"zwichten" vertalen - Engels

NL

"zwichten" in het Engels

NL zwichten
volume_up
[zwichtte|gezwicht] {werkwoord}

Kunt u mij verzekeren dat u niet voor deze druk zult zwichten?
Can I have your assurance that you will not give in to such pressure?
Hoewel ik hun zorgen op enige punten deel, zal ik nooit zwichten voor geweld als drukmiddel.
While I share their concerns on some points, I will never give in to violence used as a pressure tactic.
Is het gerechtvaardigd te zwichten voor de verleiding om het project van de zelf ter discussie te stellen?
Is it legitimate to give in to the temptation of completely challenging the very project of the founding fathers?
Zoniet, mevrouw de Voorzitter, dan zou u door te zwichten terrein prijsgeven.
Otherwise, Madam President, in yielding to the authority of others, you are effectively taking a step backwards.
Vandaag zou het voor ons een schande zijn als 314 leden zouden zwichten voor het gelobby van bepaalde autofabrikanten.
Today, if 314 Members of Parliament yield to the strength of the lobbying of some car manufacturers, we should be doing ourselves dishonour.
President Berisha wenste niet te zwichten voor geweld en zag in het onder dwang van wapens uitroepen van verkiezingen een ongewenst precedent.
President Berisha was unwilling to yield to violence and thought that the calling of elections at gunpoint would set an undesirable precedent.

Voorbeeldzinnen voor "zwichten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe engelen zwichten, niet voor het menselijk lichaam, maar voor de menselijke ziel.
The angels prostrate, not before the human body, but before the human soul.
DutchIk vind het jammer dat de minister van Landbouw, de heer Brown, leek te zwichten.
I am sorry that the Agriculture Minister, Mr Brown, seemed to cave in.
DutchDat is geen reden om te zwichten voor de neiging een balans van deze zittingsperiode op te maken.
I will not, however, succumb to the temptation of summing up the current term.
DutchWe mogen niet meer zwichten voor de zegswijze " beter iets dan niets ".
We can no longer resign ourselves to the principle that'something is better than nothing '.
DutchAnders zal heel de sector moeten zwichten voor de invoer uit de VS en de Aziatische landen.
Otherwise, the whole sector will be brought to its knees by imports from the USA and Asia.
DutchZou de Amerikaanse task force Europa al voor de deadline hebben doen zwichten?
Will the American task force already have caused Europe to fold in on itself, even before the deadline?
DutchHet is duidelijk dat we niet moeten zwichten voor de psychose waarvan nu sprake is.
Nevertheless, we must not allow psychosis to take hold.
DutchIngaan op het verzoek van de heer D'Alema zou mijns inziens gelijkstaan aan zwichten voor terrorisme.
Mr D'Alema's request would, in my view, be surrendering to terrorism.
DutchZoniet, mevrouw de Voorzitter, dan zou u door te zwichten terrein prijsgeven.
Otherwise, Madam President, in yielding to the authority of others, you are effectively taking a step backwards.
DutchEn dat je daarna zult zwichten voor de strenge tand des tijds.
And then after that, you succumb to the rigors of time.
DutchToch zwichten vele jongeren voor die producten.
Nevertheless, many young people fall victim to these substances.
DutchAls dat wel het geval was, zou er geen sprake meer zijn van een ondermaats compromis, maar van een regelrecht zwichten.
If it were to be considered closed, we would not be facing an unacceptable compromise but total surrender.
DutchAls we het verslag-Lamassoure ongewijzigd goedkeuren, dreigen we naar mijn mening te zwichten voor de wensen van Turkije.
I think that we run the risk of giving in to Turkey's wishes if we adopt the Lamassoure report as it stands.
DutchZij mogen niet zwichten voor politieke druk.
There must be no bowing to political pressures.
DutchDaar wij niet voor de macht van de markt zwichten, kunnen wij, dankzij de WHO, onze gerechtvaardigde bezwaren via een wettelijke procedure doen gelden.
Thanks to the WTO and because we are not giving in to market power, we have a legal procedure for raising legitimate concerns.
DutchRusland kalmeren, niet door voor zijn eisen te zwichten, maar door een vergaand overleg, is van doorslaggevend belang in ieder uitbreidingsproces.
To appease Russia, not by giving in to its demands, but through an exhaustive dialogue, is a crucial element in the process of enlargement.
DutchIk hoop ook dat de Europese Commissie geen duimbreed zal afwijken van het standpunt dat ze heeft ingenomen met betrekking tot de hushkits en niet zal zwichten voor Amerikaanse druk.
I also hope that the European Commission will not budge one inch from the position it has adopted with regard to hushkits and will not succumb to American pressure.
DutchAls andere regeringen in de Raad zwichten voor de eisen van een steeds meer autoritaire en anti-Europese Britse regering doen zij de Europese burgers onrecht aan.
If other Governments in the Council of Ministers bow to the demands of an increasingly authoritarian and antiEuropean British Government, they will be offering Europe's citizens a second-rate deal.
DutchDe slechtst mogelijke start zou zijn om nu te zwichten voor ideologische vooringenomenheid en een oordeel te vellen op basis van de wijze waarop onze emoties bespeeld worden door de massamedia.
The worst possible start would be to succumb to ideological prejudice and to pass judgment on the basis of the way in which our emotions are guided by the mass media.