NL wijken
volume_up
[week|geweken] {werkwoord}

1. algemeen

Deze week heeft de Rekenkamer meegedeeld dat er ten minste 40 miljard verdwenen zijn van de begroting van vorig jaar.
This week, the Court of Auditors has reported that at least 40 billion disappeared from the budget last year.
In de afgelopen weken zijn een aantal kritische, intellectuele schrijvers onder verdachte omstandigheden verdwenen en later dood teruggevonden.
Over recent weeks a number of critical intellectual writers have disappeared under suspicious circumstances and later been found dead.
Mevrouw de Voorzitter, ik wilde u en het Parlement mededelen dat vorige week een delegatie uit Cyprus in Brussel is geweest.
Madam President, I should like to inform both you and the House that a group representing the relatives of people who disappeared without trace in Cyprus visited Brussels last week.
Ik herhaal dus mijn vraag: moeten goede verhoudingen wijken voor slechte?
I repeat my question: must good conditions give way to inferior ones?
Moeten goede omstandigheden wijken voor slechte?
Should good conditions give way to inferior ones?
Daarvoor moet alles wijken inclusief het natuurlijk leefmilieu en ons menselijk bestaan zélf.
Everything has to give way to that imperative, including the natural world and our very human existence itself.
Dames en heren afgevaardigden, drie weken geleden heb ik voorgesteld de klok stil te zetten.
Ladies and gentlemen, three weeks ago, I suggested that we stop the clock.
Ik zou graag willen dat andere Britse leden ophouden met het goedkope gekonkel dat ze deze week in dit Huis ten toon spreiden.
I wish that other British Members would stop the cheap politics that we are seeing this week in this House.
De Guatemalteekse regering hoopt nu dat er de komende weken een wet wordt aangenomen die paal en perk stelt aan deze praktijken.
Now, the Guatemalan Government hopes that, over the coming weeks, a law will be approved to put a stop to this situation.
Bij doelstelling 2 hebben we dikwijls meegemaakt dat de acties bij de grenzen van een wijk ophielden.
Under Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
Vorige week werd bekendgemaakt dat de centrale mogelijk al op korte termijn zal worden stilgelegd.
It was reported last week that operations at the Thorp nuclear reprocessing plant may cease sooner rather than later.
Kortom, de democratische soevereiniteit mag geenszins wijken voor de economische belangen van de machtigen.
In short, democratic sovereignty must in no way be ceded to the economic interests of the powerful.
Ik herhaal dus mijn vraag: moeten goede verhoudingen wijken voor slechte?
I repeat my question: must good conditions give way to inferior ones?
Moeten goede omstandigheden wijken voor slechte?
Should good conditions give way to inferior ones?
Daarvoor moet alles wijken inclusief het natuurlijk leefmilieu en ons menselijk bestaan zélf.
Everything has to give way to that imperative, including the natural world and our very human existence itself.
Zij moet in geen geval wijken voor de belangen van bepaalde groepen die de geest van de richtlijn zouden vernietigen.
The European Union absolutely must not yield to the industrial interests which would negate the very spirit of the directive.
Gedurende mijn veertigjarige militaire carrière ben ik tot de vaste overtuiging gekomen dat cedant arma togae, dat de wapens voor de toga moeten wijken.
My 40-year military career has fully persuaded me that cedant arma togae, let war yield to peace.
Dit recht moet enkel en alleen wijken voor het recht van de moeder, maar nooit en te nimmer voor het recht op winst van de een of andere multinational.
It yields solely and exclusively before the right of the mother, not before the right of a multinational to make money.

2. sport en spel

Wanneer toevlucht moet worden genomen tot braaklegging zal de Commissie aan de Raad en het Parlement voorstellen om van het basispercentage 0 % af te wijken.
Should it be necessary to fall back on set-aside, then the Commission will make a proposal to the Council and Parliament to depart from the normal rate of 0 %.

Voorbeeldzinnen voor "wijken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaatschappijen als DHL wijken dan gewoon uit naar luchthavens in andere lidstaten.
Businesses, such as DHL, will then simply move to airports in other Member States.
DutchVele dorpen zijn overstroomd en vele wijken zijn volledig door het water verzwolgen.
Numerous villages were flooded and many houses were totally immersed under water.
DutchGisteren nog werden twee wijken in Ambon platgebrand door de Jihad-strijders.
Only yesterday, the Jihad fighters burnt down two housing estates in Ambon.
DutchDe nieuwe lidstaten wijken in vele opzichten af van de zogenoemde oude lidstaten.
The EU's newest Member states are different in many ways from the 'old Member States '.
DutchHet is heel gemakkelijk om te zeggen: " Gelieve niet van het principe af te wijken ".
It is very easy to say, ‘ The principle please, nothing but the principle’.
DutchMijnheer Berthu, het mandaat van Helsinki is duidelijk, en wij wijken er niet van af.
Mr Berthu, the Helsinki mandate is clear and we are working within this.
Dutch. ~~~ Onze steden, onze wijken.
We need to face our fears and take back our streets, our cities, our neighborhoods.
DutchBijvoorbeeld is de renovatie van gebouwen en van wijken, van stadsdelen genoemd.
For example, the renovation of buildings and shops and certain urban areas is being mentioned.
DutchVoor een harde euro moet alles wijken en desnoods het Verdrag van Amsterdam.
Everything has to be sacrificed for the hard euro, even the Amsterdam treaty if necessary.
DutchDit project heeft denk ik goede verbindingen met de bestaande wijken.
This project, I think, has great connectivity to the existing neighborhoods.
DutchHierin wordt de mogelijkheid voorgesteld om 10 % van het contingent af te wijken.
This is the proposal to be able to deviate from the quota by 10 %.
DutchHet was voor mij niet mogelijk om van de institutionele afspraken af te wijken.
I could not undertake to depart from the institutional agreement.
DutchIn dit geval vond ik het echter noodzakelijk hiervan af te wijken.
In this case however I judged that I should depart from normal practice.
DutchMaar daarna begin ik toch wat af te wijken van de rest van de uitingen in deze zaal.
But beyond that, I am beginning to find myself at odds with the rest of the opinions in this House.
DutchWij moeten absoluut duidelijk maken dat wij op dit punt van geen wijken willen weten.
We must send a very strong and clear message in this regard.
DutchVan deze beginselen wijken wij niet af en daarover worden geen compromissen gesloten.
There can be no compromise on or denial of these principles.
DutchDagelijks worden politici, en niet alleen de leden van mijn beweging, uit bepaalde wijken gezet.
Every day, politicians are expelled from certain quarters, and not just from my movement.
DutchHet samenwerkingbeginsel moet dus wijken voor het mededingingsbeginsel.
Cooperation, in this case, takes second place to competition.
DutchIn het Verenigd Koninkrijk wijken wij inmiddels al af van artikel 5.
In the United Kingdom, we have already derogated from Article 5.
DutchTijdens die trialoog werd duidelijk dat de Raad hier niet wou wijken.
During the trialogue, it became clear that the Council did not intend to shift from this position.