"zuigelingenvoeding " vertalen - Engels

NL

"zuigelingenvoeding " in het Engels

volume_up
zuigelingenvoeding  {de}
NL

zuigelingenvoeding  {de}

volume_up
zuigelingenvoeding  (ook: babyvoeding )
Mevrouw de Voorzitter, ik spreek ook over het onderwerp zuigelingenvoeding.
Madam President, I would also like to speak about baby food.
Juist de schandalen uit het verleden, bijvoorbeeld met zuigelingenvoeding die lindaan bevatte, hebben de consumenten flink aan het schrikken gemaakt.
Scandals in the past about baby food contaminated with lindane particularly disturbed consumers.
Mevrouw de Voorzitter, beste collega's, ik doe nogmaals met klem een beroep op u om ook in de tweede lezing het amendement te steunen, dat stelt dat zuigelingenvoeding vrij moet zijn van pesticiden.
Madam President, ladies and gentlemen, I would like to appeal to you again in the strongest terms to support at second reading as well the amendment requiring baby food to be pesticide-free.

Voorbeeldzinnen voor "zuigelingenvoeding " in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok om de begeleiding die ze krijgt rond zuigelingenvoeding en veiliger seks.
It's the guidance she gets around infant feeding and safer sex.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik spreek ook over het onderwerp zuigelingenvoeding.
Madam President, I would also like to speak about baby food.
DutchVele levensmiddelen, ook zuigelingenvoeding, bevatten endotoxine.
Many foodstuffs, including infant formula, contain endotoxins.
DutchWij hebben het voorstel voor het toegestane deel van zetmeel in zuigelingenvoeding van 50g per kg teruggebracht tot 5g per kg.
We reduced the suggested proportion of starch in baby foods from 50g per kg to 5g per kg.
DutchHet bacteriegehalte in zuigelingenvoeding moet dan ook zo snel mogelijk aan maximumwaarden worden gebonden.
A maximum level for the bacteria content of breast-milk substitutes should therefore be set as urgently as possible.
DutchJuist de schandalen uit het verleden, bijvoorbeeld met zuigelingenvoeding die lindaan bevatte, hebben de consumenten flink aan het schrikken gemaakt.
Scandals in the past about baby food contaminated with lindane particularly disturbed consumers.
DutchHet is dus belangrijk dat er goed met deze zuigelingenvoeding wordt omgegaan en dat het genuttigde produkt van goede kwaliteit is.
It is therefore important that these breast-milk substitutes should be monitored, as in general should the question of what milk is drunk.
DutchIn een Finse krant werd echter bericht dat het slecht is indien verpakkingen van zuigelingenvoeding te lang open blijven staan.
However, it has been claimed in the Finnish press that once its packaging has been opened, breast-milk substitute should not be kept for long.
DutchZe delegeren voorlichting over zuigelingenvoeding, gezinsplanning, veilig vrijen, acties waar die verpleegkundigen gewoon geen tijd voor hebben.
They delegate education about infant feeding, family planning, safer sex, actions that nurses simple just don't have time for.
DutchHet ware wenselijk dat de Commissie ook de richtlijn betreffende zuigelingenvoeding herziet, omdat zich ook hier problemen voordoen.
It would also be advisable for the Commission to take the directive on mother's milk substitutes up for review, as there are also problems here.
DutchWordt het niet tijd om de kwaliteit van melk en zuigelingenvoeding beter te controleren en is de Commissie van plan iets te ondernemen op dit gebied?
Is there now any need, in general, to check the quality of milk and breast-milk substitutes better than at present, and has the Commission considered any action in this respect?
DutchJuist op het gebied van zuigelingenvoeding zijn wij, omdat het hier om een zeer gevoelige sector gaat, tot de conclusie gekomen dat het voorzorgbeginsel bijzonder belangrijk is.
Particularly where baby foods were concerned we came to the conclusion that, as this is a very sensitive area, it is particularly necessary to apply caution.
DutchZij is een prijzenswaardig lid van die commissie en die commissie zal haar nooit vergeten dankzij het werk dat zij verricht heeft met name qua bescherming van zuigelingenvoeding.
She is an admirable member of the committee and will be remembered in that committee for the work she has done, particularly on the protection of infant foods.
DutchMevrouw de Voorzitter, beste collega's, ik doe nogmaals met klem een beroep op u om ook in de tweede lezing het amendement te steunen, dat stelt dat zuigelingenvoeding vrij moet zijn van pesticiden.
Madam President, ladies and gentlemen, I would like to appeal to you again in the strongest terms to support at second reading as well the amendment requiring baby food to be pesticide-free.