NL

zin {de}

volume_up
1. algemeen
Het is ook een middel om miljoenen Europeanen weer zin aan het leven te geven.
It is also a way of restoring meaning to the lives of millions of Europeans.
Slechts als we dat beseffen, krijgt het noodzakelijke mensenrechtenbeleid enige zin.
Only in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Deze herwonnen soevereiniteit heeft alleen maar zin als zij wordt gebruikt.
This newly found sovereignty only has any meaning if it is put to some use.
In die zin stemmen we in met de overeenkomst en verzoeken we de lidstaten van de Gemeenschap ze te bekrachtigen.
With this in mind, the Committee on Foreign Affairs expresses its favourable opinion.
Daarom heeft het geen zin het voorzitterschap met de publieke opinie in een of ander land te willen confronteren.
So there is no point in telling the presidency about public opinion in a particular country.
Wat voor zin heeft het verder dat het Parlement een oordeel geeft over een afzonderlijke daad van de Centrale Bank?
And what sense is there in Parliament giving an opinion of one single act of the Central Bank?
Zo'n schikking houdt natuurlijk in dat niemand helemaal zijn zin krijgt.
Of course, if they are settled, nobody gets everything they want.
Het heeft geen zin mensen alleen datgene wat zij willen op papier te laten zetten.
It is impossible for people to set down what they alone want.
In feite willen zij hun zin voor hygiëne aan iedereen opdringen.
The truth is that they want to impose their hygienic will on all of us.
De Commissie zal zo spoedig mogelijk een voorstel in die zin voorleggen.
As far as possible, the Commission will present a proposal in this regard.
Als we het GLB niet tot op het bot hervormen zal het allemaal weinig zin hebben.
Nothing less than root-and-branch reform of the CAP will do.
In feite willen zij hun zin voor hygiëne aan iedereen opdringen.
The truth is that they want to impose their hygienic will on all of us.
Ik heb geen zin om de laatste jaren van mijn leven... te treuren om het verlies van oude vrienden...
I have no wish to fill my few remaining years...... grieving for the loss of old friends...
Het is begrijpelijk waarom de rapporteur geen zin had om dit thema aan te snijden.
We understand why the rapporteur does not wish to dwell on the subject.
Ik hoop dat het verslag van mevrouw Schörling in die zin succes zal hebben.
With this in mind, I wish Mrs Schörling's report every success.
Ik heb ook geen zin om dat tijdens iedere plenaire vergaderperiode opnieuw mee te moeten maken.
Nor do I have any desire to see that happening over and over again at every plenary part-session.
Ik heb geen zin om te vechten met jou of je mannen.
I have no desire to fight with you or your men.
Door beweging in de middag wordt kinderen de mogelijkheid geboden de natuurlijke behoefte aan en de zin in beweging te bevredigen.
Physical activity in the afternoon enables children to satisfy their natural need and desire for exercise.
zin (ook: gevoel, tastzin)
Dit effect is zeer aangenaam voor de geest, en het helpt om de zin te waarderen.
And this effect is very pleasant on the mind, and it helps the sentence to feel right.
Het is niet overdreven om te zeggen dat wij ons er in zekere zin door verraden voelen.
It is not putting it too strongly to say that, in a sense, we feel betrayed by it.
Zonder Malta zou de Unie, zou Europa in zekere zin altijd verweesd blijven.
Without Malta, the Union, Europe, would never feel complete.
Subsidiariteit in de zin van een manier om terug te keren naar nationalisatie hebben we nooit gewild.
It was never our intention that subsidiarity should imply a move towards renationalisation.
Tot slot is de Commissie niet van zins het aantal taaltrainingen te verlagen.
Finally, the Commission has no intention of reducing the number of courses.
Laten wij hier nu geen moeilijkheden scheppen tussen het Parlement en de Raad, want dat heeft geen enkele zin.
We have no intention of stirring up trouble between Parliament and the Council, because this would be pointless.
Het SIP is in die zin ongebruikelijk dat het is voortgekomen uit een politiek besluit van de G-7.
The Shelter Improvement Plan is unusual in that it arises from a political decision of the G7.
Ik ben het met de rapporteur eens dat dit voorstel slechts zin heeft in het kader van een breder actieplan.
As the rapporteur states, this proposal must be seen simply as an integral part of a broader action plan.
Wij kunnen niet meer toestaan dat de ruimtelijke ordening, in absolute zin, subsidiair is.
We cannot continue to allow town and country planning to be completely subsidiary.
In het moderne bedrijfsleven is arbeidsvermogen steeds meer ook geestelijk arbeidsvermogen en het op het werk naar de zin hebben.
Nowadays fitness for work is becoming more and more a matter of psychological well-being and feeling happy at work.
Mijnheer Lannoye, ik ben het geheel met u eens en ik heb dan ook gemeend zeer snel te moeten reageren in de door u aangegeven zin.
Mr Lannoye, I share your feelings especially because, as you know, I thought that I could react extremely swiftly in exactly the way that you describe.
Mijns inziens heeft het geen enkele zin nu olie op het vuur te gooien of anti-Franse of anti-Britse gevoelens aan te wakkeren.
There is no point today in making things worse or in exacerbating Francophobe or Anglophobe feelings.
Tot dusver heeft deze dienst nog geen tijd of geen zin gehad om zich daarmee te bemoeien.
Up to now this service has not had the time or has not had the inclination to get involved.
En in zekere zin vind ik het gevoel ervan een stuk beter dan dat van het staan aan de rand van de afgrond, mezelf afvragend wat te doen.
And in a way, I kind of like the sensation of it a lot better than I like actually standing on top of the cliff, wondering what to do.
Zolang de communautaire begroting geen echte eigen middelen heeft, in de werkelijke zin van het woord, blijft het probleem bestaan en het zal met de tijd alleen maar erger worden.
This tendency is being aided and abetted by the inherent weakness of the common budget, which is guaranteed by the manner in which it is financed.
Verscheidenheid, een bron van wederzijdse openheid en rijkdom, is de ware zin van de Europese eenheid en een waar tegenwicht voor de homogeniserende krachten van de mondialisering.
Diversity, a source of mutual openness and wealth, is the genuine meaning of European unity and a genuine counter-balance to the homogenising tendencies of globalisation.
Op dat vlak moet men dus in zekere zin bereid zijn, compromissen te sluiten.
A certain willingness to compromise is necessary here.
Al snel bleek dat bemiddeling nodig was omdat de Raad niet van zins bleek deze amendementen te aanvaarden.
However, Parliament's willingness to expedite the procedure demanded flexibility on the part of the Council.
Ironisch genoeg is de Commissie-Santer in zekere zin het slachtoffer geworden van haar bereidheid fraude en corruptie in eigen rangen te onderzoeken.
In part, the Santer Commission, ironically, has become a victim of its own willingness to examine fraud and corruption within the Commission.
2. taalkunde
Mannen lezen deze zin, kijken dan naar die zin en ze lezen dit.
So, men read that sentence, and they look at that sentence, and they read this.
Deze zin verwijst naar het principe dat zondagsarbeid beperkt moet kunnen worden.
This sentence relates to the principle that it is possible to limit Sunday working.
. ~~~ Die zin toont de ondergang van geluk al aan.
That very sentence already reveals the doom of destruction of happiness.

