"zowat" vertalen - Engels

NL

"zowat" in het Engels

NL

zowat {bijwoord}

volume_up
In Denemarken wordt zowat 90 % van het drinkwater uit grondwaterlagen gehaald.
In Denmark, about 90 % of drinking water comes from groundwater.
Op dit ogenblik vertegenwoordigen de investeringen zowat 18 % van het bruto binnenlands product van Europa.
Investment now represents only about 18 % of the gross domestic product of Europe.
Er zijn zowat drie of meer hackerruimtes in Detroit.
And there's about three hackerspaces or more in Detroit.
Mijn collega Niebler is weliswaar geen instelling, maar verdient die status wel zowat.
Although Mrs Niebler is not an institution, she has behaved almost like one!
Het is zowat een wonder dat er geen honderden mensen zijn omgekomen.
It is almost a miracle that hundreds of people were not killed.
Incorrect, zoals zowat iedere zwemcoach je zal vertellen.
Incorrect, above, which is what almost every swimming coach will teach you.
De VS is de Verenigde Naties nog 1, 55 miljard dollar schuldig, zowat twee derde van de totale VN-begroting.
USD1.55 billion are owing, which is approximately two-thirds of the total UN budget.
In de tweede plaats zouden die amendementen aanzienlijke budgettaire uitgaven vergen - zowat 260 miljoen ecu - wat in tijden van strakke begrotingsdiscipline onaanvaardbaar is.
Secondly, it would result in considerable budget costs - approximately ECU 260 million, which is unacceptable in times of strict budgetary discipline.
Verder staat het voor mij als een paal boven water dat een oorlog de unieke gelegenheid biedt de zowat twintig nieuwe wapensystemen uit te proberen en de Amerikaanse wapenindustrie te laten bloeien.
Nor do I entertain any doubts that a war would be a unique opportunity to test approximately 20 new weapons systems, as well as being good for the American arms industry.
Het is zowat het enige akkoord dat destijds in Cancún onder de WTO-leden werd bereikt.
It is just about the only agreement that the WTO members managed to reach in Cancún.
Dit is mijn favoriete manier geworden om zowat elke ruimte op video vast te leggen.
This has become my favorite way of videographing just about any space.
Zowat een maand geleden, versloeg Watson van IBM de twee kampioenen in Jeopardy.
And as you saw just about a month ago, Watson from IBM beat the two champions in Jeopardy.

Voorbeeldzinnen voor "zowat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe totale concentraties: tegen 2025 zullen ze zowat zijn waar wij stonden in 1985.
The total concentrations: by 2025, they will be essentially where we were in 1985.
DutchEen van hen, hij zal zowat 22 geweest zijn, had een oxytocinepiek van 150 procent.
And one of these guys, he must have been 22, he had 150 percent spike in oxytocin.
DutchDat pakket voorziet evenwel in een totale meeruitgave van zowat 170 miljoen ecu.
The package, however, entails additional costs of around ECU 170m in total.
DutchNog altijd dankzij de euro in wording zouden wij ook hiervoor zowat immuun zijn.
Still thanks to the forthcoming euro, we will be protected to some extent.
DutchDat resultaat is het werk van zowat 14.000 bloedgevers in dertien plasmaferesecentra.
This figure was achieved by around 14 000 donors in 13 plasmapheresis centres.
DutchIn Duitsland wordt zowat 50 % van alle oude auto's naar het Oosten uitgevoerd.
In those countries used cars are stored illegally or exported to the east.
DutchMijn collega Niebler is weliswaar geen instelling, maar verdient die status wel zowat.
Although Mrs Niebler is not an institution, she has behaved almost like one!
DutchZowat een maand geleden, versloeg Watson van IBM de twee kampioenen in Jeopardy.
And as you saw just about a month ago, Watson from IBM beat the two champions in Jeopardy.
DutchHet is zowat het enige akkoord dat destijds in Cancún onder de WTO-leden werd bereikt.
It is just about the only agreement that the WTO members managed to reach in Cancún.
DutchHij heeft meer dan 200 spellen uitgevonden om zowat elk onderwerp onder de zon aan te leren.
He's invented more than 200 games to teach virtually any subject under the sun.
DutchDit is mijn favoriete manier geworden om zowat elke ruimte op video vast te leggen.
This has become my favorite way of videographing just about any space.
DutchDe slideshow die ik hier twee jaar geleden gaf, heb ik ondertussen zowat 2000 keer gegeven.
I have given the slide show that I gave here two years ago about 2,000 times.
DutchDat was haar manier - dat was zowat het ergste dat ons kon overkomen.
That was her -- You know, that was kind of the worst thing that could happen to us.
DutchEr worden uit de gehele wereld zowat veertig miljoen bezoekers verwacht.
Visitors will be coming from all over the world, some 40 million of them.
DutchVan 1990 tot nu gaat het om zowat 100.000 mensen, dat is geen klein probleem dus.
Since 1990, this has been the case for 100 000 people, but that does not seem to be a problem.
DutchIn de plaats daarvan moesten we leren -- we dwongen hen zowat om ons dingen te leren.
And instead, we had to learn -- we kind of forced them to teach us.
DutchIn Denemarken wordt zowat 90 % van het drinkwater uit grondwaterlagen gehaald.
In Denmark, about 90 % of drinking water comes from groundwater.
DutchWij hebben dikwijls gezegd dat grensregio's zowat de barometer zijn van de Europese integratie.
We have often said that border regions are good barometers for European integration.
DutchVoor 1999 is op de begroting zowat 216 miljard euro voor het regionaal beleid uitgetrokken.
For the current year 1999, for example, EUR 216 billion is budgeted for regional policy.
DutchElk jaar worden in de lidstaten zowat 450 nieuwe technische regelingen ingevoerd.
Some 450 new national technical rules are introduced annually.