NL

voorstelling {de}

volume_up
Onze voorstelling van het mededingingsrecht moet dus internationaal worden aanvaard.
So our idea of competition law must gain international acceptance.
Is dat onze voorstelling van transparantie, of moet het kind in het geniep worden geboren?
Is this our idea of transparency, or is this birth supposed to take place in secret?
De voorstelling als zouden de Verenigde Staten een interne breuk binnen Europa hebben veroorzaakt is onjuist.
The idea that the United States engendered an internal split in Europe is false.
Het was tastbaar, en zo ga je dieper en dieper het verhaal binnen, richting de voorstelling...
It had a physicality, and you start going deeper and deeper into sort of narrative that goes this way, towards the image.
Die is onder andere het gevolg van de Servische nationaal-romantische voorstelling van Kosovo als een soort Servisch oergebied.
It is based, among other things, on the Serbian national romantic image of Kosovo as some kind of ancient homeland.
Dus het is een soort van voorstelling van de eenvoudige wereld van het stranddier.
So it's a sort of imagination of the simple world of the beach animal.
Van de uitslaande vuurzee die door die Scud-raket in het Midden-Oosten zal uitbreken, kan men zich geen voorstelling maken.
The conflagration in the Middle East resulting from that Scud missile is beyond imagination.
Als deze voorstelling klopt, dan moeten we die Higgs-deeltjes vinden met de LHC.
If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
Dit is mijn favoriete voorstelling van bewustzijn dat ooit gemaakt is.
This is my favorite picture of consciousness that's ever been done.
Dat is een al te idealistische voorstelling.
That would indeed be giving an idealised picture.
Die voorstelling van zaken, hoe klassiek ze ook mag zijn, verbergt de essentie.
This presentation, as standard as it is, still hides the essence.
Ik denk dat op die hoogdravende voorstelling van zaken wel wat af te dingen valt.
I think that we need to set our sights slightly lower than this ambitious presentation.
Aan de orde is de voorstelling van het ontwerp van algemene begroting 1999 door de Raad.
The next item is the presentation by the Council of the draft general budget for 1999.
And so the show was given the green light.
That's what the show looks like.
Well, show's over, folks.

Voorbeeldzinnen voor "voorstelling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAls deze voorstelling klopt, dan moeten we die Higgs-deeltjes vinden met de LHC.
If that picture's true, then we have to discover those Higgs particles at the LHC.
DutchMijnheer de Voorzitter, deze voorstelling van zaken is minstens uiterst prematuur.
To describe the situation in this manner is extremely premature, to say the least.
DutchIk kon me geen voorstelling maken van een verkoopafdeling in een vijfsterrenhotel.
I didn't have a clue what a sales department was about in a five-star hotel.
DutchIk denk dat op die hoogdravende voorstelling van zaken wel wat af te dingen valt.
I think that we need to set our sights slightly lower than this ambitious presentation.
DutchCommissaris Vitorino heeft ons zojuist een heel andere voorstelling van zaken gegeven.
However, Commissioner Vitorino has just presented the situation quite differently.
DutchIn een wetenschapsmuseum wordt het een driedimensionale voorstelling van informatie.
You place it in a science museum, it becomes a three-dimensional visualization of data.
DutchDus het is een soort van voorstelling van de eenvoudige wereld van het stranddier.
So it's a sort of imagination of the simple world of the beach animal.
DutchIk kon ze terugvinden zodat ik die kleine dia-voorstelling kon geven.
And I was then able to go and retrieve them to give you that little slideshow.
DutchAan de orde is de voorstelling van het ontwerp van algemene begroting 1999 door de Raad.
The next item is the presentation by the Council of the draft general budget for 1999.
DutchMijnheer de commissaris, ik heb problemen met uw voorstelling van zaken.
Mr Commissioner, I am having some difficulty with what you are telling us.
DutchIs dat onze voorstelling van transparantie, of moet het kind in het geniep worden geboren?
Is this our idea of transparency, or is this birth supposed to take place in secret?
DutchDie voorstelling van zaken, hoe klassiek ze ook mag zijn, verbergt de essentie.
This presentation, as standard as it is, still hides the essence.
DutchBovendien weerspiegelt dat streven een valse voorstelling van zaken.
Moreover, this ambition gives a false representation of the current state of affairs.
DutchIk weet dat niemand in dit Parlement een verkeerde voorstelling van zaken wil geven.
I know there is no-one in this House who will ever want to do that.
DutchOnze voorstelling van het mededingingsrecht moet dus internationaal worden aanvaard.
So our idea of competition law must gain international acceptance.
DutchIeder van ons heeft zo zijn eigen voorstelling over hoe men dit het best kan bereiken.
Each of us has his own ideas as to how this can best be achieved.
DutchAls dit de juiste voorstelling van zaken was, dan had ik geen problemen met deze conclusie.
If this were in fact the issue, the aforementioned conclusion would not require any comment.
DutchDit is mijn favoriete voorstelling van bewustzijn dat ooit gemaakt is.
This is my favorite picture of consciousness that's ever been done.
DutchSommige fracties hebben een veel te simpele voorstelling gegeven van de hieraan verbonden problemen.
Some groups have been guilty of gross over-simplification about the problems involved.
DutchDit is een voorstelling van jullie hersenen. ~~~ Jullie hersenen kunnen in twee delen verdeeld worden.
This is a representation of your brain, and your brain can be broken into two parts.