NL

volgens {voorzetsel}

volume_up
De uitgaven zijn ingedeeld volgens beleidssectoren en volgens activiteit.
We have the expenses distributed among policy areas and according to activities.
Volgens sommige gegevens is prostitutie voor 95 procent gedwongen prostitutie.
According to some figures, 95 % of prostitution is forced prostitution.
Volgens de rapporteur is de huidige economische conjunctuur rampzalig.
According to the rapporteur, the economic situation is catastrophic.
volgens (ook: te, op, met, door, om, aan, tot, bij, naar, tegen)
Volgens ons moet een hervorming rekening houden met alle instellingen.
In our opinion, we must reform it by taking an overview of the institutions.
De implementatie daarvan vraagt, volgens ons, om een stapsgewijze aanpak.
Putting these in place requires, in our view, a step-by-step approach.
Volgens mij bestaan er echter allerlei misverstanden over onze bedoelingen.
I believe, however, that there is a great deal of misunderstanding about what we mean by this.
De uitgaven zijn ingedeeld volgens beleidssectoren en volgens activiteit.
We have the expenses distributed among policy areas and according to activities.
Volgens sommige gegevens is prostitutie voor 95 procent gedwongen prostitutie.
According to some figures, 95 % of prostitution is forced prostitution.
Volgens de rapporteur is de huidige economische conjunctuur rampzalig.
According to the rapporteur, the economic situation is catastrophic.
volgens (ook: naar)
Volgens de cijfers groeit deze sector jaarlijks gemiddeld met 30 procent.
In general terms, the sector is increasing by an average of 30 % per year.
Volgens de Wereldbank vergroot dit de effectiviteit van hulp met 12 tot 20 procent.
According to the World Bank, this increases aid effectiveness by between 12 and 20 per cent.
Volgens realistische schattingen kunnen we hooguit 10 tot 12 schepen per jaar weren.
Realistic assessments suggest that we will only be able to stop a further 10-12 vessels per year.

Voorbeeldzinnen voor "volgens" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEconomie en klimaatbescherming staan volgens ons niet lijnrecht tegenover elkaar.
In our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
DutchVolgens sommigen hadden de burgers sterker bij de zaak moeten worden betrokken.
There are some who thought that the people should have been more fully involved.
DutchVolgens mij leggen de vrouwtjes de eieren. ~~~ En daarna bevruchten de mannen ze.
It's the females, I think, that lay the eggs, and then the males fertilize them.
DutchVolgens mij zijn er voor die stabiliseringsstrategie geen geldige alternatieven.
In my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wilde iets vermelden dat volgens mij erg belangrijk is.
Mr President, I would like to make what I consider to be a very important point.
DutchEn volgens de juridische dienst van de Raad vormt dat geen juridische grondslag.
And according to the Council's Legal Service, that does not provide a legal basis.
DutchVolgens mij kan hiervoor het best het flexibiliteitsinstrument worden gebruikt.
My preference would be to aim for the use of the flexibility instrument for this.
DutchWaarom heeft u dat gedaan en wat zijn volgens u de oorzaken voor deze vertraging?
Why did you wait so long, and what, in your view, were the reasons for the delay?
DutchDe tragedie van deze voortdurende stagnatie wordt volgens mij onvoldoende erkend.
The tragedy of that protracted stagnation isn't sufficiently recognized, I think.
DutchOp basis van het verslag van vandaag moet die datum volgens mij haalbaar zijn.
On the basis of today’ s report, I see no reason why that date should be missed.
DutchVolgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
I believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Dutchamendement 23 maakt volgens ons inbreuk op het initiatiefrecht van de Commissie.
Amendment No 23, in our opinion, contravenes the Commission's right of initiative.
DutchOok in de toekomst moeten de vraagstukken volgens dat principe worden aangepakt.
It is also in this spirit that we should prepare matters for debate in the future.
DutchIn de tweede plaats is dat standpunt coherent en volgens mij ook volkomen billijk.
Secondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
DutchVolgens de cijfers van de Commissie is hierin eveneens een verbetering bereikt.
Here, too, according to the Commission's figures, we have achieved an improvement.
DutchVolgens mij worden de transatlantische betrekkingen regelmatig op de proef gesteld.
I believe that transatlantic relations are regularly subjected to crucial tests.
DutchVolgens mij heb ik alle relevante bepalingen in het Reglement in acht genomen.
It seems to me that I have covered the requirements under the Rules of Procedure.
DutchDaardoor konden ze evolueren volgens verschillende snelheden en doelstellingen.
This enabled them to advance at different rates and/ or with different objectives.
DutchVolgens mij wel en de gegevens die ieder onder ogen heeft bevestigen dat ook.
I definitely believe that it is, and this is confirmed by data available to all.
DutchTot slot wil ik benadrukken dat de traceerbaarheid volgens ons erg belangrijk is.
Finally, I wish to emphasise that, in our opinion, traceability is very important.