NL

vijandig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Daarbij wordt de beslissing over een vijandig bod overgelaten aan de aandeelhouders.
It leaves the decision concerning a hostile bid to the shareholders.
Je vliegt vijandig gebied binnen, in de minderheid, 10,000 kilometer van thuis.
You fly into hostile territory, outnumbered, 10, 000 miles from home.
Integendeel, men leek er zelfs enigszins vijandig tegenover te staan.
On the contrary, they seemed somewhat hostile to it.
Het volstaat om in deze landen een krant open te slaan om vast te stellen dat deze Russische bevolking vijandig tegenover de landen staat waar zij wonen.
One need only pick up a newspaper in any of these countries to see that the Russian populations are antagonistic or downright hostile to their countries of residence.
Een leerkracht, hoe goed hij ook is, moet een "eenheidsworst"-les geven aan 30 leerlingen -- uitdrukkingsloos gezicht, ietwat vijandig. ~~~ Nu is het een menselijke ervaring.
A teacher, no matter how good, has to give this one-size-fits-all lecture to 30 students -- blank faces, slightly antagonistic -- and now it's a human experience.
Al meer dan veertig jaar lang stelt dit land, een kandidaat voor lidmaatschap van de Europese Unie, zich vijandig op jegens zijn buurlanden, waaronder lidstaten van de Europese Unie.
For over 40 years, this country, which is applying for European Union membership, has had an antagonistic attitude towards its neighbours, which include European Union Member States.
vijandig (ook: vijandig)

Voorbeeldzinnen voor "vijandig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchJe vliegt vijandig gebied binnen, in de minderheid, 10,000 kilometer van thuis.
You fly into hostile territory, outnumbered, 10, 000 miles from home.
DutchAls we iemand die niet vijandig is, neerschieten, hebben we hem tenminste niet gedood."
If we shoot someone who wasn't hostile, at least we haven't killed them."
DutchDaarbij wordt de beslissing over een vijandig bod overgelaten aan de aandeelhouders.
It leaves the decision concerning a hostile bid to the shareholders.
DutchHij moet niet vreemd opkijken als het publiek in het Verenigd Koninkrijk vijandig zal reageren.
He should not be surprised if public reaction in the United Kingdom is hostile.
DutchReligies of culturen mogen echter onder geen enkele voorwaarde vijandig worden bejegend.
However, no religion or culture should be regarded with hostility under any circumstances.
DutchOp dit moment is slechts 2% van alle geregistreerde overnames of acquisities vijandig.
Today, only 2 % of all notified mergers or acquisitions are hostile.
DutchJe bent heel vijandig geweest, maar nu beweeg ik niet voordat je me hebt laten plassen.
You've been very aggressive, and I'm not moving until you Iet me pee.
DutchIk ben Lloyd's niet speciaal vijandig gezind, in welk opzicht of op welke manier dan ook.
I have no specific animus against Lloyd’ s in any way, shape or form.
DutchIk denk dat ze gelijk hebben dat evolutie fundamenteel vijandig staat ten opzichte van religie.
I think they're right that evolution is fundamentally hostile to religion.
DutchSeñor Agustin, u hebt te maken met een vijandig overnamebod van Nova.
Señor Agustin, you're dealing with a hostile takeover bid from Nova.
DutchVergis je niet, eenmaal op de Bakaramarkt...... bevind je je in een heel vijandig gebied.
Make no mistake, once you're in the Bakara market...... you're in an entirely hostile district.
DutchMevrouw Diamantopoulou, u zegt dat die Conferentie eigenlijk een vijandig klimaat heeft gehad.
Mrs Diamantopoulou, you state that there was actually a hostile atmosphere at that Conference.
DutchHet meeste geluid in winkels is ongeschikt, willekeurig en zelfs vijandig.
Most retail sound is inappropriate and accidental, and even hostile, and it has a dramatic effect on sales.
DutchLoekasjenko zou het liefst een pan-Slavisch oostelijk blok willen formeren dat het Westen vijandig gezind is.
Lukashenko would ideally like to build an eastern pan-Slavic bloc hostile to the West.
DutchIntegendeel, men leek er zelfs enigszins vijandig tegenover te staan.
On the contrary, they seemed somewhat hostile to it.
DutchAnderen hebben hun bedenkingen of staan er zelfs vijandig tegenover.
DutchHet blijkt dat de meeste mensen boven de 50 zich beter voelen, minder gestrest zijn minder vijandig, minder bezorgd.
It turns out, most people over 50 feel better, are less stressed, are less hostile, less anxious.
DutchZe weten niet of deze persoon vijandig is of niet.
They don't know whether this person's hostile or not.
DutchHet staat vijandig tegenover de vrijheid en het leven zelf.
DutchTen eerste maakt het volgens sommigen de bedrijven weerloos, wanneer deze worden geconfronteerd met een vijandig overnamebod.
First, some say that it leaves the companies defenceless when faced with a hostile takeover bid.