"środek" vertalen - Engels

PL

"środek" in het Engels

PL

środek {mannelijk}

volume_up
1. algemeen
środek (ook: sposób, cecha)
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
Jest to środek służący poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej.
It is a means to improve the working of the European Union.
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Jest to środek służący poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej.
It is a means to improve the working of the European Union.
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
środek (ook: miara, miernik, zabieg, krok)
Będzie to dodatkowa kara, służąca jednak również jako środek zapobiegawczy.
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
Każdy środek o przeciwnym działaniu byłby zdecydowanie złym środkiem.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Komisja zareagowała wprowadzając refundacje wywozowe jako środek nadzwyczajny.
The Commission responded with export refunds as an emergency measure.
środek (ook: zasób)
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
Ma to na celu usprawnienie zarządzania środkami budżetowymi państw, w których współpraca darczyńców jest skoordynowana.
This is to improve the budgetary resource management of countries where donors have their own coordination.
Nie było jednak możliwe przeznaczenie żadnych dodatkowych środków na potrzeby budżetu na rok 2010 i tak jest również w odniesieniu do roku 2011.
Yet no additional resource could be allocated to the 2010 budget, and the same goes for 2011.
środek (ook: ośrodek, centrala)
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
1985, środek kadencji Reagana -- "to, jesteśmy, jest, myśmy, tego".
1985, right at the center of the Reagan years -- that's, we're, there's, we've, it's.
Przedstawiam proces organiczny - złoty środek Johna Deweya.
. ~~~ Dead-center John Dewey.
środek (ook: centrum)
Zabija życie fizyczne i tworzy środek krzyża.
It extinguishes physical life and forms the centre of the cross.
Przebić igłę przez środek gumowego korka fiolki.
Push the needle through the centre of the rubber stopper of the vial.
Stanowi on środek ciężkości handlu i inwestycji na całym świecie i to się w nadchodzących latach nie zmieni.
It is the centre of gravity for trade and investment worldwide and will remain so for many years to come.
środek (ook: centrum)
Jeżeli wejdą w środek genu, wówczas zakłócają jego funkcję.
And if they insert in the middle of the gene, they disrupt its function.
W Europie, gdzie mamy środek dnia, ruch jest intensywny i widać dużo języków.
And Europe, which is right now in the middle of the day, is going really strong with a whole wide variety of languages.
Została poprowadzona na wysokości 6m przez środek miasta.
They built it 30 ft. in the air, right through the middle of the city.
środek (ook: norma)
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
So for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Przeciętny Amerykanin spędza dzisiaj rocznie około tygodnia w korkach ulicznych. ~~~ To olbrzymie marnotrawstwo czasu i środków.
Today the average American spends about a week a year stuck in traffic jams, and that's a huge waste of time and resources.
    Dla okresu objętego kolejnymi perspektywami finansowymi, całkowity średni poziom środków dla przedłużonego programu Ignalina musi być odpowiedni.
For the period of the subsequent Financial Perspective, the overall average appropriations under the extended Ignalina Programme shall be appropriate.
środek
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
In the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
Wierzę, że dziś w samym środku kryzysu, pojawiają się szanse do wykorzystania.
I believe that today, in the midst of this crisis, clear opportunities are there for the taking.
Danny Hillis w środku lasu sosnowego Long Now.
Here's Danny Hillis in the midst of a bristlecone pine forest on Long Now land.
2. "transportu/łączności"
środek
volume_up
a means of {znw.} (transport/communication)
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.
The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Jest to środek służący poprawie funkcjonowania Unii Europejskiej.
It is a means to improve the working of the European Union.
Zasoby finansowe stanowią jedynie środek do osiągania celów.
Financial resources are only a means of achieving the objectives.
3. "sałaty"
środek
volume_up
heart {znw.} (lettuce)
I można wejść do środka serca żeby naprawić zastawki od wewnątrz!
And you can go inside the heart itself and repair the valves from the inside.
Myślę, że podstawowy element to promocja kultury europejskiej do środka, dla Europejczyków.
I believe that promoting European culture to the very heart of Europe, to Europeans, is a fundamental aspect.
Z punktu widzenia dobra żeglugi morskiej Szkocja znajduje się więc w samym środku Europy.
So, in terms of maritime interests, Scotland is at the heart of Europe.
4. sport en spel: "lodowiska"
środek
Zabija życie fizyczne i tworzy środek krzyża.
It extinguishes physical life and forms the centre of the cross.
Przebić igłę przez środek gumowego korka fiolki.
Push the needle through the centre of the rubber stopper of the vial.
Stanowi on środek ciężkości handlu i inwestycji na całym świecie i to się w nadchodzących latach nie zmieni.
It is the centre of gravity for trade and investment worldwide and will remain so for many years to come.

