"voornemen" vertalen - Engels

NL

"voornemen" in het Engels

NL

voornemen {het}

volume_up
Er bestaat geen enkel werkelijk voornemen om de bevoegdheden van de Unie te herzien.
There is no real intention of reviewing the Union's powers.
De terroristische dreiging heeft ons in dit voornemen alleen maar gesterkt.
The terrorist threat has only reinforced this intention.
Heel belangrijk vind ik het voornemen om de plaatselijke agrarische ontwikkeling te bevorderen.
In my view, the intention to promote local agricultural development is vital.
Daarom ben ik ook erg blij met het voornemen van het Finse voorzitterschap.
On these grounds, I welcome the plan of the Finnish Presidency.
Welke middelen denkt de Raad in te kunnen zetten om Turkije van dit voornemen af te houden?
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
At least, that has been the plan for years.
Het gevaar is groot dat dit weer een discussiestuk wordt, dat uitmondt in mooie woorden en voornemens maar niets concreets gaat betekenen in wetgeving.
There is a great danger that it will again end up as a discussion document, resulting in fine words and intentions but not meaning anything concrete in terms of legislation.
U kunt dus op onze steun rekenen, commissaris, bij uw voornemen om meer actie te ondernemen.
So, Commissioner, we join you in your resolution to do more.
Daarom hoop ik dat wij ons van nu af aan vast zullen voornemen om zelf te doen wat wij anderen voorhouden, en dan vooral in twee opzichten.
So I hope that from now on we will make a resolution to practice what we preach, in particular in two directions.
Mijnheer de Voorzitter, met de resolutie die het Parlement nu voornemens is aan te nemen, kijken wij achterom.
Mr President, the resolution Parliament is now on the way towards adopting is backward-looking.

Voorbeeldzinnen voor "voornemen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar in dit stadium ben ik het oneens met het voornemen van de commissaris.
But at this stage, I do not agree at all with what the Commissioner intends to do.
DutchLaten we ook eens kijken naar het voornemen van de VS het ABM-Verdrag terzijde te leggen.
Let us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
DutchEen voornemen dat gezien de situatie in Rusland van zeer grote betekenis is.
This is an extremely important project, in view of the situation in Russia.
DutchWelke middelen denkt de Raad in te kunnen zetten om Turkije van dit voornemen af te houden?
What means does the Council plan to use to prevent Turkey from doing this?
DutchHeel belangrijk vind ik het voornemen om de plaatselijke agrarische ontwikkeling te bevorderen.
In my view, the intention to promote local agricultural development is vital.
DutchDe Europese Unie zou ten aanzien van dat voornemen toch een standpunt moeten bepalen.
After all, the European Union ought to adopt a position on that.
DutchDaarom ben ik ook erg blij met het voornemen van het Finse voorzitterschap.
On these grounds, I welcome the plan of the Finnish Presidency.
DutchIk kan de Commissie mededelen dat de liberale fractie achter het voornemen van de Commissie staat.
I can inform the Commission that the Liberal Group supports the Commission's resolve.
DutchHet vaste voornemen van het voorzitterschap is te trachten een besluit te nemen over de kwestie.
The Presidency's firm strategy is to try to get a decision on the issue.
DutchZij heeft tevens haar voornemen kenbaar gemaakt om ook over andere strafbare feiten te oordelen.
It has also stated its intention to extend its power to create further criminal offences.
DutchEr bestaat geen enkel werkelijk voornemen om de bevoegdheden van de Unie te herzien.
There is no real intention of reviewing the Union's powers.
DutchVorige week heeft u al een e-mail ontvangen over ons voornemen om vrijdag het quorum aan te vragen.
You received an e-mail last week about our intention to apply for the quorum on Friday.
DutchDit is de situatie, waarin wij ons voornemen de euro in te voeren.
This is the context in which we are preparing to introduce the euro.
DutchTenslotte is het ons vaste voornemen om het interne beheer van de steunprogramma's te verbeteren.
Lastly, it is our firm intention to improve the internal management of the aid programmes.
DutchDat is een goed voornemen, en wij hopen dat spoedig uit de feiten mag blijken dat u zich eraan houdt.
These are good intentions which we hope to see shortly reflected in deeds.
DutchEén voornemen is de gezondheids- en veiligheidsrichtlijn te codificeren.
One commitment is to codify the health and safety directive.
DutchDe terroristische dreiging heeft ons in dit voornemen alleen maar gesterkt.
The terrorist threat has only reinforced this intention.
DutchMijn fractie staat achter het voornemen van de Commissie om de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren.
My group shares the Commission’ s intention to improve the quality of bathing water.
DutchHangt de erkenning van het leven van een " ouderlijk voornemen " af?
Does the recognition of life depend on whether it is planned?
DutchIk ben blij met het gezamenlijke voornemen van de instellingen om deze maatregelen aan te scherpen.
I welcome the joint determination on the part of the institutions to toughen these measures.