NL wind
volume_up
{de}

wind
volume_up
wind {znw.}
De wind kan draaien, maar het dier zal altijd zijn neus in de wind houden.
The wind may turn, but the animal will turn always its nose into the wind.
Er was geen wind en daarom moeten we concluderen dat wind alleen het probleem niet oplost.
There was no wind, and we must therefore conclude that wind alone does not solve the problem.
Nou, de wind is levenloos; het gevaarlijke roofdier is een doelgericht agens.
Well, the wind is inanimate; the dangerous predator is an intentional agent.
wind (ook: scheet, poepie, poepje)
volume_up
fart {znw.}

Voorbeeldzinnen voor "wind" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEr moet in Europa een frisse wind van transparantie en democratie gaan waaien.
Europe needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
DutchHet probleem zit niet zozeer in de maatregelen maar in het in de wind slaan ervan.
The problem has not so much been with the measures, but in neglecting them.
DutchAls het de Raad ernst is met verspilling kan hij mijn aanbod niet in de wind slaan.
As the Council is consistently pointing out waste, here is an offer it cannot refuse.
DutchIk ben het dus volledig met u eens, en daar wind ik in het Groenboek ook geen doekjes om.
In other words, I fully agree with you, and I say so plainly in the Green Paper.
DutchHet zou de visserij en de tonijnindustrie in Europa eigenlijk voor de wind moeten gaan.
.– Everything should be smiling on the Community fisheries and tuna industry.
DutchVan het kleinste zuchtje wind gaan we naar de machtige krachten van stormen.
From the smallest wisp of air to the powerful forces of nature's storms.
DutchHet is vaak de reizende mannelijke zakenwereld die dit nogal eens in de wind slaat.
It is the gentlemen business travellers who tend to disregard this.
DutchU zaait met uw volksvijandige maatregelen wind en zult stormen van volksmanifestaties oogsten!
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
DutchDit is een nieuwe generatie, een nieuwe familie, die wind kan opslaan.
This is a new generation, a new family, which is able to store the winds.
DutchIk hoop dat de wind ervoor zorgt dat de olievlek de kust niet bereikt.
I hope that the winds will not allow the oil slick to reach their coast.
DutchHet feit dat ik me de namen van de wind en de regen niet meer kan herinneren beangstigt me.
I am haunted by the fact that I no longer remember the names of the winds and the rains.
DutchIn mijn toespraak heb ik er opnieuw voor gewaarschuwd dat racisme in Europa de wind in de zeilen heeft.
In my speech I warned again that there was a rising tide of racism in Europe.
DutchDat is namelijk wind in de zeilen van de eurosceptici en daar zijn wij toch niet op uit.
They reinforce the political strength of the Euro-sceptics which is most certainly not our intention.
DutchIn België hebt u de laatste twee jaar bewezen een nieuwe frisse wind te kunnen doen waaien over de politiek.
In Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
DutchWe willen in een bepaalde richting gaan maar de wind duwt ons in een andere richting, zoals in het leven.
We want to go in a direction, but the winds push us in another direction, like in life.
DutchDe Commissie zal er een hoge prijs voor moeten betalen dat zij zulke waarschuwingen in de wind slaat.
The Commission will have to pay a heavy price for refusing to take these warnings seriously.
DutchDaarom wind ik mij zo vaak op over de Raad, niet over de ministers, want dat zijn in de regel verkozen politici.
This is why I frequently get so worked up, but not over the Council of Ministers.
DutchDus daar waar de regen valt zal de wind naartoe gezogen worden om de stijgende lucht te vervangen.
So, wherever the rain is falling, the air is drawn towards it to replace the air that's rising.
DutchIn tijden van hoge prijzen ging het de producenten voor de wind.
When the price has been high the producer has been doing well.
DutchWaarom betalen wij deze juristen om ons te adviseren als wij hun advies vervolgens in de wind slaan?
Why do we pay these lawyers to give us advice and then ignore it?