Voorbeeldzinnen voor "środek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishJest to silny środek hamujący aktywność enzymu cyklooksygenaza 2 (COX- 2).
It is a potent and selective inhibitor of the cyclooxygenase 2 enzyme (COX-2).
PolishPonadto w wielu krajach UE czeki nie są już przyjmowane  jako środek płatniczy.
Furthermore, cheques are no longer accepted as a method of payment in many EU countries.
PolishGrupa farmakoterapeutyczna: leczniczy środek przeciwpasożytniczy; kod ATC- vet:
Pharmacotherapeutic group: therapeutic antiparasitic agent; ATCvet code:
PolishJęzyk stanowi dla każdego z nas najbardziej bezpośredni środek wyrazu dla naszej kultury.
Language represents for each one of us the most direct expression of our culture.
PolishJest to wyzwanie i trzeba tu znaleźć złoty środek między wolnością a bezpieczeństwem.
It is a challenge, and we must strike the right balance between freedom and security.
PolishGdy preparat ten stosuje się u kotów, jako środek znieczulający należy stosować ketaminę,
The duration and depth of sedation and analgesia depend on the dose that is used.
PolishKomitet uznał pimekrolimus w kremie za środek skuteczny w leczeniu łagodnego i
The Committee considered that pimecrolimus cream is effective in the treatment of mild or
PolishRoztwór zawiera 9 mg/ ml alkoholu benzylowego jako środek konserwujący (patrz punkt 4. 4).
The solution contains benzyl alcohol 9 mg/ ml as a preservative (see section 4.4).
PolishObie wartości są ważne i dlatego musimy znaleźć między nimi złoty środek.
Both are important, of course, and a careful balance needs to be struck between them.
PolishPrzygotuj adapter, usuń osłonę z igły adaptera i wkłuj igłę w środek korka (1).
Take a standard disposable 1 ml syringe with luer nozzle and connect it to the adapter (3).
PolishAle on dostał się do Mount' a i wysypał mu ten środek na twarz, co go zabiło.
But he got to Mount and shoved the meth in his face and he killed him.
PolishAle powiem tak: Myślę, że światło słoneczne to najlepszy środek dezynfekujący.
But I would say this: I think that sunlight is the best disinfectant.
PolishCymetydyna (niespecyficzny inhibitor CYP450 oraz środek zwiększający pH w żołądku):
Cimetidine (non-specific CYP450 inhibitor and increases gastric pH):
Polishsodu wodorotlenek kwas solny jako środek regulujący pH woda do wstrzykiwań
sodium hydroxide hydrochloric acid as pH adjuster water for injections
PolishSubstancja czynna preparatu Mycograb, efungumab, to środek przeciwgrzybiczy.
The active substance in Mycograb, efungumab, is an antifungal agent.
PolishVIRACEPT proszek do podawania doustnego zawiera aspartam (E951), jako środek słodzący.
VIRACEPT oral powder contains aspartame (E951) as a sweetening agent.
PolishTen środek nie będzie ani trochę bardziej skuteczny jutro niż był wczoraj.
This remedy will be no more effective tomorrow than it was yesterday.
PolishButelka zawiera środek osuszający, który należy pozostawić w butelce.
The bottles contain desiccant canisters that should remain in the bottle.
PolishOkazało się, że środek bakteriobójczy zawierał śladowe ilości cyny.
What happened was the bactericide was formulated with minute traces of tin.
PolishCzy jest to, czy nie jest środek skuteczny, pozostaje wciąż sprawą nierozstrzygniętą.
Whether or not this is an effective instrument is still unresolved.