NL

zetten [zette|gezet] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Gezien de urgentie zou het onverstandig zijn om nu overal vraagtekens bij te zetten.
Given the urgency, it is not reasonable to put everything into question now.
Daarmee zouden wij onze ecologische geloofwaardigheid op het spel zetten.
By acting in this way, we would put our ecological credibility on the line.
De favoriete oplossing van de natuur is om iedereen in dezelfde boot te zetten.
And nature's favorite solution is to put everyone in the same boat.
Met de voorstellen die nu voor ons liggen zetten we een volstrekt verkeerde koers.
The proposals before us move completely in the wrong direction.
Uw verslag roept ons ertoe op onze woorden in daden om te zetten.
Your report calls upon us to move forward from words to action.
Waarom zijn wij er dan niet toe bereid om woorden in daden om te zetten?
So why are we not prepared to move from words to deeds?
Er zullen tegenslagen zijn die deze betrokkenheid zwaar onder druk zullen zetten.
There will be reverses that will place this commitment under severe strain.
We willen bovendien duurzame groei in alle internationale organisaties op de agenda zetten.
We also wish to place sustainable development on the agenda of all the international institutions.
Dat is meer dan gewoon goede ergonomie, de knoppen op de juiste plaats zetten.
But that is more than simply good ergonomics, putting the buttons in the right place.
We zetten weefgetouwen op en organiseerden beroepsonderwijs voor de vrouwen.
We set up carpet-weaving units, vocational training for the women.
Vervolgens zetten we de infrastructuur en het beheer op poten.
Only then we set up the infrastructure and management and the monetary.
De Europese Unie dient geen parallelle organisatie naast de NAVO op te zetten.
The European Union must not set up an organisation in parallel with NATO.
Dus de vraag is, hoe moeilijk zou het zijn om dit in elkaar te zetten, toch?
So the question is, how hard would it be to assemble this, right?
Daarna laat je het structuren als een batterij zelf in elkaar zetten.
Basically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
Iedereen was erg blij met deze archeologische vondst omdat het nu misschien mogelijk zou zijn om één enkel dodoskelet in elkaar te zetten.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Ons inziens is het ongepast op deze gebieden een aantal grote lijnen uit te zetten.
It seems wrong to us to lay down any guidelines in this area.
Hoewel wij inhoudelijk achter een groot deel van de voorstellen staan, zijn wij van mening dat het niet aan de EU is een dergelijk beleid uit te zetten.
Even though we are able substantially to support quite a few of the proposals, it is not for the EU to lay down such policy.
Omdat de bescheiden Abalone in staat is om de calciumcarbonaat kristallen af te zetten in lagen, waarbij dit mooie, iriserende parelmoer ontstaat.
Because the lowly abalone is able to lay down the calcium carbonate crystals in layers, making this beautiful, iridescent mother of pearl.
Sommige krijgsheren zetten hun bloeiende handel in drugs en andere verboden waren nog steeds voort.
This challenge is linked to the difficulty of turning warlords into politicians.
En ik hoop dat ze ze erop zetten als linked data.
And I hope that they will put it up as linked data.
En ze zetten er reclame naast en linkten naar iTunes vanuit deze video.
And they put advertising against it and linked from it to iTunes.
Kom mee, of ik schiet je ballen eraf en dan zet ik ze op mijn schoorsteenmantel.
Come with me, or I'll shoot your testicles off and stuff them and mount them on my mantelpiece.
Ik heb gehoord dat een Hongaarse speler wiens transfer in de ijskast is gezet, waarschijnlijk een rechtszaak gaat aanspannen.
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
De Commissie is bezig een grootscheepse voorlichtingscampagne op touw te zetten waarin u, geachte leden, een belangrijke rol zult vervullen.
The Commission will be mounting an extensive information campaign in which the Members of this House will play a crucial role.
De eerste betoging is met harde hand neergeslagen, journalisten zijn onder druk gezet en er zijn willekeurige arrestaties gemeld.
