"weleer" vertalen - Engels

NL

"weleer" in het Engels

Voorbeeldzinnen voor "weleer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchToch zoeken de federalisten, verblind als zij zijn door hun utopieën van weleer, de fout geenszins bij zichzelf!
Blinded by their utopian dreams from a bygone era, the federalists fail completely to look at their own record.
DutchHeden ten dage moeten de waterproblemen op een andere manier worden beschouwd, zonder de strijdlustige houding van weleer.
Nowadays we must tackle water questions in a different way, without fighting over water in the way that we used to.
DutchAls het gaat om de kameraden van weleer is alles toegestaan, zelfs als iedereen weet dat er niets verandert zoals in het geval van Vietnam.
As soon as old comrades are involved, everything is permitted even if, as in Vietnam, we all know that nothing is changing.
DutchAnderen hebben het in dat geval over de organoleptische kwaliteit en weer anderen over kwaliteit verbonden met specialiteiten van weleer.
Others talk about the organoleptic quality of a product and others, finally, talk about the quality linked to the tradition of local products.
DutchDan zijn wij weer terug bij de voor de Europese belastingbetaler zo kostbare voedselbergen, terug bij de misère van weleer, iets waar niemand op zit te wachten.
We are back to food mountains at great cost to EU tax payers - back to the bad old days - and none of us want to see that.
DutchWij zijn hulp verschuldigd aan een wanhopig volk dat elke dag weer geconfronteerd wordt met de gevolgen van het nefaste overheidsbeleid van weleer.
We must help a people which, in desperation, lives with and bears the consequences of damaging former government policies, on a daily basis.
DutchWij moeten terug naar de sport van weleer met de daarbij behorende traditionele waarden, waarbij maar één ding belangrijk is, namelijk het winnen van een medaille.
In order for it not to disappear, we need to go back to the traditional values of sport, in which people compete for one reward only - a medal.
Dutchmaar toen dacht ik, weet je, laten we even eerlijk zijn: We zijn op een ogenblik in deze wereld gekomen waarop we niet meer dezelfde verhouding tot vooruitgang hebben als weleer.
But then I thought, you know, let's be honest. ~~~ We're at a point in this world where we don't have the same relationship to progress that we used to.
DutchAnders worden weer kiemen gezaaid voor nieuwe criminaliteit, ondemocratisch gedrag en de tijden van weleer, revolutie, burgeroorlog, schending van mensenrechten.
Otherwise the seed will be sown for the resurgence of more crime, undemocratic attitudes and the vices of the bad old days - revolution, civil war and human rights violations.
DutchHet is misschien te betreuren dat dit verbond tussen de bondgenoten van weleer, Engeland en Portugal, door oorlog - of liever een kruistocht - op het Iberisch schiereiland tot stand is gekomen.
Unhappily perhaps, this may have something to do with the fact that England and Portugal, allies of old, founded this union in battle – a crusade – in the Iberian Peninsula.