NL

voorbij {bijwoord}

volume_up
De tijd van verwachtingen, overgang en aanpassingen is derhalve voorbij.
The time for expectations, transitions and adjustment is, therefore, over.
Uw termijn is weliswaar grotendeels voorbij, maar nog niet helemaal.
Your period in office may well not yet be at an end, but most of it is already over.
De tijd voor het opstellen van strategieën en actieprogramma's is voorbij.
The time for devising strategies and drafting action programmes is over.
Als een wolk voorbij komt, kan je een wolk zien aan de uiteinden waar het licht doorlaat.
And if a cloud goes past, you can see a cloud on the tips where it's letting the light through.
Maar dat zal jullie voorbij Isengard brengen.
But that will lead you past Isengard.
Faulkner zei ooit: "Het verleden is niet dood, het is niet eens voorbij."
Faulkner once said, "The past is not dead, it's not even the past."
voorbij (ook: langs)
. ~~~ Aangezien niemand bij hun volle verstand, Hawaï voorbij zou roeien zonder aan te leggen, besloot ik deze enorme onderneming in drieën te verdelen.
So, because nobody in their straight mind would row straight past Hawaii without dropping in, I decided to cut this very big undertaking into three segments.

Voorbeeldzinnen voor "voorbij" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zou geen goed of verkeerd zijn en geen hoop voorbij je korte jaren op aarde."
There would be no right or wrong and no hope beyond your brief years on Earth."
DutchMaar de tijd van politieke verklaringen is voorbij, de tijd van actie is gekomen.
The time for political statements is past, however, and it is now time for action.
DutchLaten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
We should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
DutchNaar mijn mening heeft men op de een of andere manier een kans voorbij laten gaan.
I believe that things have, in a way, been made too easy for those who follow.
DutchDe dagen in het Westen zijn voorbij...... voorbij de heuvels...... de Schaduw in.
The days have gone down in the West...... behind the hills...... Into Shadow.
DutchLanden zoals China en India laten weinig kansen liggen om ons voorbij te streven.
Countries like China and India will miss no opportunity to forge ahead of us.
DutchDe Conventie vormt een mooie gelegenheid, die we niet voorbij mogen laten gaan.
The constitutional Convention is an important opportunity that should not be missed.
DutchAls er nóg meer etiketten bijkomen, dreigen we ons doel voorbij te schieten.
With this proliferation of labels, the risk we run is that of missing our target.
DutchNergens hebben wij de kans zozeer voorbij laten gaan als in de wolverwerking.
Nowhere has this opportunity been more ignored than in the processing of wool.
DutchMevrouw de Voorzitter, wilt u wachten totdat de vergadering hier voorbij is, of niet?
Madam President, do you want to wait until the meeting has finished here or not?
DutchMaar er zijn veel tekortkomingen en punten waaraan stilzwijgend voorbij wordt gegaan.
But there are many aspects in respect of which it falls short or remains silent.
DutchIk vind dat de Commissie met dit voorstel haar doel enigszins voorbij schiet.
I believe that the Commission has overshot the mark somewhat in its proposal.
DutchDe verzuring is nog steeds een probleem waar wij niet aan voorbij kunnen gaan.
Acidification is still a problem to which we cannot avoid drawing attention.
DutchTot slot wil ik erop wijzen dat het Zweedse voorzitterschap al half voorbij is.
Finally, I would like to point out we are now halfway through the Swedish Presidency.
DutchGelukkig is de wereld dat stadium voorbij, en is de muziek mee geëvolueerd.
But I'm happy to say now that the world has moved on, music has moved on with it.
DutchDe meesten van ons -- nu het 'Ik-tijdperk' voorbij is -- doen dit ook werkelijk.
Most of us -- now that the "Me Decade" is well in the past -- now we actually do this.
DutchDit jaar is niet één euro geboekt, alhoewel er al zeven maanden voorbij zijn.
This year, not a single euro has been entered and seven months have already passed.
DutchHet zou zwak geweest zijn als ik voorbij zou zijn gegaan aan iets dat vermeld is.
It would have been remiss of me to ignore a particular case which had been mentioned.
DutchUw tijd als fungerend voorzitter is voorbij, maar het Baskische conflict blijft.
Your time as President-in-Office is over and the Basque conflict remains.
DutchHopelijk zijn de problemen die zich bij de uitvoering hebben voorgedaan voorbij.
Hopefully, the problems that occurred in the implementation of the programmes are over.