"zich uitbreiden" vertalen - Engels

NL

"zich uitbreiden" in het Engels

NL zich uitbreiden
volume_up
{werkwoord}

zich uitbreiden (ook: toenemen, uitbreiden, uitzetten, strekken)

Vergelijkbare vertalingen voor "zich uitbreiden" in Engels

zich voornaamwoord
uitbreiden werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "zich uitbreiden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe Unie gaat zich uitbreiden en heeft behoefte aan versterking door afslanking en inperking.
As it enlarges, the Union needs to be strengthened through streamlining and demarcation.
DutchOpdat de Europese Unie zich kan uitbreiden is dat - jammer genoeg - onvermijdelijk.
This is also - regrettably, I might add - an unavoidable condition of our capacity for enlargement.
DutchTen derde kan en mag de Europese Unie zich niet onbeperkt uitbreiden.
Thirdly, the European Union cannot and should not enlarge endlessly.
DutchHet conflict zou zich verder kunnen uitbreiden en we weten niet hoever het uit de hand kan lopen.
The conflict may get worse, and who knows what that might lead to.
DutchCrises kunnen zich echter uitbreiden tot omvangrijke vijandelijkheden.
Crises can, however, escalate into full-scale hostilities.
DutchDe Commissie wil dit streven ondersteunen en ervoor zorgen dat de taken van Europol zich verder uitbreiden.
The Commission intends to encourage this progression, this expansion of Europol’ s duties.
DutchNu de Unie zich sterk aan het uitbreiden is, is het verstandig dat ze zich intern differentieert.
Now that the Union is growing fast, it is reasonable that it should be subject to internal differentiation.
DutchEen zeer ernstig gevolg van het conflict is dat, zoals wij helaas vaststellen, de milities zich snel uitbreiden.
Unfortunately, we observe how the proliferation of militias is a very dangerous consequence of the conflict.
DutchDit betekent dat de ziekte zich zal uitbreiden.
All of this means that the disease will spread.
DutchTen eerste, als we leven in een kennismaatschappij, dan zullen kennis- en creatieve vaardigheden zich moeten uitbreiden.
First of all, if we are in a knowledge-based society, we need growth in knowledge-based and creative skills.
DutchZo niet, dan zou deze problematiek zich wel eens kunnen uitbreiden tot de rest van Afrika en dat zou desastreuze consequenties kunnen hebben.
If not, this problem might well contaminate the rest of Africa, which could have disastrous consequences.
DutchIn het kader van het -beleid blijft de Europese Unie zich uitbreiden en haar betrekkingen met haar Europese buurlanden verbeteren.
Within the framework of the Wider Europe Policy, the EU will still enlarge and develop its relations with its European neighbours.
DutchHet krachtige signaal dat van dit verslag uitgaat, is dat de Unie zich niet kan uitbreiden en versterken als de begroting niet omhoog gaat.
The strong message that emerges from this report is that the Union cannot be enlarged and enhanced without increasing its budget.
DutchHet is toch onaanvaardbaar dat praktijken als kinderhandel en slavernij blijven bestaan in de 21ste eeuw en zich zelfs uitbreiden.
Surely it is unacceptable that practices such as trafficking in children and slavery still exist, and even thrive, in the twenty-first century.
DutchZodoende moet de communautaire steun zich tot de activiteiten uitbreiden die de milieuorganisaties ondernemen met andere dan de Midden- en Oost-Europese buren.
And Community aid should be extended to the work the agencies are doing with others besides our neighbours in eastern and central Europe.
DutchWij respecteren de mening van katholieke leiders als de paus, maar als wij niets tegen Milosevic ondernemen, zal het geweld doorgaan en zich verder uitbreiden.
We respect the voice of Catholic leaders such as the Pope; but if we do not use force against Milosevic, violence will continue and spread.
DutchDe leiders van de kleine landen hebben het principe aanvaard dat het aantal stemmen van de grote landen toeneemt ook al zou de Europese Unie zich niet uitbreiden.
The leaders of small countries have approved the principle according to which the number of votes of large countries grows, even if the EU is not enlarged.
DutchDeze consensus moet echter verder strekken dan de Europese instellingen en moet zich uitbreiden tot nationaal niveau, het niveau van de nationale parlementen en de regeringen.
However, that consensus must go beyond the European institutions, extending to the national level, to the national parliaments and governments.
DutchWat ik interessant vond, waren niet alleen hun verhalen, maar hoe hun ervaringen wijzen op uitwaaiereffecten die zich uitbreiden in onze samenleving, in onze wetten, en in onze ethiek.
DutchNaar het schijnt gaat het om een fenomeen dat zich zo snel kan uitbreiden dat de verantwoordelijke instanties het helemaal niet aan een onderzoek kunnen onderwerpen.
This appears to be something that becomes so widespread so fast that the authorities responsible for dealing with it cannot even begin to get to the bottom of it.