"waarde hechten aan" vertalen - Engels

NL

"waarde hechten aan" in het Engels

volume_up
waarde hechten aan {ww.} [voorbeeld]
NL

waarde hechten aan {werkwoord} [voorbeeld]

volume_up
waarde hechten aan
Omdat wij waarde hechten aan transparantie, moet juist het Europees Parlement zich hier sterk voor maken.
As the European Parliament, we also have a particular interest in doing so because we attach importance to transparency.
waarde hechten aan

Voorbeeldzinnen voor "waarde hechten aan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe houden onszelf klein omdat we geen waarde hechten aan spel.
We're holding ourselves back because we don't value play.
DutchIk verzoek alle afgevaardigden die enige waarde hechten aan de nationale soevereiniteit tegen deze richtlijn te stemmen.
I would ask any MEP who values national sovereignty to vote against this directive.
DutchDaarom moeten we ook grote waarde hechten aan dit verslag, waarvan ik een aantal punten naar voren wil brengen.
That is why this report is important and essential, and I would like to highlight certain points in it.
DutchIk zou tot slot tegen de commissaris willen zeggen dat wij veel waarde hechten aan het begrotingsaspect in dezen.
Commissioner, I would like to finish by saying that we attach great importance to the budgetary aspect.
DutchOmdat wij waarde hechten aan transparantie, moet juist het Europees Parlement zich hier sterk voor maken.
As the European Parliament, we also have a particular interest in doing so because we attach importance to transparency.
DutchBij aanvang van ons voorzitterschap hebben wij duidelijk gesteld dat wij grote waarde hechten aan continue vooruitgang bij dit onderwerp.
We made clear at the outset of our Presidency that we were keen to seek to make some progress on this issue, and that progress is ongoing.
DutchU heeft het over een volk dat is verdeeld over twee landen die beide veel waarde hechten aan hun territoriale integriteit.
You are talking about a nation which straddles two countries, if you will allow me to put it so cavalierly, both of which are anxious to maintain their territorial integrity.
DutchIk zal me niet verontschuldigen voor het feit dat ik in herhaling val als ik zeg dat we geloven in de NAVO en dat we grote waarde hechten aan onze band met de Verenigde Staten.
I make no apology for repeating our belief in NATO and the value that we attach to our partnership with the United States.
DutchZijn wij serieus van mening dat we hier in Europa minder waarde hechten aan onze vernieuwingsdrang dan die landen die nieuw zijn op de terreinen van innovatie en uitvindingen?
Are we seriously saying that here in Europe we value our inventiveness less than those countries new to innovation and inventions?
DutchOm Europa weer op weg te helpen richting groei en de economische ontwikkeling, moeten wij, zoals algemeen bekend is, meer waarde hechten aan mensen.
What will make Europe return to economic growth and development, and this is broadly acknowledged, is a commitment to placing greater value on human resources.
DutchIk heb dit onlangs persoonlijk ervaren tijdens een staatsbezoek aan China, wiens leiders veel waarde hechten aan de ontwikkeling van nauwere betrekkingen met de Unie.
I experienced this personally during a recent State Visit to China, whose leaders greatly value the development of closer links with the Union.
DutchHet is een belangrijk en gevoelig dossier, in het bijzonder voor de Fransen, maar ook voor al diegenen die waarde hechten aan de openbare dienstverlening en de onafhankelijkheid.
This is an important and sensitive issue, particularly for the French, but also for everyone committed to the public service and to independence.
DutchUit consumentenonderzoeken blijkt dat consumenten weliswaar grote waarde hechten aan veiligheid, maar dat ze niet bereid zijn om extra te betalen voor veiligheidsvoorzieningen in auto's.
Consumer studies indicate that, although they value safety very highly, consumers may not be willing to pay extra for safety features in cars.
DutchSamenvattend kan ik zeggen dat wij, zoals uit dit debat blijkt, terecht grote waarde hechten aan de verbetering van de dialoog tussen het Parlement en de Raad op het gebied van de mensenrechten.
To sum up, this debate underlines the value of our focus on enhancing the dialogue between Parliament and Council in the area of human rights.
DutchHet is ook belangrijk om vast te stellen dat we zeker niet alleen waarde hechten aan de economische criteria en de uitbreiding ook niet alleen zien als een puur economisch fenomeen.
It is also important to stress that we are not only concerned with the economic criteria and that we do not see enlargement as a purely economic phenomenon.
DutchWij doen ons uiterste best later deze maand tot definitieve overeenstemming te komen en wij zullen bijzondere waarde hechten aan het standpunt dat het Parlement zal innemen.
We are making every effort to reach a final agreement later this month and, to that end, will place particular value on the opinion that will be forthcoming from Parliament.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik feliciteer het Franse en het Nederlandse volk met het feit dat ze al die mensen in Europa die waarde hechten aan democratie en nationale vrijheid, redding hebben gebracht.
Mr President, I congratulate the people of France and Holland on bringing deliverance to all those in Europe who value democracy and national liberty.
DutchDit is waarom de ministers van Financiën zoveel waarde hechten aan de actieplannen voor werkgelegenheid en de nieuwe richtsnoeren voor hervormingen die ik vandaag aan u voorleg.
It is for this reason that the employment action plans and the new guidelines on reform that I bring before you today are regarded as so important by the Finance Ministers.

Vergelijkbare vertalingen voor "waarde hechten aan" in Engels

waarde zelfstandig naamwoord
hechten werkwoord
aan voorzetsel
aan bijwoord