"werkstuk" vertalen - Engels

NL

"werkstuk" in het Engels

NL

werkstuk {het}

volume_up
werkstuk (ook: opgaaf, opdracht)
Mijnheer de Voorzitter, het Handvest dat ter goedkeuring voor ons ligt, is een werkstuk waarop we trots mogen zijn.
Mr President, the Charter that is now on the table for our approval is a project we can be proud of.
De Europese burgers zullen via u allen het recht hebben zich uit te drukken over dit grootse werkstuk en over dit grote streven, de uitbreiding van onze Unie.
The citizens of Europe will, through you, have the right of expression in respect of this huge project and great ambition, that is the enlargement of our Union.
Die verklaring is momenteel nog een persoonlijk werkstuk van de premier, waarmee hij als Raadsvoorzitter op dit moment de ronde van de hoofdsteden doet.
This declaration is still one of the Prime Minister's personal projects with which he, in the capacity of President-in-Office of the Council, is doing the rounds of the capital cities.
De heer Kuhne heeft een uitstekend werkstuk afgeleverd.
Mr Kuhne has completed an excellent piece of work.
Iemand die zo'n werkstuk maakt, kan onmogelijk gelukkig zijn als hij ziet waartoe mensen in staat zijn.
No one doing such work can be happy to see what human beings are capable of.
Ten slotte, collega Parodi is te complimenteren voor het omvangrijke werkstuk dat hij ons heeft voorgelegd.
Finally Mr Parodi is to be congratulated on the extensive piece of work he has put before us.

Voorbeeldzinnen voor "werkstuk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVoor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
DutchWij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
DutchOver het geheel genomen vind ik de mededeling van de Commissie een goed werkstuk.
Generally speaking, I am happy with the Commission's communication.
DutchHoe vaker ik dit lees, hoe meer ik het een uitstekend werkstuk vind.
The more I read through it, the more it strikes me just how excellent it is.
DutchMijn dank aan de rapporteur voor het werkstuk dat hij ons heeft voorgelegd.
My thanks to the rapporteur for the excellent text he has put to us.
DutchIn dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
DutchHij wond er in zijn antwoord geen doekjes om: " Dit is een belangrijk werkstuk.
His answer was unequivocal: 'It is an important document.
DutchHet voorzitterschap complimenteert de Commissie en haar diensten met hun indrukwekkende werkstuk.
The Presidency pays tribute to the Commission and its services for their impressive work.
DutchIemand die zo'n werkstuk maakt, kan onmogelijk gelukkig zijn als hij ziet waartoe mensen in staat zijn.
No one doing such work can be happy to see what human beings are capable of.
DutchVoor de zoveelste maal heeft dit Parlement een hypocriet werkstuk afgeleverd.
Yet again this House is guilty of distasteful hypocrisy.
DutchWat ons hier gepresenteerd wordt, is mijns inziens werkelijk een collectief werkstuk van hoge kwaliteit.
I do believe that what we have before us is a high quality joint endeavour.
DutchToen ik ze liet zitten, zei ik: "Wie heeft het beste werkstuk?"
And when I sat the students down, I said, "Who's got the best one?"
DutchIn dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
DutchHet is een zeer evenwichtig werkstuk, een zeer uitgebalanceerd werkstuk.
The document is very sound and strikes a fine balance.
DutchOp enkele uitzonderingen na vinden wij het verslag ook zeer interessant, een zeer intelligent werkstuk.
With a few exceptions we also find it a very interesting and highly intelligent piece of work.
DutchTen slotte, collega Parodi is te complimenteren voor het omvangrijke werkstuk dat hij ons heeft voorgelegd.
Finally Mr Parodi is to be congratulated on the extensive piece of work he has put before us.
DutchDe heer Kuhne heeft een uitstekend werkstuk afgeleverd.
Mr Kuhne has completed an excellent piece of work.
DutchMijnheer de Voorzitter, het Handvest dat ter goedkeuring voor ons ligt, is een werkstuk waarop we trots mogen zijn.
Mr President, the Charter that is now on the table for our approval is a project we can be proud of.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur bedanken voor dit indrukwekkende werkstuk.
Mr President, I would like to thank the rapporteur for this very authoritative work, but I would also like to add a comment of my own.
DutchDaarmee zou de rapporteur alle eer voor dit verslag opstrijken, terwijl het in werkelijkheid een werkstuk van de commissie is.
That would amount to giving credit to the rapporteur when in fact this is the work of the committee.