"zij" vertalen - Engels

NL

"zij" in het Engels

EN
EN
NL

zij {voornaamwoord}

volume_up
zij (ook: ze, men)
Doen zij dat niet, dan worden zij tegengehouden en mogen zij hun reis niet voortzetten.
If they do not pay the toll, they are stopped and prevented from continuing their journey.
Zij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
Dat zij menen wat zij beslist hebben, wat zij verkondigen en dat zij weten wat dat betekent.
We have to assume that they mean what they have decided and that they know what is involved.
Zij wil haar bijstaan in wat vermoedelijk de laatste weken van haar leven zijn.
She wants to be with her in what will probably be the last weeks of her life.
Zij bedachten voor haar een bijzonder voedzaam dieet en zorgden enorm goed voor haar.
They put her on very special nutritious diet and took great care of her.
Het vonnis is uitgesteld tot 2004 zodat zij haar kind borstvoeding kan geven.
The sentence has been delayed until 2004 to allow her to wean her child.
zij (ook: ze, haar, d'r)
Zij heeft geen terroristische daden gepleegd, zij heeft slechts haar mening gegeven.
She has not committed any terrorist crimes, she only said what she thought.
Zij is niet alleen vakkundig, maar zij is ook bijzonder betrokken bij het onderwerp.
Not only is she proficient, she is also extremely committed to the subject matter.
Zij werd immers vermoord omdat zij de waarheid sprak over wat er in Tsjetsjenië gebeurt.
She was murdered because she told the truth about what is happening in Chechnya.

Voorbeeldzinnen voor "zij" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DutchDit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
This is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchDe vorige spreker heeft de Commissie aangesproken op wat zij allemaal moet doen.
The previous speaker referred to the Commission and everything that it has to do.
DutchZij is gemiddeld 30 meter diep en de omstandigheden zijn er uitermate moeilijk.
It is approximately 30 metres deep on average and conditions are very difficult.
DutchZij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
For example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
DutchZij vormen een essentieel element voor de verwezenlijking van de interne markt.
The networks are an essential feature of the realization of the internal market.
DutchDe Commissie kan ons vandaag niet vertellen hoe zij dat eigenlijk wil aanpakken.
The Commission is not able to tell us today how it actually intends to do this.
DutchIk wil mevrouw Banotti feliciteren met de manier waarop zij dit heeft aangepakt.
My compliments to Mrs Banotti for the way in which she has got the process going.
DutchZij zullen slechts twee tolken ter beschikking hebben in één zaal voor 15 talen.
They will have at their disposal two interpreters in one room for 15 languages.
DutchOnlangs heeft zij een initiatief genomen voor aanpassing van de bestaande regels.
The Commission recently took an initiative aimed at altering the existing rules.
DutchZij heeft zich daarentegen uitsluitend over de institutionele kwestie gebogen.
Instead, it has limited itself to focusing its opinions on institutional issues.
DutchZij is nogal content met de stapel papier die de Commissie heeft geproduceerd.
She is rather pleased with the reams of paper which the Commission has produced.
DutchZij beslissen over het moratorium; onze beslissing van morgen staat daar los van.
What they do will decide what happens to the moratorium, not what we do tomorrow.
DutchDe Europese Unie mist gelukkig deze diepe, zij het negatieve, emotionele banden.
Thankfully, the European Union lacks these deep, if negative, emotional bonds.
DutchZij staan bloot aan een dubbele sociale discriminatie of, erger nog, vervolging.
They are exposed to double social discrimination, or worse still, persecution.
DutchZij zijn aan deze kringen gekoppeld, en dat moet ook in de toekomst zo blijven.
Consequently, they are, and must continue to be, bound to these constituencies.
DutchOp basis daarvan kan zij dan een voorstel voor een migratiestrategie presenteren.
On this basis it will then be able to submit a proposal for a migration strategy.
DutchZij gaan zover dat zij die honden adopteren en 150 euro betalen voor die adoptie.
They take it to the extent that they adopt these dogs and pay EUR 150 to do so.
DutchIk zou graag van de commissaris willen weten waaruit zij dat verschil verklaart?
I would like the Commissioner to tell me how she can explain this discrepancy.