"verwisselen" vertalen - Engels

NL

"verwisselen" in het Engels

NL verwisselen
volume_up
[verwisselde|verwisseld] {werkwoord}

Wij reorganiseren ze, we verwisselen hun volgorde, maar we maken niets onnatuurlijks.
We reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
Het is de mensen moeilijk uit te leggen dat zij hun motor moeten verwisselen als zij de zee bereiken.
It would be very hard to tell people that they must change engines when they reach the sea.
Ik heb gemeten dat 26% van de marketingmarge simpelweg voortkomt uit het feit, dat door ontbrekende kwaliteitsnormen en marktinformatie, de zakken voortdurend verwisseld moeten worden.
I have measured that 26 percent of the marketing margin is simply due to the fact that, because of the absence of grades and standards and market information, sacks have to be constantly changed.
Wij zijn immers tegen de toelating van een additief dat met het additief carrageen onder hetzelfde Enummer verwisseld kan worden.
The reason is that we do not wish to see the approval of an additive which may be confused with the additive carrageenan, under the same E number.
Misschien verwisselt hij de Scottisch Secretary, een minister van de Britse centrale regering, met een vertegenwoordiger van de Schotse regering.
Perhaps he is confusing the Scottish Secretary, who is a Minister of the Central British Government, with a representative of the Scottish Government.
Milosevic trekt zijn Joegoslavische leger en zijn politiemacht niet terug omdat hij beweert dat de Albanezen eerst hun terroristische aanslagen moeten staken, en verwisselt aldus oorzaak en gevolg.
If Milosevic now refuses to withdraw the Yugoslavian army and his police troops on the grounds that the Albanians must first stop their terrorist attacks, he is confusing cause and effect.
verwisselen

Voorbeeldzinnen voor "verwisselen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEn het blijkt dat je minder vaak zou verwisselen dan je nu stopt om te tanken.
And it ends up that you'd do swapping less times than you stop at a gas station.
DutchHij zegt dat de wind gestraft moet worden voor het verwisselen van de boterhammen.
He says the wind should get in trouble for switching the sandwiches.
DutchAnders zouden wij nooit zou oud kunnen worden; we zouden na vijftien jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisselen.
Otherwise, we would not grow old, but would leave this mortal coil at the age of 15.
DutchWe zeiden dat als je meer dan 50 keer per jaar stopt om je batterij te verwisselen dat wij jou dan geld zullen betalen.
We said that if you stop to swap your battery more than 50 times a year we start paying you money because it's an inconvenience.
DutchWe mogen de rollen niet verwisselen.
Dutch"Je kan van groep kan verwisselen.