"zoektocht" vertalen - Engels

NL

"zoektocht" in het Engels

NL zoektocht
volume_up
{de}

De zoektocht naar een beter bestaan is menselijk en dient te worden gerespecteerd.
It cannot be denied that the search for a better life is part of human nature.
En zo kwam ik tot een door paniek gedreven zoektocht naar de perfecte talenmethode.
And that set me on this panic driven search for the perfect language method.
Dat betekent dat de speelse zoektocht naar schoonheid, de eerste activiteit van de mens is genoemd.
That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
zoektocht (ook: speurwerk, speurtocht)
volume_up
quest {znw.}
Een groot deel van mijn leven is een zoektocht om antwoorden te vinden op deze vragen.
Much of my life has been a quest to get some answers to these questions.
Deze zoektocht begon vier miljard jaar geleden op de planeet Aarde.
Now this quest started four billion years ago on planet Earth.
Daarmee begon onze 15 jaar durende zoektocht om hier te uit te komen.
That started our 15-year quest to get here.

Voorbeeldzinnen voor "zoektocht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDat is de zoektocht naar het begrijpen van het heelal en onze plaats erin.
My own interest in this subject, and my passion for it, began rather accidentally.
DutchWe moeten echter verder in onze zoektocht naar groei en werkgelegenheid.
Progress is necessary, however, in order to rediscover growth and employment.
DutchHet vormt de uiting van de zoektocht naar een begrotingsmethode die in beginsel verstandig is.
It aims to achieve budgetary rectitude, which in principle is healthy.
DutchTijdens die hele lange zoektocht zijn twee dingen mij opgevallen.
I have been struck by two things throughout this labourious process.
DutchIk wil haar prijzen om haar niet-aflatende zoektocht naar de waarheid.
I want to pay tribute to her relentless pursuit of truth.
DutchWe mogen echter onze zoektocht naar een doeltreffender systeem voor begrotingscontrole niet opgeven.
However it would be a mistake if we give up looking for a more effective system of budgetary control.
DutchVeel mensen zijn gestorven in hun zoektocht naar een beter leven.
Many people died in their fight for a better life.
DutchWij mogen echter nooit vergeten dat er in de zoektocht naar een oplossing voor dit probleem twee partijen zijn.
However, we must never forget that it will take two sides to resolve this issue, not just one.
DutchWetenschap is de empirische zoektocht naar waarheid...
What is science but the empirical pursuit of the truth?
DutchIn het begin van de 20ste eeuw, was de zoektocht naar gemotoriseerd vliegen ongeveer de dotcom van het moment.
And back in the early 20th century, the pursuit of powered man flight was like the dot com of the day.
DutchDat is de les die we kunnen leren uit het mislukken van onze zoektocht naar een aanvaardbare gemeenschappelijke resolutie.
That is the lesson to be learnt from today's failure to find an acceptable common resolution.
DutchIk kwam hierop tijdens mijn zoektocht naar een nieuwe broek.
This hit me when I went to replace my jeans.
DutchIn deze zoektocht naar een duurzame oplossing voor de crisis in Kosovo is Rusland een partner waar we zeker niet omheen kunnen.
Russia appears to be an essential partner in seeking this lasting solution to the crisis in Kosovo.
DutchEn er zullen ook altijd, terrecht, mensen zijn die hun leven besteden aan een zoektocht binnen een zeer vastomlijnd onderzoeksgebied.
And there will be and should be those who spend a lifetime pursuing a very highly defined area of inquiry.
DutchIk wil hier overigens benadrukken dat ik deze interinstitutionele zoektocht naar een compromis als erg constructief heb ervaren.
In this context I wish to stress that I found this interinstitutional way to find a compromise very constructive.
Dutch. ~~~ Meer bepaald in de zoektocht naar technologische of wetenschappelijke oplossingen.
You can look to these innovators to help us especially with things that require technological or scientific solution.
DutchIn de zoektocht naar een ruimtepak kwam ik uit bij een technologisch domein dat ik nooit had verwacht toen ik hieraan begon.
Trying to find a space suit to do this has led me to an area of technology that I never really expected when I set about doing this.
DutchBij onze zoektocht naar ondernemers konden we geen betere vinden op de wereld dan Anuj Shah, van de producent A to Z.
Well, in looking around for entrepreneurs, there was none better that we could find on earth than Anuj Shah, in A to Z manufacturing company.
DutchDaarom wens ik commissaris Busquin dank te zeggen voor zijn grote inzet bij de niet gemakkelijke zoektocht naar een compromis.
That is why I want to thank Commissioner Busquin for his prolific efforts to achieve what is, without a doubt, a difficult compromise.
DutchMede dankzij deze ondertekening speelt de Unie nu een essentiële en onontbeerlijke rol in de zoektocht naar een oplossing voor de crisis.
The conclusion of this agreement helps to give the Union a vital and indispensable role in seeking an outcome to the crisis.