"vooruitgaan" vertalen - Engels

NL

"vooruitgaan" in het Engels

NL vooruitgaan
volume_up
[ging vooruit|vooruitgegaan] {werkwoord}

Iedereen vraagt zich af ze in de winter niet vooruitgaan.
And everybody says, well don't they advance in the winter time?
Daarom moeten we resoluut vooruitgaan door de partij van de uitbreiding te kiezen terwijl we ondertussen de voorwaarden voor het succes ervan scheppen.
That is why we must advance resolutely, declaring ourselves in favour of enlargement while establishing the conditions for it to succeed.
De liberalisering van de telecommunicatiemarkt is de laatste jaren in Europa met grote sprongen vooruitgegaan.
The liberalisation of the telecommunications markets has advanced by leaps and bounds in recent years in Europe.
Die realiteit is namelijk dat we vooruitgaan, ja zelfs flinke vorderingen maken.
Europe is in fact making progress, considerable progress.
We zijn het daar allemaal over eens en ik hoop dat we dus snel kunnen vooruitgaan.
We are all agreed on this, and I therefore hope that we can make good progress.
Europa kan alleen vooruitgaan en zichzelf worden, als wij allemaal tot een goed resultaat willen bijdragen.
But Europe will only progress and find its feet if we are all prepared to help bring about a good result.

Voorbeeldzinnen voor "vooruitgaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchVolgens mij zal het verslag er daardoor in elk geval kwalitatief op vooruitgaan.
I consider that in any case this improves the quality of the report.
DutchWij moeten altijd samen vooruitgaan op de weg van de modernisering van onze economieën.
We must move forward together towards the modernization of our economies.
DutchTen derde, en misschien het belangrijkste punt: ook de veiligheid op de weg zal erop vooruitgaan.
Thirdly, and perhaps the most important point: safety on our roads will also improve.
DutchIn de geglobaliseerde informatiemaatschappij komt niet vooruitgaan neer op achteruitgaan.
In the information society in its globalized state anyone not moving forwards is moving backwards.
DutchWij kijken ernaar uit om Wales en Schotland samen te zien vooruitgaan.
We look forward to Wales and Scotland going forward together.
DutchDat is nodig, hoe kwetsbaar of voorlopig onze consensus ook is, om te kunnen vooruitgaan.
And it is necessary, no matter how fragile or how provisional our consensus, to be able to move forward.
DutchVier opeenvolgende voorzitterschappen hebben zich erop toegelegd om dit project te doen vooruitgaan.
Four successive presidencies have worked on this project in turn.
DutchEn van daaruit kunnen we vooruitgaan, en echt ergens uitkomen.
And we can move forward from there, and really get somewhere.
DutchWe zijn ervan overtuigd dat op de manier waarop de onderhandelingen thans vooruitgaan dit doel binnen handbereik ligt.
In order for the current goals to be achieved, negotiations should be concluded next year.
DutchZonder die overeenkomst zou er een verbod kunnen komen, maar zou het welzijn van dieren er niet zonder meer op vooruitgaan.
Without it you could have the ban but you would have no improvement in animal welfare.
DutchWe moeten vooruitgaan, we moeten hier objectief in zijn, we mogen ons niet gewoon neerleggen bij gevestigde belangen.
We need a way forward, we need to be objective about this, we must not just bow to vested interests.
DutchEen punt dat ik van meet af aan zou willen beklemtonen, is hoeveel kleine organisaties die partners worden erop vooruitgaan.
One point which I should like to stress from the outset is the gains for small organizations who become partners.
DutchSterker nog: het toekomstige Europese vervoerssysteem zal er alleen maar op vooruitgaan als de havens doelmatiger en liberaler worden.
Furthermore, the future European transport system will only succeed with efficient and forward-looking ports.
DutchMet de uitbreiding zal de strategie van Lissabon dus absoluut niet aan waarde inboeten maar er zelfs op vooruitgaan.
That means - and we must not forget it - that it does not lose any of its value with enlargement but actually becomes more important.
DutchZoals ik zeg, we moeten nu vooruitgaan.
DutchWij zijn van mening dat door de bevordering van onderzoeksactiviteiten de internationale samenwerking er alleen maar op kan vooruitgaan.
We believe that international cooperation is bound to benefit from research, without denying that there are also certain risks.
DutchAls alle garanties die door het Parlement in dit dossier zijn ingebouwd in acht worden genomen, zal het zeevervoer er ongetwijfeld alleen maar op vooruitgaan.
If all the precautions taken by Parliament in this matter are respected, there is no doubt that maritime transport will benefit.
DutchZo zal de geloofwaardigheid van de EU in Schotland er bijvoorbeeld niet op vooruitgaan als het rampzalige gemeenschappelijke visserijbeleid verder wordt verankerd.
EU credibility in Scotland, for instance, will not improve if the disastrous common fisheries policy is further entrenched.
DutchIk zou willen aanvoeren dat renationalisatie zelfs tot minder financiële steun voor de visserij-industrie zou kunnen leiden en dat de markten er niet op zouden vooruitgaan.
I would suggest that it might result in even less financial support to the industry, and markets would not improve.
DutchAls symbool van de eenmaking vergt de euro van ons, afgevaardigden, meer dan ooit dat wij bij die burgers Europa doen vooruitgaan.
As a symbolic act of unification, the euro requires of us European parliamentarians, more than ever before, to be out in the field, as the advocates of a Europe that is on the move.