Voorbeeldzinnen voor "zin" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVolgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
DutchHet heeft geen zin deze ingewikkelde kwestie in deze termen te karakteriseren.
The characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
DutchIn die zin is SOCRATES ook een bijdrage tot het werkgelegenheidsbeleid in Europa.
In that respect Socrates is also a contribution to employment policy in Europe.
DutchDe cruciale zin van de Groene propagandamachine was: " geen patent op het leven ".
The key phrase of the Green propaganda machine has been: ' no patents on life '.
DutchOpenheid heeft natuurlijk weinig zin als niemand zich voor ons werk interesseert.
Openness makes little sense, of course, if nobody is interested in the work we do.
DutchIn die zin kan men zeggen dat dit voorstel een bestaande situatie formaliseert.
In that sense one can say that this proposal formalises an existing situation.
DutchIn die zin heeft de Europese Centrale Bank tot nu toe uitstekend werk geleverd.
In this respect, the European Central Bank has performed outstanding work to date.
DutchIk wil de heer Fischler vragen of al enige vooruitgang in die zin geboekt is.
Perhaps I might ask Mr Fischler if there is any progress made in this direction.
DutchOmdat het Westen uiteindelijk altijd, indien nodig met geweld, zijn zin kreeg.
Because, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
DutchOok die komen alle aan de orde in de zin zoals die in de resolutie wordt genoemd.
Those items are also addressed within the meaning mentioned in the resolution.
DutchZoals u weet hebben de kandidaat-landen een aantal verzoeken in deze zin ingediend.
As you know, the candidates have expressed a number of requests to this effect.
DutchHet heeft kennelijk geen zin de verbanning van Batasuna in dit Parlement te noemen.
Apparently, it makes no sense in this House to mention the outlawing of Batasuna.
DutchSpreken over een werkelijke democratie heeft geen zin zonder werkelijke gelijkheid.
Talk of genuine democracy is meaningless unless there is also genuine equality.
DutchDat is mijn, op één na, meest favoriete zin uit het hele oeuvre van Alfred Kinsey.
(Laughter) Which is my second favorite line in the entire oeuvre of Alfred Kinsey.
DutchDeze zin verwijst naar het principe dat zondagsarbeid beperkt moet kunnen worden.
This sentence relates to the principle that it is possible to limit Sunday working.
DutchIk heb mevrouw Malmström in zekere zin horen opperen er een einde aan de maken.
I heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
DutchIn juridische zin bestaan er helemaal geen twee afzonderlijke staten op Cyprus.
According to the law, however, Cyprus does not comprise two separate States.
DutchIk wil het nog even hebben over een paar kleine andere punten, klein in zekere zin.
I should just like to bring up a few other small points, small in a certain sense.
DutchHet spijt me, maar op dit moment heeft het geen zin om specifieke namen te noemen.
I regret that it would not be useful to present specific names at this stage.
DutchSlechts als we dat beseffen, krijgt het noodzakelijke mensenrechtenbeleid enige zin.
Only in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.