NL

werking {de}

volume_up
Het is nu juist de bedoeling dat van die confrontatie een preventieve werking uitgaat.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
En last but not least de strafrechtelijke sancties met een afschrikkende werking.
And last but not least, criminal sanctions with a deterrent effect.
Ik hoop dat we ervoor kunnen zorgen dat die zo snel mogelijk in werking treedt.
I hope that we will put such legislation into effect as soon as possible.
Deze richtlijn werd aangenomen voordat de Europese Akte in werking trad.
It was adopted before the Single European Act came into force.
De Commissie kan wel degelijk doen alsof het protocol al deze middag in werking is getreden.
It is perfectly possible for the Commission to act as if the protocol were in force from this afternoon.
Het lijkt erop dat ELISE geen subsidiaire werking heeft, maar contrair gaat.
It seems that ELISE will not act as a supplementary scheme, but will run counter to the one that is already in operation.
Ik hoop dat het hier gaat om een " joint action ", zodat het omgaand in werking kan treden.
I hope that this will be a joint action, in order that it can come into effect immediately.
Weldra zullen we mijn fantastische plan in werking zetten
Soon we will put my excellent plan to action.
In dit kader worden bij Europese wet de structuur, de werking, het werkterrein en de taken van Eurojust vastgesteld.
In this context, European laws shall determine Eurojust's structure, operation, field of action and tasks.
Op dat ogenblik zal de goede werking van onze Gemeenschap ernstig in gevaar worden gebracht.
But if that happens, the Community's activities will be at serious risk.
De versterking van de rol van haar voorzitter is voor de toekomstige werking van de Commissie uiterst positief.
As far as the Commission is concerned, the strengthening of the President's role is an extremely encouraging sign for its future activities.
In de eerste lezing beperkte de richtlijn zich duidelijk tot kruidengeneesmiddelen of middelen met een farmacologische werking en werden voedingssupplementen buiten beschouwing gelaten.
In the first reading it was quite clearly limited to herbal medicinal products or pharmacological activity and excluded food supplements.
Wij mogen niet vergeten dat de soepele werking van de interne markt een van de fundamentele voorwaarden is voor het halen van de doelstellingen van Lissabon.
We must not forget that the smooth operation of the internal market is one of the basic preconditions to the achievement of the Lisbon objectives.
Als het Verdrag van Amsterdam in werking is getreden, zal de totstandkoming van die ruimte gelden als een van de belangrijkste prestaties van de Intergouvernementele Conferentie.
After the Amsterdam Treaty comes into force that will be one of the major achievements of the Intergovernmental Conference.
De werking is onvoldoende gedecentraliseerd en blijkt te bureaucratisch.
Operation of the networks is not sufficiently decentralized and is too bureaucratic.
In een aantal lidstaten zijn reeds alomvattende screeningsprogramma's in werking.
There are already universal screening programmes in operation in a number of Member States.
Het 'zelf' is slechts ons centrum van werking, ons bewustzijn, onze morele kompas.
The self is just our operation center, our consciousness, our moral compass.

Voorbeeldzinnen voor "werking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOm het vervuiler-betaalt-principe op een goede manier in werking te doen treden.
In order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
DutchWe gaan ervan uit dat de verordening zelf dan over twee jaar in werking treedt.
Even so, we envisage that the regulation will enter into force in two years’ time.
DutchWat daarentegen wel een belangrijke factor is, is de werking van de markt zelf.
What is a significant factor, however, is the operation of the market itself.
DutchNu het Statuut van Rome in werking is getreden, is het Strafhof eindelijk een feit.
Now that the Rome Statute has entered into force, the ICC is finally a reality.
DutchTen tweede is een betere werking van de goederen- en dienstenmarkt noodzakelijk.
Secondly, we must improve the functioning of the goods and services markets.
DutchDe eerste fase is in werking, de tweede begint op 1 januari van volgend jaar.
The first stage is in force and the second will follow on 1 January next year.
DutchAnders kan het jaren duren voor het programma echt in werking zal gaan treden.
Otherwise, it could take years for the programme to come into force properly.
DutchIk onderschrijf tegelijkertijd ook de positieve werking van de overheidssteun.
I would also at the same time acknowledge the positive effect state aid has.
DutchDat heeft alles te maken met het nog niet in werking treden van het nieuwe Reglement.
This is entirely due to the fact that the new regulation has not come into force.
DutchHet 'zelf' is slechts ons centrum van werking, ons bewustzijn, onze morele kompas.
The self is just our operation center, our consciousness, our moral compass.
DutchDan is er nog maar één ratificatie nodig om het verdrag in werking te laten treden.
Then only one more ratification would be needed before it enters into force.
DutchWel, door de werking van artikel 158 uit te breiden van de eilanden tot de bergen.
Maybe by extending the application of Article 158 on islands to mountain regions too.
DutchHet is nu, vijf jaar na de invoering van de richtlijn, tijd de werking ervan te testen.
Five years after its entry into force it is now time to test its roadworthiness.
DutchHet is nu juist de bedoeling dat van die confrontatie een preventieve werking uitgaat.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
DutchMaar het is zo dat de verordening op 1 januari 1996 in werking had moeten treden.
But the truth is that it should have entered into force on 1 January 1996.
DutchZonder de stemmen van Japan en Canada kan het Protocol niet in werking treden.
Without the votes of Japan and Canada the Protocol cannot enter into force.
DutchToen wij in juli 1994 begonnen, was het Verdrag van Maastricht net in werking getreden.
When we started in July 1994, the Maastricht Treaty had just entered into force.
DutchDit verdrag zal in werking treden zodra het door ten minste 30 landen is geratificeerd.
This Treaty will only enter into force once at least 30 states have ratified it.
DutchIk hoop dat we ervoor kunnen zorgen dat die zo snel mogelijk in werking treedt.
I hope that we will put such legislation into effect as soon as possible.
DutchDat is ook de reden waarom het Verdrag van Luxemburg nooit in werking is getreden.
That is also the reason why the Luxembourg convention was never operative.