"werkgever" vertalen - Engels

NL

"werkgever" in het Engels

NL werkgever
volume_up
{de}

werkgever
De onderhavige richtlijn gaat over de relatie werkgever-werknemer.
The directive concerns only fishermen in an employer-employee relationship.
Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever
Protection of employees in the event of the insolvency of their employer
Ook bepaalt dit amendement dat deze vertegenwoordigers onafhankelijk zijn van de werkgever.
It also states that such representatives should be independent of the employer.

Voorbeeldzinnen voor "werkgever" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet midden- en kleinbedrijf is onze grootste werkgever en de motor op weg naar Lissabon.
They create most of our new jobs and are our driving force as we journey towards Lisbon.
DutchWe kunnen dus vraagtekens zetten bij werkvergunningen die aan een bepaalde baan en werkgever zijn gekoppeld.
This calls into question work permits attached to a particular job and company.
DutchMisschien kan je me gelijk bij jullie slechte werkgever brengen.
Now then, perhaps you could direct me to your evil paymaster.
DutchVergeet u niet dat de voedingssector in zijn geheel de grootste werkgever is in de Europese Unie!
It should not be forgotten that, viewed as a whole, the food sector is the biggest workplace in the European Union.
DutchHij kwam naar Wenen om wat van zijn muziek te spelen...... in het paleis van zijn werkgever, de aartsbisschop van Salzburg.
He came to Vienna to play some of his music...... at the residence of the Prince Archbishop of Salzburg.
DutchDaarbij moet men het sociaal beleid voor ogen houden en daarom hebben wij een echt partnerschap nodig tussen de werkgever, de werknemer en de wetgever.
It is important that such activity is developed with social policy in mind and for that we need true partnership.
DutchDe werkgever is tevens verplicht, zo is verder vastgelegd, ervoor te zorgen dat werknemers daadwerkelijk tegen die risico's beschermd worden.
The framework directive, then, sets out this general obligation to ensure that workers can be protected from all adverse effects.
DutchWij vinden dat daar het recht aan toegevoegd moet worden om na zwangerschapsverlof in dezelfde of een equivalente functie bij de werkgever terug te keren.
In our opinion, this report should also embrace the right to return back to work to the same or an equivalent job after maternity leave.
DutchWerknemers zouden dan ook nooit zeker zijn van hun baan en geen veiligheidsnet hebben zodat ze het leger werklozen niet vervoegen nadat het contract van hun werkgever is verstreken.
Workers would therefore have no job security and no safety net to stop them falling into the dole queue once their contractor's licence has expired.
DutchIk stel me daarbij de vraag welke maatregelen er zouden worden getroffen wanneer in om het even welke lidstaat een werkgever zijn verplichtingen ten aanzien van de sociale verzekeringen niet nakomt.
And I have to ask: what would happen to a businessman who did not fulfil his social security obligations in any one of the Member States?
DutchDit gezegd hebbende, wil ik erop wijzen dat de Commissie ook een aantrekkelijke werkgever moet zijn en zich moet houden aan de geldende spelregels ter bescherming van de werknemers.
That being said, I would point out that the Commission should also be an attractive place of work and should also comply with the current ground rules designed to protect employees.