt braku unijnej solidarności.
This is not surprising under the circumstances, but it shows another facet of lack of EU solidarity.
Nazywamy to Misją Zero i to jest być może najważniejszy aspekt, odkryliśmy, że Misja Zero jest niewiarygodnie dobra dla biznesu.
. ~~~ And this is perhaps the most important facet: we have found Mission Zero to be incredibly good for business.
aspekt
volume_up
strand {znw.} [fig.] (of activity, life)
Energetyczny aspekt europejskiego planu naprawy gospodarczej obejmuje pewne uderzające propozycje.
The energy strand of the European Economic Recovery Plan contains some striking proposals.
W drugim aspekcie koncentrujemy się na projektach badawczych i uwzględniamy różnorodność płci w dziedzinie badań.
In the second strand, we focus on research design and the account taken of gender diversity in research.
These measures have several strands.
aspekt (ook: sprawa, cel, temat, sens)
volume_up
point {znw.}
Być może tracimy z pola widzenia ten aspekt również tutaj w Unii Europejskiej.
Perhaps we are missing that point here too in the European Union.
Wiem, że Państwo doceniają ten aspekt i moim zdaniem musimy mieć tego świadomość.
I know that you appreciate the point and I think we need to be aware of it.
Podstawowy aspekt można podsumować zaledwie jednym słowem: ambicja.
The main point can be summed up by just one word: ambition.

Voorbeeldzinnen voor "aspekt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishPanie przewodniczący, międzynarodowy terroryzm stanowi negatywny aspekt globalizacji.
Mr President, international terrorism represents the dark side of globalisation.
PolishW swojej odpowiedzi pani komisarz podkreśliła ten sam aspekt, jeśli chodzi o art.. 19.
In the Commissioner's response, she also stressed the same thing about Article 19.
PolishTo kolejny aspekt, który sprawia, że uproszczenie WPR jest szczególnie potrzebne.
This is another thing which renders the simplification of the CAP particularly necessary.
PolishSzczyt ten skonsolidował także wojskowy aspekt dostępu do źródeł energii.
Thirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
PolishZa pozytywny aspekt uważam również podwyższenie opłat za przejazd w godzinach szczytu.
I think the increased charges for driving at peak hours are another positive feature.
PolishZamierzamy wzmocnić aspekt prewencyjny i naprawczy paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
We aim to reinforce the preventive and corrective arm of the Stability and Growth Pact.
PolishDziękuję, że zwróciła pani uwagę na szczegółowy aspekt tego środka.
Ms Lulling, thank you for your attention to the detail of this measure.
PolishTen aspekt był dla niektórych z moich współnegocjatorów szczególnie ważny, co rozumiem.
That was especially important to some of my fellow negotiators, and I can understand that.
PolishSzczególnie cieszy mnie aspekt współpracy w przypadku kryzysów humanitarnych i klęsk żywiołowych.
I particularly welcome cooperation on humanitarian crises and natural disasters.
PolishMam nadzieję, że prezydencja francuska wykaże się wrażliwością na ten aspekt rzeczywistości.
I hope that the French Presidency will be sensitive to this side of things.
PolishAspekt społeczny: pomoc jest w niesprawiedliwy sposób dzielona między kraje, regiony i rolników.
Socially: aid is unfairly distributed between countries, regions and farmers.
PolishTrzeci aspekt dotyczy wzbogaconego materiału, który jest zakazany, lecz nadal wytwarzany.
The third thing is enriched material, which is in breach and is continuing to be produced.
PolishTo nie jest jedyny aspekt Indii, który się rozprzestrzenia na świecie.
But, of course that's not the only thing about India that's spreading.
PolishTo wspaniały aspekt ewolucji - skłonność do sądzenia, że nasze dziecko jest najlepsze.
That's the wonderful thing about evolution -- the predilection to believe that our child is best.
PolishA więc to jest jeden aspekt, wprowadzenie motywu zwątpienia do grafiki.
So that's one thing, to introduce the idea of doubt into graphics.
PolishJeżeli chodzi o WTO, to jestem odpowiedzialny za przemysłowy aspekt zagadnienia surowcowego.
With regard to the WTO, I am responsible for the industrial part of the raw materials issue.
PolishGłównym motywem, którym kierują się owi migranci, jest aspekt czysto ekonomiczny.
The main motivation of these migrants is purely economic.
PolishJeśli chodzi o aspekt praktyczny, nie możemy jak dotychczas dokładnie ocenić skutków klonowania.
As regards the practical aspects, we cannot exactly quantify the effects of cloning yet.
PolishOprócz strony prawnej istnieje jeszcze aspekt cierpienia ludzkiego.
As well as the legal side to all this, there is the human suffering.
PolishW tym ogromnym projekcie ważną rolę odgrywa aspekt humanitarny.
The humanitarian dimension has an important place in this major project.