NL

wijk {de}

volume_up
In de ene wijk na de andere worden postkantoren gesloten.
One urban district post office after another is being closed down.
Bij doelstelling 2 hebben we dikwijls meegemaakt dat de acties bij de grenzen van een wijk ophielden.
Under Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
Ik was bij het proefproject in de wijk Molenbeek in Brussel en dat was een goed voorbeeld.
I visited the pilot project in the Molenbeek district of Brussels, and found that to be an excellent example.
En dus komt het profiel overeen met de gemiddelde wijk in San Francisco. ~~~ Veel jonge mensen.
And so the profile is sort of for your average San Francisco neighborhood: a lot of young people.
Niet één persoon heeft de doorslaggevende invloed over het karakter van een wijk.
No single person is really the ultimate actor behind the personality of a neighborhood.
En terwijl ik door een wijk rijd, een rijke buurt, dan neem ik een spotvogel uit een arme buurt en laat die los, weet je.
And as I drive through a neighborhood, say, where people got-a-lotta, I'll take a mockingbird I caught in a neighborhood where folks ain't got nada and just let it go, you know.
De onveiligheid in de Leopold-wijk heeft onder andere met ons te maken.
Apart from anything else, we play a role in the lack of safety in the Leopold quarter.
Wie bepaalt dat Soho deze uitstraling heeft en dat de Latino-wijk dat karakter heeft?
Who decides that Soho should have this personality and that the Latin Quarter should have this personality?
Last week, I was in a Roma quarter.

Voorbeeldzinnen voor "wijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar deze wijk wordt bedreigd door stadsplanners die nieuwe huizen willen bouwen.
However, this area is threatened by city planners looking to build houses.
DutchNiet één persoon heeft de doorslaggevende invloed over het karakter van een wijk.
No single person is really the ultimate actor behind the personality of a neighborhood.
DutchBewoners van deze wijk waren niet op de hoogte van de aanwezigheid van de vuurwerkfabriek.
Residents of this estate were unaware of the presence of the fireworks factory.
DutchDe onveiligheid in de Leopold-wijk heeft onder andere met ons te maken.
Apart from anything else, we play a role in the lack of safety in the Leopold quarter.
DutchTal van mensen nemen de wijk naar de buurlanden, in het bijzonder Italië.
Many people are escaping to neighbouring courtliness, especially Italy.
DutchEen berg afval vormde de grens tussen Southland en de aangrenzende wijk Langata.
It was perhaps eight feet tall, 40 feet long, and 10 feet wide.
DutchDeze wijk dient als een voorbeeld van beste praktijken en heeft de gemeenschap uitstekend gediend.
This area has been a model of good practise and has served a community very well.
DutchWat we noemen een private-publieke-samenwerking, je kunt daaraan nog de wijk toevoegen.
And what we call private public partnership you can add estate also.
DutchHet was een nogal groezelige wijk, dus kregen we een hotel met 80 kamers voor 100,:,000 dollar.
The area was kind of seedy, so we got an 80-room hotel for 100,000 dollars.
DutchHet zijn fotografen, die de laatste 40 jaar de Lower Ninth [wijk in New Orleans] hebben gedocumenteerd.
They're photographers who have documented the Lower Ninth for the last 40 years.
DutchBij doelstelling 2 hebben we dikwijls meegemaakt dat de acties bij de grenzen van een wijk ophielden.
Under Objective 2, it has often happened that actions cease at district boundaries.
DutchEn dus komt het profiel overeen met de gemiddelde wijk in San Francisco. ~~~ Veel jonge mensen.
And so the profile is sort of for your average San Francisco neighborhood: a lot of young people.
DutchWie bepaalt dat Soho deze uitstraling heeft en dat de Latino-wijk dat karakter heeft?
Who decides that Soho should have this personality and that the Latin Quarter should have this personality?
DutchIn de ene wijk na de andere worden postkantoren gesloten.
One urban district post office after another is being closed down.
DutchIk heb genoten van Bono's opmerking toen hij een hippie wijk in San Francisco koppelde aan Silicon Valley.
I did enjoy Bono's comment linking Haight-Ashbury to Silicon Valley.
DutchIk was bij het proefproject in de wijk Molenbeek in Brussel en dat was een goed voorbeeld.
I visited the pilot project in the Molenbeek district of Brussels, and found that to be an excellent example.
DutchEn in de komende weken zal ze te midden van de eerste 200 families deze nieuwe wijk betrekken.
And in the next couple of weeks, she's going to be among the first 200 families to move into this development.
DutchMijnheer de Voorzitter, in de wijk van Helsinki waar ik ben opgegroeid, rijdt deze week een afvalwagen rond.
Mr President, in the part of Helsinki where I grew up, a waste truck is doing the rounds this week.
DutchDe Israëliërs bouwen op dit moment huizen in de wijk E1, hetgeen in strijd is met de zogeheten routekaart en andere afspraken.
In defiance of the so-called roadmap etc, they are now putting up buildings in E1.
DutchDe Londense wijk Brent heeft nu een tuberculosecijfer dat hoger is dan dat van China en dat twee keer zo hoog is als dat van Brazilië.
The London Borough of Brent now has a higher rate of TB than China and twice that of Brazil.