PL

śledzić [śledzę|śledziłbym] {werkwoord}

volume_up
Trzymamy rękę na pulsie i będziemy śledzić rozwój sytuacji.
We are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Będziemy z wielką uwagą śledzić nie tylko harmonizację, ale cały proces.
We will follow this process, and not only the harmonisation, with great interest.
Rada ECOFIN będzie nadal uważnie śledzić sytuację.
The ECOFIN Council will continue to follow the situation closely.
Google Analytics będzie automatycznie śledzić wszystkie kampanie AdWords.
Google Analytics will automatically track all of your AdWords campaigns.
A przy tym nie ma żadnego ograniczenia liczby konwersji, które można śledzić.
And there's no limit to the number of conversions you can track.
Aby śledzić zdarzenie, należy wywołać funkcję _trackPageview() wraz z argumentem określającym nazwę zdarzenia.
To track an event, call _trackPageview() with an argument specifying a name for the event.
Musimy z uwagą śledzić wszelkie spotkania prowadzące nas do Kopenhagi.
We have to keep track of every meeting on the road to Copenhagen.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
Comments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Musimy z uwagą śledzić wszelkie spotkania prowadzące nas do Kopenhagi.
We have to keep track of every meeting on the road to Copenhagen.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
Comments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Powodują, że światło pochodzące od gwiazdy zmienia się, co można, dzięki Keplerowi, precyzyjnie zmierzyć i śledzić.
And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.
Produkty lecznicze będzie można śledzić na drodze od producenta do farmaceuty.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
Możemy śledzić zmiany aż do początkowych faz Wielkiego Wybuchu, ale nadal nie wiemy co i dlaczego wybuchło.
Well, we can trace things back to the earlier stages of the Big Bang, but we still don't know what banged and why it banged.
śledzić (ook: prześledzić)
volume_up
to follow through {ww.} (idea, theory, argument)

Voorbeeldzinnen voor "śledzić" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

PolishBędziemy z wielką uwagą śledzić nie tylko harmonizację, ale cały proces.
We will follow this process, and not only the harmonisation, with great interest.
PolishMamy nadzieję, że społeczność międzynarodowa będzie śledzić całe te wybory.
We are hoping that these elections will be followed internationally in their entirety.
PolishPotem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.
Then we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.
PolishJeśli wolisz śledzić kliknięcia ręcznie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishJeśli wolisz śledzić kliknięcia samodzielnie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
If you would rather track your clicks manually, please read How do I tag my links?
PolishUE będzie nadal bardzo uważnie śledzić sytuację w świątyni Phuoc Hue.
The EU will continue to monitor the situation at the Phuoc Hue temple very closely.
PolishWażne jest także, aby śledzić nowe zjawiska i schematy w zakresie konsumpcji.
It is also important to tackle new phenomena in consumption patterns.
PolishGoogle Analytics będzie automatycznie śledzić wszystkie kampanie AdWords.
Google Analytics will automatically track all of your AdWords campaigns.
PolishZ tego względu należy nadal bardzo uważnie śledzić procesy monetarne.
Monetary developments therefore continue to require very careful monitoring.
PolishUnia Europejska musi wziąć udział w tym przedsięwzięciu, i wszyscy musimy śledzić ten proces.
The European Union has to participate in this venture, and we too must follow suit.
Polishwolisz śledzić kliknięcia samodzielnie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
This can cause the "gclid" to be dropped or generate an error page.
PolishPonadto będziemy z uwagą śledzić wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień 2008 r.
In addition, we will be closely watching the parliamentary elections set for September 2008.
PolishJeżeli chcesz śledzić jednocześnie subdomeny, np. store.example.com i checkout.example.com,
and www.mysite.com. ~~~ If you need to track across sub-domains, like store.example.com
PolishProdukty lecznicze będzie można śledzić na drodze od producenta do farmaceuty.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
PolishMam nadzieję, pani komisarz, że to również będziemy sumiennie śledzić.
I hope, Commissioner, that this is also followed up on conscientiously.
PolishBędzie to początek ważnego etapu, który będziemy śledzić z ogromną uwagą.
That is going to be a vital part that starts, and we are following that with great interest.
PolishOczywiście Komisja będzie uważnie śledzić ich wdrażanie przez państwa członkowskie.
The Commission, of course, will closely follow their proper implementation by the Member States.
PolishA przy tym nie ma żadnego ograniczenia liczby konwersji, które można śledzić.
And there's no limit to the number of conversions you can track.
PolishJak dotąd nie zwrócono się do nas o pomoc, ale będziemy śledzić sytuację.
So far this has not been the case, but we will follow the situation.
PolishNależy coś z tym zrobić, w przeciwnym razie nie będę w stanie śledzić debaty.
Something must be done; otherwise, I cannot follow the debate.