NL

zo {voorzetsel}

volume_up
Jongen: Oh, het is omdat dit zo moet zijn en dit zo moet zijn.
Boy: Oh, it's because this needs to be like this, and this needs to be like this.
Maar, weet je, onze verhalen zijn zo omdat onze levens zo zijn.
But, you know, our stories are like this because our lives are like this.
Zo staan de zaken er momenteel voor, maar we kunnen niet toestaan dat dit zo blijft.
That is how matters actually stand, but we cannot have them remain like that.

Voorbeeldzinnen voor "zo" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
Madam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
DutchWij hebben zo onze meningsverschillen - zelfs vandaag nog - maar niet hierover.
We have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
DutchBSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
In this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
DutchHet inschrijven van Eurojust in categorie 3 is echter niet zo'n gelukkige keuze.
The reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
DutchZo'n verantwoordelijkheidsgebied is bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen.
For example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
DutchDie financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.
It is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
DutchIk hoop dat de Commissie deze uitdaging aandurft en net zo ambitieus is als wij.
I hope the Commission will rise to our challenge and be as ambitious as we are.
DutchVeel Europese burgers willen er zo graag bij betrokken worden, eraan deelnemen.
Many Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
DutchHet is immers niet zo dat men het resultaat afwacht en dan een beslissing neemt.
It simply is not the case that we wait for the result and then take the decision.
DutchNeemt u ons niet kwalijk dat wij de ambities van deze Commissie zo serieus nemen.
You will have to excuse our taking the Commission's professed aims so seriously.
DutchHet lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
DutchDe quaestoren hebben de problemen in korte tijd zo goed als mogelijk verholpen.
The Quaestors acted quickly to resolve this situation in the best way possible.
DutchDaarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
Hence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
DutchWelnu, hier hebben wij te maken met een concentratie die 4.000 maal zo hoog is.
In this instance we are talking about a concentration that is 4,000 time greater.
DutchZo is een breed draagvlak ontstaan voor het werk dat wij tot nu toe hebben verzet.
Indeed, the work we have done has already gained and secured widespread support.
DutchSta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
In advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
Dutch- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
The new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
DutchMet wie wilt u dan dat ik spreek als ik naar Congo ga, zo niet het staatshoofd?
When I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
DutchZo ontbreken bijvoorbeeld fiscale stimulansen om nog betere normen in te voeren.
In particular, there are no tax incentives to introduce even higher standards.
DutchAls het zo zit, dan is dat een politieke vergissing voor de Raad én voor Europa.
If that is your way, it is a political mistake for the Council and for Europe.