"windenergie" vertalen - Engels

NL

"windenergie" in het Engels

NL windenergie
volume_up
{de}

windenergie
Bio-energie, zonne-energie en windenergie moeten de ruggengraat hiervan vormen.
Bio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
In 2001 hadden wij windenergie-installaties met een totaal vermogen van 17.000 megawatt.
In 2001, there was 17 000 megawatts of wind power installed.
YB: Windenergie, zonne-energie, we hadden veel om over te praten.
YB: So, wind power, solar power -- we had a lot to talk about.

Voorbeeldzinnen voor "windenergie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit geldt voor de waterkrachtcentrale, maar ook voor getijden-, en zonne- en windenergie.
This is valid not only for hydroelectric power stations but also tidal, solar and wind energy.
DutchIn landen als Denemarken en Duitsland zitten ze al aan hun maximale capaciteit voor wind-energie.
In places like Denmark and Germany, they've maxed out on wind already.
DutchHet is een langere terugbetaling dan bergtopverwijdering maar windenergie blijft terugbetalen.
It's a longer payback than mountaintop removal, but the wind energy actually pays back forever.
DutchHet tweede vraagstuk houdt voornamelijk verband met zonne- en windenergie.
The second issue relates mainly to solar and wind energy.
DutchWe zullen deze lobby de voet dwarszetten zodat de windenergie echt een kans kan krijgen.
We will put an obstacle in the path of this lobbying in order to offer a true opportunity to wind energy.
DutchMeestal gaat het om lokale zonne- en windenergie en warmtekrachtkoppeling en dat soort goede dingen.
It's supposed to be, I don't know, local solar and wind and cogeneration, and good things like that.
DutchOm de hele wereld voor 50 procent van windenergie te voorzien, heb je ongeveer 1 procent van het landoppervlak nodig.
To power the entire world with 50 percent wind, you would need about one percent of world land.
DutchDoordat de eilanden daar erg veel wind vangen, staan daar molens die windenergie in elektriciteit omzetten.
Madam President, these islands are very windy and there were devices which convert wind energy into electricity.
DutchEn als je kijkt, windenergie en geconcentreerde zonne-energie hebben de laagste CO2-uitstoot, als je naar de grafiek kijkt.
And if you look, wind and concentrated solar have the lowest CO2 emissions, if you look at the graph.
DutchEr zijn slechts drie landen waar gegarandeerde minimumprijzen voor windenergie bestaan: Duitsland, Spanje en Denemarken.
There are only guaranteed minimum prices for wind energy in three countries: Germany, Spain and Denmark.
DutchEen paar dagen geleden werd in een grote Franse krant met een woordspeling opgemerkt dat het de windenergie voor de wind gaat.
A few days ago, a pun in a major French daily paper said that wind energy had the wind in its sails.
DutchPositief vind ik de aandacht voor windenergie, de samenwerking met derde landen en emissiehandel.
The emphasis being placed on wind energy, cooperation with third countries and emissions trading schemes is a positive development.
DutchWij praten over alternatieve energiebronnen, terwijl het gebruik van zonne-energie en windenergie nauwelijks wordt gestimuleerd.
We talk about alternative energy sources and yet solar energy and wind energy are hardly being promoted.
DutchWe moeten in Europa, maar ook wereldwijd, inzetten op hernieuwbare energie zoals windenergie, zonne-energie en biomassa.
In Europe, but also worldwide, we need to focus on renewable energy, such as wind energy, solar energy and biomass.
DutchIk denk dat dit gelukkig niet alleen opgaat voor windenergie, hoewel dat de energievorm is die het snelst groeit.
Fortunately, t is not only wind energy that is doing so well, although this is the form that is experiencing greatest growth.
DutchDe kloof kan slechts met moeite worden opgevuld met hernieuwbare energiebronnen, of het nu om zonne-energie, windenergie of biobrandstoffen gaat.
The gap can be filled with renewables only with great difficulty, whether solar, wind or biofuels.
DutchMaar één van de dingen die we ontdekken is dat windenergie, net als zonne-energie, in feite een relatief zwakke energiebron is.
But one of the things we're discovering is that wind, like solar, is an actually relatively dilute source of energy.
DutchShell en BP investeren enorme bedragen in fotovoltaïsche en windenergie en in een hele reeks synthetische brandstoftechnologieën.
Shell and BP are investing huge sums of money in photovoltaics and wind and a whole range of synthetic fuel technologies.
DutchMaar ze zag ook het verschil in potentiële windenergie op een intacte berg, en eentje die zo'n 600 meter lager was geworden.
But she also saw the difference in potential wind energy on an intact mountain, and one that was reduced in elevation by over 2,000 feet.
DutchBiobrandstof, zonne-energie, windenergie, waterkracht, waterstof, inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie: deze technologieën zíjn er.
Biofuels, solar energy, wind energy, hydroelectric energy, hydrogen, energy efficiency efforts: these technologies exist.