"wat" vertalen - Engels

NL

"wat" in het Engels

volume_up
wat {vnw.}
volume_up
wat [voorbeeld]
EN

NL wat
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

De vraag van nogal wat mensen is: wat zal er met dit rapport gebeuren?
The question on quite a few people's lips is: what is to become of this report?
Laat mij wat voorbeelden geven en daarmee ook wat zwakke punten blootleggen van het Witboek.
Allow me to give you a few examples and in doing so, expose a few weaknesses in the White Paper.
Het is iets wat we een paar jaar geleden hebben uitgevonden, of hebben gecreëerd.
And it’s actually something that we invented a few years ago, or created a few years ago.
volume_up
any {bn.}
Wat de betalingen betreft moet over-budgettering absoluut vermeden worden.
As far as payments are concerned, any over-budgeting must certainly be avoided.
Het is niet aan ons om een bepaald gedrag op te leggen voor wat dat betreft.
It is not up to us to impose any conduct as far as that is concerned.
Het moet ons duidelijk zijn wat de grenzen van de voorgestelde maatregelen zijn.
In any case, we need to be aware of the limitations of the measures proposed.
wat (ook: geruime)
volume_up
some {bn.}
Is dit trouwens niet precies datgene wat sommige socialisten in het Europees Parlement buiten zinnen brengt?
Is this not, indeed, what is so distressing to some Socialist Members of the European Parliament?
Misschien wat cylindervormige houders met wat symbolen erop.
Maybe some cylindrical containers with some symbols on them.
"Oké, Josh, waarom geven we je niet wat - waarom geven we je niet wat Zyprexa.
"Okay, Josh, why don't we give you some -- why don't we give you some Zyprexa.

Voorbeeldzinnen voor "wat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEen van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
And one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
DutchWat dat betreft, is dit het juiste tijstip om het GROTIUS-programma te bespreken.
In this respect, it is the right time to be talking about the GROTIUS programme.
DutchWat de heer Poettering betreft: die heeft de steun van de PPE-Fractie aangeboden.
Mr Poettering promised the support of the Group of the European People’ s Party.
DutchWij mogen de jongeren niet straffen voor wat hun politieke leiders verkeerd doen.
But we must not punish the young people for the sins of their political leaders.
DutchEn dit is wat ik met hen deed. ~~~ Het was riskant want het waren straatkinderen.
And I did this with them -- a risky thing to do, because they were street kids.
DutchIn het verleden is er nogal wat gesjoemeld met het vraagstuk van de rechtsgrond.
We have had people playing fast and loose on the whole question of the legal base.
DutchMaak u klaar voor de strijd... wat deel is van de nacht de dieven komen binnen.
Gird up your loins here now... which part of the night the robbers are coming in.
DutchWat dat betreft mogen wij rapporteur Callanan dankbaar zijn voor het goede werk.
In this regard we must thank the rapporteur, Mr Callanan, for a job well done.
DutchOver dertig jaar zal echter iedereen nog wel weten wat hier vandaag besloten is.
But in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
DutchVoor de plenaire vergadering werden vier amendementen ingediend, wat weinig is.
Four amendments have been tabled for the part-session, which is not a great many.
DutchHet gebruik van de kredieten lag rond 93 %, wat een zeer hoge bestedingsgraad is.
The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
DutchWat betreft de structurele steun zijn we het grotendeels eens met de Commissie.
With regard to structural aid, we are largely in agreement with the Commission.
DutchWat betreft die Europese aanklager, de onafhankelijkheid daarvan, die steunen we.
We support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
DutchWat de oorzaken ook moge zijn, de afname van geweld heeft diepgaande implicaties.
Whatever its causes, the decline of violence, I think, has profound implications.
DutchWe moeten het beste wat we te bieden hebben voor onze kinderen bereikbaar maken.
We really need to put the best we have to offer within reach of our children.
DutchMisschien schrikt u ervan, maar we zien letterlijk wat er nu gebeurt in dit brein.
This may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
DutchRecent werden we wat meer gesofisticeerd. ~~~ We hebben nu een driekleurensysteem.
And lately we've gotten more sophisticated and we have this three-color system.
DutchZe was naar Washington gekomen, niet op zoek naar wat geld of een microkrediet.
And she had come to Washington, not seeking a handout and not seeking a microloan.
DutchDus wat het ook was, het leidde tot een soort gesynchroniseerd collectief gedrag.
So whatever it was, it caused people to sort of behave in a mass synchronized way.
DutchDat is inderdaad een belangrijke taalkundige correctie wat de lijsten betreft.
Of course, this is a most important linguistic correction, which will be noted.