"waaien" vertalen - Engels

NL

"waaien" in het Engels

volume_up
waaien {ov.ww.}

NL waaien
volume_up
[woei; waaide|gewaaid] {werkwoord}

Zodat altijd de goede winden voor haar waaien.
So that a good wind will always blow for her.
We kunnen de blootstelling aan winterwind berekenen -- hoe woei de wind over het landschap?
We can calculate the winter wind exposure -- so, which way the winter winds blow across the landscape.
Ten eerste moeten wij een vernieuwende politieke wind laten waaien; de inwoners van het Zuiden zijn bereid dit te ondersteunen.
The first is to get the wind of political reform blowing, and the nations of the South are ready to back it.

Voorbeeldzinnen voor "waaien" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEr moet in Europa een frisse wind van transparantie en democratie gaan waaien.
Europe needs a breath of fresh air to bring it greater transparency and democracy.
DutchIn België hebt u de laatste twee jaar bewezen een nieuwe frisse wind te kunnen doen waaien over de politiek.
In Belgium, you have proved yourself able to breathe new life into politics.
DutchJe zou niet denken dat het hier zou waaien, maar het is zo.
You wouldn't think it would affect half the stage, but it is.
DutchDeze zal leiden tot een grotere pluraliteit en ervoor zorgen dat er een nieuwe, frisse wind op de Europese scholen gaat waaien.
Such a moment will entail greater plurality and a healthy breath of fresh air for European schools.
DutchDe geschiedenis heeft aangetoond dat de voorzitterschappen van kleine landen vaak een verfrissende wind laten waaien.
History has shown that the presidencies of small countries have often brought with them a breath of fresh air.
DutchMaar als ik de berichten zie, dan gaat het vanavond harder waaien en dan is het morgen ook weer gebeurd.
However, according to the weather forecast, the winds will pick up this evening and then we are back to square one tomorrow.
DutchTen eerste moeten wij een vernieuwende politieke wind laten waaien; de inwoners van het Zuiden zijn bereid dit te ondersteunen.
The first is to get the wind of political reform blowing, and the nations of the South are ready to back it.
DutchDe Commissie dient ook een herschikking van alle topambtenaren te overwegen om een frisse wind door haar diensten te laten waaien.
The Commission should also consider a redeployment of all the senior officials in the Commission in order to clear the air.
DutchEen nieuwe methode en een flinke geestesinspanning kunnen een frisse wind doen waaien en de oude methode van intergouvernementele onderhandeling vervangen.
Some new inspiration, some groundswell, must reinvigorate the old method of intergovernmental negotiation.
DutchBomen waaien om of branden af.
DutchDe snelle economische groei en de dynamiek van de nieuwe lidstaten zal een frisse wind doen waaien in de economieën van de oude lidstaten.
Rapid economic growth and the dynamic in the new Member States will act as a breath of fresh air for the economies of the old Member States.
DutchHet toenmalige Britse voorzitterschap werd gekenmerkt door een houding van laat-maar-waaien en besluiteloosheid, door een gebrek aan visie en duidelijke doelstellingen.
Then the British Presidency was characterized by drift and vacillation, by lack of purpose and absence of vision.
DutchZij kunnen ook een frisse wind laten waaien door het vacuüm waarin wij veel te veel tijd doorbrengen, als gijzelaars van beperkte actuele belangen.
They can also bring a breath of fresh air to that vacuum in which we busy about far too much with matters of only rather narrow, topical interest.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijn dubbele gelukwensen: aan de Commissie voor haar initiatief en aan de rapporteur voor de nieuwe wind die zij door haar verslag laat waaien.
Mr President, double congratulations, to the Commission on its initiative and to the rapporteur for breathing new life into this report.
DutchBij zijn aantreden beloofde de heer Prodi in onze fractie en hier in de plenaire vergadering plechtig dat hij een frisse wind zou doen waaien op het gebied van openheid.
When he took up office, Mr Prodi solemnly promised - before our Group and here in the House - a completely new approach to transparency.
DutchEr lijkt een nieuwe wind te waaien die laat zien dat Europa steeds beter begrijpt dat zijn kracht toeneemt naarmate de eenheid tussen de lidstaten sterker wordt.
A breath of fresh air seems to show that Europe is increasingly aware that it is growing stronger as the union between its members is strengthened.
DutchWij willen naar een open methode, wij willen de hoopvolle methode van de conventie een kans bieden, wij willen de deuren openzetten en een nieuwe wind laten waaien.
We are in favour of an open method, we want to give the Convention's hopeful method a chance, we want to throw open the doors to let a fresh breeze in.
DutchIk hoop dat we ons hierdoor bewust zullen worden dat Europa een nieuwe ontwerpgrondwet nodig heeft en dat er voor een ander Europa een nieuwe burgerlijke en sociale wind zal moeten waaien.
I hope that it will make people aware that Europe needs a new draft and new social inspiration from the citizens for a different Europe.