NL

voor {voorzetsel}

volume_up
Inzet voor de EMU, maar ook voor werk, ook voor natuur, ook voor gelijke kansen.
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Maar ze zijn niet voor ons bedoeld: niet voor de mensen, niet voor de patiënt.
They're just not for us. ~~~ They're not for people. ~~~ They're not for patients.
Ze lijden voor liefde, ze leven voor liefde, ze doden voor liefde, en ze sterven voor liefde.
They pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.
voor (ook: te, met, om, aan, tot, naar, bij, tegen, per, om te)
Inzet voor de EMU, maar ook voor werk, ook voor natuur, ook voor gelijke kansen.
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Zijn uitspraken zijn beledigend voor mij persoonlijk, voor mijn partij en voor Polen.
His entire speech is offensive to myself personally, to my party and to Poland.
Veilig voor internationale criminaliteit en veilig voor ongecontroleerde migratie.
They need to feel secure against international crime, against uncontrolled migration.
voor (ook: op, te, met, om, aan, naar, bij, tot, tegen, ieder)
Tegelijk willen wij niet de deur sluiten voor Slowakije en voor zijn bevolking.
At the same time we do not want to shut the door on Slovakia, and its population.
Maar stel je voor hoe het voor hen was toen ik voor de deur stond?
But imagine what it was like for them when I showed up at their doorstep?
Voor Oostenrijk is dat toch 5 miljard schilling voor de komende zeven jaar.
At any rate, for Austria this amounts to ATS 5 billion over the next seven years.
De engelen zwichten, niet voor het menselijk lichaam, maar voor de menselijke ziel.
The angels prostrate, not before the human body, but before the human soul.
Zij is afgehandeld: 37 leden voor het begin van de vergaderperiode, vóór de vergaderperiode.
It is closed: 37 Members before the sitting; before the sitting.
Gisteren ben ik voor 13.00 uur van huis gegaan en ik was hier even voor 20.00 uur.
Yesterday, I left home before 1 p. m. and arrived here just before 8 p. m.
Dank u voor de fijne samenwerking tijdens het Zweedse voorzitterschap!
Thank you for such excellent cooperation during the Swedish presidency.
De meeste verwondingen doen zich voor bij ongevallen thuis of in de vrije tijd.
They are mainly due to accidents in the home or during leisure time.
Tijdens de campagne voor het referendum zal ik mij volledig inzetten voor een ja-stem.
During the referendum campaign I will be strongly supporting a 'yes ' vote.
Bij deze bedrijven werkt 66% van de werknemers, en ze zorgen voor 55% van de globale omzet.
These employ 66 per cent of workers and generate 55 per cent of turnover.
De regering bestaat voor 50 % uit vrouwen en 44 % van het Zweedse parlement is vrouw.
Women represent 50 per cent of our Government and 44 per cent of the Swedish Parliament.
Voor mijn land is 1% van het bruto binnenlands product per jaar een te zware inspanning.
One per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Daaruit spreekt respect voor het Europees Parlement en voor de Unie zelf.
This is a mark of respect towards the European Parliament and towards the Union itself.
Dat is van groot belang om te verzekeren dat geld voor ontwikkeling niet gebruikt wordt voor wapens.
It is vital to guarantee that money for development is not diverted towards arms.
Er zal een geheel nieuw klimaat ontstaan dat de deur openzet voor multilaterale actie.
There will be a whole new environment pushing towards multilateral action.
voor (ook: tot, totdat, binnen, t/m)
Er zijn nog 12 dagen te gaan voor het begin van de bijeenkomst in Seattle.
There are twelve days left until the commencement of the Seattle meeting.
Als je zoekt naar het woord "technologie" zul je het niet vinden voor 1952.
If you search for the word "technology," it was not used until 1952.
En het is niet onredelijk als ik daar tot dinsdag een week de tijd voor krijg.
Allowing me a week until Tuesday to do that is not unreasonable.
Dit is een bemoedigend signaal voor het wetgevingsproces dat voor ons ligt.
This is an encouraging signal for the legislative process ahead of us.
Oekraïne heeft een lange en moeilijke weg voor zich, maar het is de juiste weg.
There is a long and rocky road ahead of Ukraine, but it is the right road.
Ook voor de komende jaren blijft het nodig de ontwikkeling voort te zetten.
There is still a considerable need for further development in the years ahead.
Het voor ons liggende ontwerpverslag reikt interessante ideeën en voorstellen aan.
The draft report we have in front of us provides interesting ideas and proposals.
Voor mij heb ik de " Automatiseringsgids " van een bekend Nederlands dagblad.
I have the 'Automatiseringsgids ' of a famous Dutch newspaper, in front of me.
En zoals gebruikelijk zitten de kotszakjes in de stoel voor u.
And as always, the air sickness bags are in the seatback in front of you.

Voorbeeldzinnen voor "voor" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
A ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
DutchDaarom stel ik voor dit begrotingsbedrag speciaal voor deze sector te bestemmen.
That is the reason why I propose the amount of budget earmarked for this sector.
DutchEn Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
DutchWe zijn ook blij dat de Unie gelden heeft vrijgemaakt voor de humanitaire steun.
We are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
DutchWe zullen dit jaar proberen meer geld voor ECHO uit de noodreserve vrij te maken.
We will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
DutchHet zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
It should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
DutchDe stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
DutchIk kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
I can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
DutchWij gebruiken nieuwe methodes voor iets waarnaar wij al duizenden jaren streven.
It is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
DutchDe lidstaten moeten voor zichzelf en de Unie over een rechtsgrondslag beschikken.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union's sakes.
DutchDe vraag luidde: wat zal de ECB doen als dat problemen voor Denemarken oplevert?
The question was asked what will the ECB do if that creates problems for Denmark?
DutchDe kwalijke gevolgen van liberalisering doen zich voor de reiziger nu al gelden.
The negative consequences of liberalisation are already being felt by travellers.
DutchWe zijn dan ook heel verbaasd over die data 2004-2007 voor Roemenië en Bulgarije.
We are therefore surprised about those dates 2004-2007 for Romania and Bulgaria.
DutchDit opleidingsniveau is zeker een belangrijke factor voor de veiligheid op zee.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
DutchDaarom dragen wij nu een Europese verantwoordelijkheid voor dit Europese Albanië.
That is why, today, we have a European responsibility for this European Albania.
DutchWe weten dat dit heeft geleid tot wijd uiteenlopende bedragen voor machtigingen.
We know that it has led to a wide divergence in the sums paid for the licences.
DutchHet is nodig dat er een Europees kwaliteitskeurmerk komt voor landbouwproducten.
It is necessary to introduce a European quality mark for agricultural products.
DutchGeweld is geen goede en langdurige oplossing voor problemen waar ook ter wereld.
Violence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
DutchVandaag is een historische dag voor het Parlement en voor het uitgebreide Europa.
Today is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
DutchDe Junilijst is van mening dat vrijere handel goed is voor de mondiale welvaart.
The June List believes that when trade is freer, world prosperity is furthered.