"zeggenschap" vertalen - Engels

NL

"zeggenschap" in het Engels

EN
NL

zeggenschap {de}

volume_up
zeggenschap (ook: inbreng, medezeggenschap)
Meer zeggenschap over hun bedrijf en een beter inkomen waren de toekomst.
More say in the business and a better income were the future.
De Europese burgers hebben blijkbaar geen enkele zeggenschap bij het vaststellen van de koers van Europa.
The people of Europe have had no say whatsoever in the direction Europe is taking.
Ten derde willen wij meer zeggenschap op Europees niveau.
Thirdly, we want a greater say at a European level.
Alle andere uitgaven, wetende dat het Parlement daar zeggenschap over moet hebben, moeten niet-verplichte uitgaven zijn omdat het Parlement er de volledige medebeslissing over heeft.
Given that Parliament has to have a voice in all other spending, this must be non-compulsory expenditure, because Parliament has full power of codecision on that.

Voorbeeldzinnen voor "zeggenschap" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe landen die zich niet aansluiten krijgen helaas niet evenveel zeggenschap.
Those who do not adopt the euro do not, unfortunately, have the same influence.
DutchDe lidstaten dienen zelf de ongedeelde zeggenschap te houden over hun energiebeleid.
The Member States must remain the only masters of their own energy policy.
DutchDit ondermijnt de huidige situatie waarin de lidstaten zeggenschap hebben over de Verdragen.
This would undermine the current system whereby the Member States own the Treaties.
DutchEen parlementaire democratie kan niet levensvatbaar zijn zonder zeggenschap over de portemonnee.
No viable parliamentary democracy can exist without the power of the purse.
DutchLoontrekkers moeten overal in Europa meer zeggenschap krijgen.
It is essential that we increase the power of employees on a European scale.
DutchOp die manier hebben de volkeren van Europa geen enkele zeggenschap meer over de monetaire keuzen.
Thus, all control over monetary options is being taken away from the people or Europe.
DutchHet staat elk land vrij om zijn regio's zeggenschap te geven.
It falls to each State to give power to its regions if it wishes to do so.
DutchMeer zeggenschap over hun bedrijf en een beter inkomen waren de toekomst.
More say in the business and a better income were the future.
DutchDe Europese burgers hebben blijkbaar geen enkele zeggenschap bij het vaststellen van de koers van Europa.
The people of Europe have had no say whatsoever in the direction Europe is taking.
DutchIeder land moet zeggenschap houden over zijn onderwijssysteem.
Each country must maintain sovereignty over its own education system.
Dutch1) De Europese Unie mag geen zeggenschap hebben op belastingheffing op onze inkomens en pensioenen.
1) that the EU not be given the right to tax our incomes and pensions;
DutchDe Commissie heeft geen zeggenschap over deze nationale bevoegdheden.
The Commission cannot interfere with these domestic powers.
DutchOver de kwaliteit van het werk hebben wij in het Parlement maar in zeer beperkte mate zeggenschap.
In Parliament, we have very little say in the quality of the work.
DutchDe verordening moet daarom zodanig worden herzien dat het Parlement zijn zeggenschap behoudt.
For this reason, the regulation must be amended so that Parliament may maintain its power of influence.
DutchVoorzitter, de president van Tsjetsjenië heeft maar een beperkte zeggenschap over de troepen in zijn land.
Mr President, the President of Chechnya has limited control over the troops in his country.
DutchIk wil niet dat onze staten, beroofd van hun zeggenschap, verworden tot slechts Europese regio's.
I do not want to see our states, deprived of their decision-making powers, become mere regions of Europe.
DutchDaar heeft de heer Fayot natuurlijk geen zeggenschap over.
That is of course not something which Mr Fayot can control.
DutchZeggenschap over de eigen seksualiteit is een vrouwenrecht dat echter alleen in de rijke landen erkend wordt.
Control of their sexuality is a woman's right, but this is only recognised in the rich countries.
DutchZe hebben geen zeggenschap over hun lichaam of hun leven.
They have no control over their bodies or their lives.
DutchWe hebben geprobeerd meer zeggenschap te krijgen over de gedelegeerde wetgeving volgens de comitologieprocedure.
We have been trying to get more powers when we are dealing with delegated legislation on comitology.