NL

woning {de}

volume_up
woning (ook: huis, woonhuis, pand)
Wij, de kinderen, hadden ons bij de woning van een vriend verzameld.
We the children had gathered at a friend's house.
Op de pas geverfde muren van de woning van de familie Sötét stond " Hongaren, jullie zullen sterven ".
The words ‘ Hungarians, you will die’ were written on the freshly painted walls of the house of the Sötét family.
Het ziet ernaar uit dat jouw woning uit gehard glas bestaat.
Look like your housing is in concrete glass.
Bovendien staan er 10.000 woningen leeg, die niet worden onderhouden en aftakelen.
Moreover, there are over 10 000 empty dwellings, which are not cared for and which are falling down.
En dit zijn de soort typische woningen die we daar tegenkomen.
And these are typically the kind of dwellings we find there, you know.
Het is voldoende de 10.000 woningen te redden die momenteel onbewoond zijn en die geleidelijk aan afbrokkelen en in de lagune verdwijnen.
It is simply a matter of refurbishing the 10 000 abandoned dwellings which are crumbling into the lagoon.
De samenleving zou er tevens mee gediend zijn als in de lidstaten grootschalige projecten opgezet zouden worden voor de bouw van goedkope, kwalitatief hoogstaande woningen.
It would also be in society's interests for the Member States to set up large-scale projects to build low-cost, high-quality accommodation.
Het institutionele antwoord dat ik hun kan bieden door plaatsing in een opvanghuis voor te stellen, vaak ver van de echtelijke woning, wordt door hen niet als een oplossing gezien.
The institutional response I can make, offering them accommodation in a refuge which is often some distance from their home, is not a solution that these women accept.
woning (ook: sul, leefruimte)
volume_up
setup {znw.} [Am. Eng.] [straat.]

Voorbeeldzinnen voor "woning" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet basispensioen bedraagt slechts een vijfde van de verwarmingskosten van een kleine woning.
The basic pension is just one fifth of the heating costs of one small flat.
DutchBent u boos genoeg om mijn team van schuldincasseerders naar de woning van de debiteur te sturen?
Are you angry enough to send my team of collectors around to the debtor's premises?
DutchEn tegen de ouderen zeg ik: koop op je oude dag een goede en betaalbare woning!
And to older people I would say: acquire a nice, inexpensive place to live in the autumn of your years.
DutchElk elektrisch systeem in een woning wordt zo een intelligent netwerk.
Now, every home electrical system becomes an intelligent network.
DutchZe namen me mee uit mijn woning, legden mijn handen tegen de auto.
So they, right there, you know, they took me out the door, they put my hands against the car.
DutchVeel mensen hebben kinderen verloren, maar ook hun gezondheid, hun woning en hun bron van inkomsten.
Many have lost their children, their health, their homes and livelihoods.
DutchSlechts in zes gevallen zijn de rechtmatige eigenaars of huurders erin geslaagd hun woning terug te krijgen.
Only in six cases were the rightful owners or tenants able to reclaim their homes.
DutchAls jullie de vijand herbergen, verliezen jullie je woning.
Let it be known if you harbor the enemy you will lose your home.
DutchZij hebben hun woning op grond van valse beloften gehypothekeerd.
They mortgaged their homes on the basis of false promises.
DutchDe mensen willen een warme en goed verlichte woning en de industrie wil efficiënt kunnen produceren.
The people want warm homes, they want light and the industry wants to be able to produce efficiently.
DutchWij, de kinderen, hadden ons bij de woning van een vriend verzameld.
We the children had gathered at a friend's house.
DutchMoeders zorgen voor de kinderen, zorgen voor de woning.
Mothers take care of the children, take care of the home.
DutchHunts Point was vroeger een woon-werk gemeenschap, maar nu hadden de mensen geen werk, noch een woning.
Hunts Point was formerly a walk-to-work community, but now residents had neither work nor home to walk to.
DutchOp de pas geverfde muren van de woning van de familie Sötét stond " Hongaren, jullie zullen sterven ".
The words ‘ Hungarians, you will die’ were written on the freshly painted walls of the house of the Sötét family.
DutchHet ziet ernaar uit dat jouw woning uit gehard glas bestaat.
DutchEenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie - en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.
Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and communications.
DutchEenieder heeft recht op respect voor zijn privé-leven, zijn familie - en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
DutchHaar woning werd leeggehaald en 'n afscheidsbriefje... werd vervalst en zo geplaatst dat Bishop 't zou vinden.
The place was cleared out and a " Dear John " saying they were through... was forged and left for Bishop to find.
DutchAls ieder moet vechten om een arbeidplaats, een opleidingsplaats of een woning, wordt een belangenstrijd tussen groepen opgeroepen.
There is also discrimination if the basic requirements of people are made unnecessarily scarce.
DutchDit is de volledige inhoud van een Japanse woning.