The first demonstration was put down violently, pressure was put on journalists and arbitrary arrests were reported.
Uw goede bedoelingen worden echter enigszins ondermijnd door de vele mensen die hun naam op de sprekerslijst zetten, maar vervolgens niet komen opdagen.
However, your efforts are slightly undermined by the large number of people who put down their names to speak and then fail to turn up.
Gisteren beweerde hij dat hij in de oorspronkelijke versie van het amendement de woorden " English beef " had gezet, wat was vertaald met " Brits rundvlees ".
Yesterday he claimed that in the original version of an amendment he had put down the words 'English beef ' which had been translated in to 'British beef '.
Wij moeten het bedrijfsleven onder druk zetten om minder onnodige verpakkingen te gebruiken.
We must put pressure on business to reduce unnecessary packaging.
Wij zullen de werkloosheid slechts kunnen doen dalen als wij de dogma's van de mondialisering op de helling zetten.
The only way to reduce unemployment is by questioning these globalist dogmas.
We moeten eveneens alles op alles zetten om het gebruik te verminderen van andere stoffen die schadelijk zijn voor de ozonlaag.
We must likewise do all in our power to reduce the use of other ozoneharmful agents.
2. drukwezen

Voorbeeldzinnen voor "zetten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWaar halen wij de kracht vandaan om deze stap tot de Europese noemer te zetten?
From where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
DutchDe lidstaten zetten alle zeilen bij om de huidige epidemie het hoofd te bieden.
All Member States are putting huge resources into combating the current outbreak.
DutchMijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
My group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
DutchHopelijk zullen we in staat zijn de moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden.
Let us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
DutchHet is triest dat men met zo'n onvolledige en eenzijdige analyse aan komt zetten.
It is sad that such an incomplete and one-sided analysis has been carried out.
DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchWat ook belangrijk is is dat je gratis content op het internet kunt zetten, nu.
The other important thing is that it costs nothing to get that content online now.
DutchIs de grote ministeriële de beste manier om de onderhandelingen voort te zetten?
Is the big ministerial ‘ jamboree’ the best way to continue the negotiations?
DutchVanzelfsprekend moeten we ook trachten de mensenrechtendialoog voort te zetten.
Also, of course, we must look for a continuation of the human rights dialogue.
DutchDe Commissie is dan ook verzocht om de inspanning op dit punt voort te zetten.
Consequently, the Commission has been asked to continue the efforts in this area.
DutchHet doet verdomd zeer en je kan er geen gewicht op zetten, maar je kan bewegen.
It'll hurt like hell and you can't put any weight on it, but at least you can move.
DutchDe milieucommissie heeft de logische stap gezet die de Commissie niet wilde zetten.
The Environment Committee has taken the logical step that the Commission avoided.
DutchWe zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.
We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.
DutchDaarom roep ik Turkije met klem op concrete stappen in deze richting te zetten.
I therefore urge Turkey to continue to take concrete steps in that direction.
DutchMaar deze keer zetten we er een glad stuk tussen dat je daar in het geel ziet.
But this time what we did is we put a slippery patch that you see in yellow there.
DutchNu wordt dus gepoogd deze fout recht te zetten via een interinstitutioneel akkoord.
So now we are trying to repair this mistake through an institutional agreement.
DutchIk verzoek u dus alles te laten zoals het is en de stemming voort te zetten.
I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
DutchIk ben daar gelukkig om en ik hoop dat de Commissie deze strijd verder zal zetten.
I welcome this and I hope that the Commission will continue to argue its case.
DutchDe V-fractie streeft ernaar de subsidiëring voor tabaksteelt geheel stop te zetten.
The Green Group's objective is a complete end to subsidies for tobacco growing.
DutchWij zullen hem weldra een instrument ter hand stellen om hem daartoe aan te zetten.
We will shortly give him a tool to encourage him to carry out work on that basis.