NL

voort {bijwoord}

volume_up
Ging voort, en besliste uiteindelijk me er voltijds op toe te leggen.
Went on, and eventually decided to devote myself, full time, to that.
Volgens de wet moet er geboden worden, en zo verder en zo voort.
By law you've got to bid, and so on and so forth.
Deze top zou een aanzet moeten zijn om onze betrekkingen op een veel meer proactieve voet voort te zetten.
This summit should re-launch our relations on much more proactive terms.
Ook voor de komende jaren blijft het nodig de ontwikkeling voort te zetten.
There is still a considerable need for further development in the years ahead.
De Europese Unie gaat nog steeds voort met een uitgebreide agenda.
The EU is still pressing ahead with a broadly based agenda.
Ik verzoek de heer Monti met klem voort te maken met de hervorming.
I urge Mr Monti to speed ahead with reform.
De dreiging van grote branden is nog niet ten einde en duurt nog voort.
The threat of large-scale fires has not gone away; it is still present.
Mau is vijf maanden geleden overleden, maar zijn erfenis en lessen leven voort.
Mau passed away five months ago, but his legacy and lessons live on.
We zetten het debat dus voort en ik geef nu direct het woord aan mevrouw Martens, onze rapporteur.
Consequently, we shall proceed with this debate and hand over straight away to Mrs Martens, our rapporteur.

Voorbeeldzinnen voor "voort" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchIs de grote ministeriële de beste manier om de onderhandelingen voort te zetten?
Is the big ministerial ‘ jamboree’ the best way to continue the negotiations?
DutchVanzelfsprekend moeten we ook trachten de mensenrechtendialoog voort te zetten.
Also, of course, we must look for a continuation of the human rights dialogue.
DutchDe Commissie is dan ook verzocht om de inspanning op dit punt voort te zetten.
Consequently, the Commission has been asked to continue the efforts in this area.
DutchWij moedigen de Commissie en de Raad aan op de ingeslagen weg voort te gaan.
We encourage the Commission and the Council to keep to the course they have set.
DutchWe zijn dus met plezier bereid om de dialoog met het Parlement voort te zetten.
We are ready and willing to continue our dialogue with Parliament, therefore.
DutchBovendien hebt u ons uiteengezet hoe u denkt voort te gaan op de weg naar vrede.
And then you explained how you intended to progress along the road to peace.
DutchIk verzoek u dus alles te laten zoals het is en de stemming voort te zetten.
I therefore propose to leave things as they are and to continue with the voting.
DutchWij onderbreken nu dit gecombineerde debat en zetten dit na de stemming voort.
We shall now suspend the joint debate, which will be resumed after the votes.
DutchDeze verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Amsterdam en de Top van Tampere.
This is a task emanating from the Treaty of Amsterdam and the Tampere Summit.
DutchDe afschaffing van de rechten van vrouwen duurt onverminderd voort in Afghanistan.
Certainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.
DutchWonderen zonder einde komen voort uit simpele regels die eindeloos herhaald worden.
Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated without end.
DutchMet die uitspraak borduurt het comité voort op een eerder gedane uitspraak.
It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
DutchOok voor de komende jaren blijft het nodig de ontwikkeling voort te zetten.
There is still a considerable need for further development in the years ahead.
DutchIk zal dus binnenkort deze drie voorstellen presenteren om dit werk voort te zetten.
So I will shortly be presenting these three proposals to continue this work.
DutchHelaas duren de gevolgen van de ontploffing tot op de dag van vandaag voort.
The consequences of this explosion are unfortunately still being felt today.
DutchAls het gaat om democratie en mensenrechten zet Rusland een slechte traditie voort.
Where democracy and human rights are concerned, Russia is continuing a bad tradition.
DutchDe eisen van het Parlement, mijnheer de Voorzitter, komen niet voort uit wraakzucht.
Parliament's demands, Mr President, are not founded on a desire for revenge.
DutchWij willen Bulgarije en Roemenië aanmoedigen hun inspanningen voort te zetten.
We wish to encourage Bulgaria and Romania to persevere with their efforts.
DutchHet is zeer belangrijk dat wij nu in staat worden gesteld dit werk voort te zetten.
It is extremely important that we are now able to secure a continuation of this work.