NL

want {voegwoord}

volume_up
Want vaak zijn er geen opvangtehuizen en geen hulplijnen omdat dat te duur zou zijn.
Because there are often no refuges and no helplines because they are too expensive.
Want het was duidelijk dat er hierdoor steeds minder lippenberen in het wild voorkwamen.
Because the sloth bears in the wild were obviously getting depleted because of this.
Ook heel goed, want daardoor wordt het systematisch en controleerbaar.
That too is commendable, because that makes the process systematic and verifiable.
want (ook: omdat, daar, vermits, wijl)
Want uiteindelijk waardeert de gelijkheidsideologie de vrouw niet als vrouw.
For, ultimately, the equality ideology does not value women as women.
Want wie garandeert uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs?
For when all is said and done what is it that guarantees the quality of teaching?
Merkwaardig, want die Europese partijen bestaan nauwelijks.
This is highly peculiar, for those European parties hardly exist.
Dat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Dat is niet zo vreemd want hij is tevens voorzitter van de Begrotingscommissie.
This is logical, since he is also chairman of the Committee on Budgets.
Nieuwe samenstelling is geflatteerd uitgedrukt, want zij is nauwelijks veranderd.
Reshuffle; that is a fine word, since it has changed little.
EN

want {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Of course, if they are settled, nobody gets everything they want.
Zo'n schikking houdt natuurlijk in dat niemand helemaal zijn zin krijgt.
It is impossible for people to set down what they alone want.
Het heeft geen zin mensen alleen datgene wat zij willen op papier te laten zetten.
The truth is that they want to impose their hygienic will on all of us.
In feite willen zij hun zin voor hygiëne aan iedereen opdringen.
want (ook: desire, will, wish)
That is also what the millions of Europeans of Turkish origin want.
Dat is ook een wens van de miljoenen Europeanen van Turkse herkomst.
I do not want to see an expansion of public spending at European level.
Daarbij wens ik geen uitbreiding van de overheidsuitgaven op Europees niveau.
We want this Europe of ours to be a community, and that is what the Convention wanted.
Wij willen dat er een gemeenschappelijk Europa ontstaat; dat is ook de wens van de Conventie.
We also want a tighter definition of the Commission's monitoring activity.
Wij verlangen bovendien dat de bepaling over de controlerende taken van de Commissie wordt aangescherpt.
Our citizens today simply want more beautiful things.
De burgers verlangen tegenwoordig gewoon meer mooie dingen.
My group agrees in principle with that, but we want some safeguards.
In beginsel ondersteunt mijn fractie die doelstellingen, maar we verlangen wel een aantal waarborgen.
♫ What I can't have, need what I can't want
♫ Wat ik niet kan hebben, ik heb behoefte aan wat ik niet kan willen ♫
♫ What I can't have, need what I can't want
♫ Wat ik niet kan hebben, heb behoefte aan wat ik niet kan willen ♫
They want a consistent code across each of the institutions.
Waar zij behoefte aan hebben is een code die voor elke instelling gelijk is.
There's lust, which is just wanting to have sex.
Er is lust, waarbij het er alleen maar om gaat om seks te hebben.
Secondly, where trade is across national borders it wants protection from exchange rate variations to improve trade.
In de tweede plaats hebben de bedrijven die grensoverschrijdend werken nood aan bescherming tegen wisselkoersschommelingen.
After what has happened with BSE and GMOs, the consumer wants a level of food safety that organic production can guarantee.
De verbruiker is er zich door de problemen rond BSE en GGO's van bewust geworden dat hij nood heeft aan een gezondere voeding waarvoor hij op biologische producten een beroep kan doen.
It's part of what we call the reptilian core of the brain, associated with wanting, with motivation, with focus and with craving.
Het is deel van wat we de reptiliaanse kern van de hersenen noemen, verbonden met willen, met motivatie, met focues en met begeerte.
That brain system -- the reward system for wanting, for motivation, for craving, for focus -- becomes more active when you can't get what you want.
Dat hersensysteem, het beloningssysteem voor willen, voor motivatie, voor begeerte, voor focus, wordt meer actief wanneer je niet kan krijgen wat je wil.

Voorbeeldzinnen voor "want" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWant als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
Because in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
DutchEr was nauwelijks iets met meer dan één ingrediënt, want het was een ingrediënt.
Hardly anything contained more than one ingredient, because it was an ingredient.
DutchWant toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
Because you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
DutchDat is ook logisch, want de Gemeenschap heeft geen enkele bevoegdheid op dat punt.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
DutchDe passagiers verdienen dat niet want die gaan uiteindelijk de rekening betalen.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
Dutch. ~~~ Het was riskant want het waren straatkinderen.
And I did this with them -- a risky thing to do, because they were street kids.
DutchIk probeerde ook de veiligste persoon te zijn, want dat is deel van gezondheid.
I also tried to be the safest person I could be, because that's a part of health.
DutchDit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
That fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
DutchWilt u dit alstublieft natrekken, want we zitten hier met een tegenstrijdigheid.
May I ask you to check that, because we undoubtedly have a contradiction here.
DutchIk zou willen dat het veel meer was want dit is echt een zeer nuttig instrument.
I wish it were much more than that because this is a really useful investment.
DutchWij wensen Pascal Lamy alle succes want hij doet het fantastisch tot nog toe.
We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
DutchIk herhaal, wij wijzen die aanvallen met kracht af, want het gaat om propaganda.
I repeat, they are attacks that we firmly reject because it is all just propaganda.
DutchDat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
There is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
DutchWe moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.
We need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
DutchLord Plumb is er niet bij, want daarvoor is hij een veel te overtuigd Europeaan.
They do not include Lord Plumb because he is far too committed a European for that.
DutchNee, ook tijdens de winter trekt hij terug want het is een ongezonde gletsjer.
No. ~~~ It was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier.
DutchWant in werkelijkheid is het probleem niet hoe je de wereld technologischer maakt.
Because in reality, the problem isn't how to make the world more technological.
DutchJe doet er goed aan een beetje sceptisch te zijn, want dat is niet het antwoord.
(Laughter) Well, you're right to be a bit skeptical, because that's not the answer.
DutchLaten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
DutchDergelijke demonstraties mis ik nu, want in de Kaukasus vloeit er bloed voor olie.
I now miss these demonstrations because there, blood is indeed flowing for oil.