"werkgroep" vertalen - Engels

NL

"werkgroep" in het Engels

NL

werkgroep {de}

volume_up
werkgroep (ook: werkcollege)
Wij stimuleren leden van nationale en regionale parlementen om deel te nemen aan verschillende handelsgerelateerde werkgroepen, seminars et cetera, die in dit verband worden georganiseerd.
We are encouraging members of national and regional parliaments to participate in various trade-related workshops, seminars etc., organised in this context.
werkgroep
werkgroep (ook: taakgroep)
Het mandaat van de werkgroep werd verlengd om verdere actieprogramma's op te stellen.
The taskforce's mandate was extended to the drafting of new action plans.

Voorbeeldzinnen voor "werkgroep" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVan belang is zeker de oprichting van een werkgroep voor openbare aanbesteding.
The establishment of a working group on public procurement is definitely important.
DutchDeze vragen moeten we allemaal nog onderzoeken in onze gemeenschappelijke werkgroep.
We need to address all these questions in our interinstitutional working party.
DutchIn Luxemburg vergadert vandaag de artikel 31-werkgroep stralingsbescherming.
The Article 31 radiation protection working group is meeting today in Luxembourg.
DutchDeze werkgroep zal op het volgende symposium - gepland voor 2005 - verslag uitbrengen.
The working party will report to the next symposium, which will be held in 2005.
DutchNamens de Commissie zaten in die werkgroep de heren Van Miert en Monti, en ikzelf.
Commissioners van Miert, Monti and I participated as the Commission representatives.
DutchBovendien was er in het Parlement een hoorzitting over de werkgroep op hoog niveau.
In addition, we had a hearing in this Parliament about the high-level working group.
DutchDit amendement is echter in de werkgroep door de socialisten geblokkeerd.
However, this amendment has been vetoed by the Socialists in the working party.
DutchDe Raad heeft een werkgroep voor de uitwisseling van informatie ingesteld.
With this in mind, the Council has set up a working group to exchange information.
DutchHet mandaat van de werkgroep dient te worden aangepast aan de huidige situatie.
Its mandate merits an update so that it is brought into line with the current situation.
DutchIk had het voorrecht om tweemaal te spreken met de werkgroep van de president.
I had the privilege to speak twice to the president's climate task force.
DutchIk kijk uit naar de deelname in de discussies van de werkgroep-Dehaene.
I look forward to participating in the discussions of the Dehaene Working Group.
DutchOok de werkgroep moet opnieuw worden ingesteld om tot concrete resultaten te komen.
The working group, too, must be re-instituted to enable it to achieve concrete results.
DutchOp dat moment, nu al weer 15 jaar geleden, werd daartoe reeds een werkgroep ingesteld.
And then, a long time ago, 15 years ago, a working party was set up for that purpose.
DutchDus, kunt u nog eens toelichten waarom deze werkgroep geen toegevoegde waarde zou hebben?
Could you, then, explain once more why this working party would not add any value?
DutchIk steun van harte de oprichting van een werkgroep die deze zaak onderzoekt.
I warmly support the idea to set up a working party to discuss the issue.
DutchDeze werkgroep heeft een ontwerp ingediend, dat het Bureau vorige week is voorgelegd.
This working group has drafted a document which was submitted to the Bureau this week.
DutchEr is een speciale werkgroep opgericht om dit concept verder uit te werken.
A specific working group has been set up to further develop this concept.
DutchDe Commissie kan het voorstel voor een interinstitutionele werkgroep niet steunen.
The Commission cannot support the references made to the interinstitutional working party.
DutchHet mandaat van de werkgroep werd verlengd om verdere actieprogramma's op te stellen.
The taskforce's mandate was extended to the drafting of new action plans.
DutchWij zijn het derhalve eens met het voorstel van de Commissie om een werkgroep op te richten.
For that reason we welcome the Commission’ s idea of setting up a working party.